News Centre

Brwdfrydedd yn tyfu wrth i drigolion Caerffili gymryd rhan mewn ymdrechion i adfywio'r dref

Postiwyd ar : 15 Chw 2024

Brwdfrydedd yn tyfu wrth i drigolion Caerffili gymryd rhan mewn ymdrechion i adfywio'r dref
Mae pobl leol Caerffili wedi cymryd rhan weithredol mewn trafodaethau am ymdrechion adfywio'r dref o dan fenter Tref Caerffili 2035.

Mae'r rhagolygon ar gyfer dyfodol y dref yn tyfu, gyda sesiynau diweddar yn dangos cefnogaeth gref i'r cynlluniau arfaethedig, yn enwedig y ganolfan ddiwylliannol, a gafodd ymateb hynod gadarnhaol.

Fodd bynnag, amlygodd adborth bryderon parhaus am draffig, parcio a thrafnidiaeth i'r rhai yn yr ardal. Yn ogystal, pwysleisiwyd pwysigrwydd gwarchod treftadaeth y dref fel ystyriaeth hollbwysig ar gyfer datblygiadau yn y dyfodol.

Yn ystod mis Hydref a mis Tachwedd, cynhaliodd canol tref Caerffili arddangosfa bedair wythnos gyda'r nod o gasglu mewnbwn cymunedol i arwain cynlluniau tref yn y dyfodol a mireinio strategaethau ymgysylltu â'r cyhoedd ar gyfer prosiect Tref Caerffili 2035.

Mae agoriad y farchnad cynwysyddion newydd, Ffos Caerffili, sy’n digwydd ym mis Mawrth, yn garreg filltir arwyddocaol.

Rhannodd Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, y Cynghorydd Jamie Pritchard, "Mae'r cyngor wrth ei fodd i weld cynnydd mentrau Tref Caerffili 2035, yn enwedig Ffos Caerffili, sydd i fod i agor ei ddrysau dydd Gwener, 15 Mawrth.

“Rydym yn talu sylw i adborth y gymuned ynghylch effaith y prosiect ar y dref a'i thrigolion, ei gweithwyr, a'i hymwelwyr. Mae'r trafodaethau difyr gyda'r trigolion niferus a ddaeth i siarad â ni a thîm y prosiect wedi bod yn amhrisiadwy.

"Mae tîm Caerffili 2035 yn edrych ymlaen yn eiddgar at ymgysylltiad cyhoeddus pellach yn 2024, gan feithrin sgyrsiau a fydd yn diffinio dyfodol canol y dref.”

Cynhaliwyd yr arddangosfa yn llyfrgell Caerffili am 25 diwrnod, a chyfoethogwyd gan bedwar digwyddiad arbennig a oedd yn cynnig cyfleoedd ar gyfer trafodaethau uniongyrchol rhwng ymwelwyr a chysylltiadau prosiect allweddol.

Rhannodd mwy na 350 o drigolion eu hadborth wyneb yn wyneb, gyda thîm Tref Caerffili 2035 yn neilltuo amser i gasglu a dadansoddi'r mewnbwn hwn er mwyn deall safbwyntiau'r gymuned yn llawn.

O ystyried maint y fenter hon, roedd yr adborth yn amrywio'n fawr, o gymeradwyaethau cryf i bryderon am effeithiau bywyd bob dydd posibl rhai prosiectau.

Mae'r tîm yn pwysleisio y bydd yr holl waith adeiladu arfaethedig yn mynd trwy'r broses gynllunio orfodol, gan sicrhau ystyriaeth drylwyr o'u heffeithiau ar drigolion Caerffili trwy ymgynghoriadau cyhoeddus manwl. Rydym yn annog pob preswylydd â diddordeb i gymryd rhan weithredol yn y trafodaethau hyn.

Trosolwg o’r Ymgysylltu

Mae digwyddiad cyhoeddus agored wedi'i drefnu ar gyfer mis Mawrth 2024, ac rydym yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb i'r rhai sy'n dymuno ymuno â phwyllgor trigolion Tref Caerffili 2035 yma.

I gael rhagor, ewch i: https://www.caerphillytown2035.co.uk/cy/


Ymholiadau'r Cyfryngau