FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Canllawiau Cynllunio Ategol (CCA)

Mae Canllawiau Cynllunio Ategol (CCA) yn ddogfennau a gynhyrchir gennym ni i roi arweiniad i’r cyhoedd, ymgeiswyr a datblygwyr wrth gyflwyno ceisiadau cynllunio. 

Nod y nodiadau yw:

  • nodi polisïau cynllunio perthnasol sy’n debygol o effeithio ar y pwnc
  • crynhoi’r materion cynllunio sy’n codi o geisiadau penodol
  • cynnig arweiniad ar sut i gydymffurfio â’r polisïau
  • rhoi cyngor cyffredinol ar faterion cynllunio eraill

Mae CCAau yn un o’r ‘ystyriaethau materol’ a ystyrir wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio.

CCAau Mabwysiedig

Mae’r CCAau canlynol wedi’u mabwysiadu’n ffurfiol yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, ac maent yn ystyriaethau materol a ystyrir wrth benderfynu ar gais cynllunio.

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth

Mae canllawiau cynllunio ategol interim yn cyfeirio at yr holl ganllawiau cynllunio a gynhyrchir dan gyllid cynlluniau datblygu blaenorol. Mae’r canllaw hwn wrthi’n cael ei ddiweddaru, ond mae wedi’i fabwysiadu fel canllaw interim yn y cyfamser at ddibenion rheoli datblygiadau.

Canllawiau dylunio Ardal Gadwraeth

Briffiau datblygu safle

Cynlluniau gweithredu canol tref

Cyfarwyddyd technegol

Figure 1 (PDF)
Figure 2 (PDF)
Figure 3 (PDF)
Figure 4 (PDF)
Figure 5 (PDF)
Figure 6 (PDF)
Figure 7 (PDF)
Figure 8 (PDF)
Figure 9 (PDF)
Figure 10 (PDF)
Figure 11 (PDF)
Figure 12 (PDF)
Figure 13 (PDF)
Figure 14 (PDF)
Figure 15 (PDF)

Cysylltwch â ni