Chwefror 2024
Mae perchennog siop o Gaerffili wedi cael ei ddedfrydu i 18 mis o garchar am werthu sigaréts a chynhyrchion thybaco ffug.
Mae Gwasanaeth Cefn Gwlad a Thirwedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Grŵp Antur Caerffili, Cerddwyr Caerffili, Cerddwyr Islwyn a phartneriaid eraill, unwaith eto yn gosod her DDIFRIFOL i gerddwyr a rhedwyr o bob gallu.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn falch o gyhoeddi bod y cae pêl-droed annwyl wedi’i ailenwi’n “Maes Coffa Glyn Davies” er mwyn talu teyrnged i’r diweddar Glyn Davies. Fel ffigwr canolog yn Fochriw, mae cyfraniadau sylweddol Glyn i'r byd pêl-droed lleol a mentrau elusennol wedi golygu bod lle parhaol ganddo yng nghalonnau'r trigolion.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar genhadaeth i hybu cyfraddau ailgylchu, a'r wythnos hon, mae gwaith wedi dechrau i helpu gwella ansawdd y deunyddiau ailgylchadwy sy'n cael eu casglu wrth ymyl y ffordd.
Trigolion wedi rhoi eu barn ar ddyfodol y dref mewn cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu
Mae gwasanaeth Gofalu am Gaerffili yn cynnig mynediad i amrywiaeth eang o fentrau cymorth i unigolion a theuluoedd sy'n agored i niwed neu sydd mewn argyfwng ariannol.