Chwefror 2023
Gweithredu diwydiannol mewn ysgolion – llythyr i rieni - Keri Cole – Prif Swyddog Addysg.
Darparodd menter Haf o Hwyl, a gafodd ei hariannu gan Lywodraeth Cymru, weithgareddau am ddim i blant a phobl ifanc rhwng 0 a 25 oed yn Gymraeg ac yn Saesneg ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili. Yn 2022, roedd gweithgareddau am ddim yn cynnig cymorth i'n pobl ifanc a'n teuluoedd gyda chostau byw cynyddol.
Mae cynlluniau cyllideb manwl Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar gyfer 2023/24 wedi’u cwblhau.
Bydd darparu gwasanaethau cynnal a chadw adeiladau, arlwyo a chynnal a chadw tiroedd mewn dwy ysgol uwchradd fawr ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn cael eu hystyried gan gynghorwyr dros yr wythnosau nesaf.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo cynigion i gymryd rhan yn rhaglen Grant Cartrefi Gwag Cenedlaethol Llywodraeth Cymru, a fydd yn golygu bod £2.54 miliwn ar gael i sicrhau bod cartrefi gwag preifat yn cael eu defnyddio eto.
Mae glasbrint uchelgeisiol a fydd yn trawsnewid ac yn adfywio canol tref Caerffili dros y blynyddoedd i ddod yn gwneud cynnydd da.