Mehefin 2023
Mae disgyblion o Ysgol Gyfun Coed Duon wedi rhagori mewn cystadleuaeth flynyddol a oedd yn gofyn iddyn nhw osod eu sgiliau busnes yn erbyn ysgolion eraill yng Nghymru.
Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili: “Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ymwybodol bod Ysgol Fabanod Cwm Glas wedi anfon llythyr heddiw (dydd Gwener 30 Mehefin) at rieni/warcheidwaid disgyblion sy’n mynychu’r ysgol, yn amlinellu bod gan y Corff Llywodraethu bryderon ynghylch hyfywedd yr ysgol.
Mae dwy garreg filltir fawr yn dod â datblygiad marchnad newydd Caerffili gam yn nes, gyda’r chwilio am weithredwr marchnad a chroesawu datganiadau o ddiddordeb yn ffurfiol gan ddarpar fasnachwyr.
Mae cynlluniau ailddatblygu ar gyfer Stryd Pentre-baen Caerffili wedi’u cymeradwyo fel rhan o gynllun adfywio uchelgeisiol Caerffili 2035 i drawsnewid canol tref Caerffili. Mae prosiect adfywio Stryd Pentre-baen wedi’i wneud yn bosibl diolch i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a chymorth gan raglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru.
Roedd Pride Caerffili yn llwyddiant ysgubol wrth i ganol tref Caerffili gael ei llenwi â baneri a fflagiau'r enfys i ddathlu ei digwyddiad Pride cyntaf erioed.
“Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cwblhau ei ymchwiliad i'r achos o ddŵr halogedig (trwytholch) yn bylchu a ddigwyddodd islaw chwarel Tŷ Llwyd ddechrau mis Ionawr 2023 o ganlyniad i gyfnod hir o law.