Canllawiau Cynllunio Ategol (CCA)

Mae Canllawiau Cynllunio Ategol (CCA) yn ddogfennau a gynhyrchir gennym ni i roi arweiniad i’r cyhoedd, ymgeiswyr a datblygwyr wrth gyflwyno ceisiadau cynllunio. 

Nod y nodiadau yw:

  • nodi polisïau cynllunio perthnasol sy’n debygol o effeithio ar y pwnc
  • crynhoi’r materion cynllunio sy’n codi o geisiadau penodol
  • cynnig arweiniad ar sut i gydymffurfio â’r polisïau
  • rhoi cyngor cyffredinol ar faterion cynllunio eraill

Mae CCAau yn un o’r ‘ystyriaethau materol’ a ystyrir wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio.

CCAau Mabwysiedig

Mae’r CCAau canlynol wedi’u mabwysiadu’n ffurfiol yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, ac maent yn ystyriaethau materol a ystyrir wrth benderfynu ar gais cynllunio.

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth

Mae canllawiau cynllunio ategol interim yn cyfeirio at yr holl ganllawiau cynllunio a gynhyrchir dan gyllid cynlluniau datblygu blaenorol. Mae’r canllaw hwn wrthi’n cael ei ddiweddaru, ond mae wedi’i fabwysiadu fel canllaw interim yn y cyfamser at ddibenion rheoli datblygiadau.

Canllawiau dylunio Ardal Gadwraeth

Briffiau datblygu safle

Cynlluniau gweithredu canol tref

Cyfarwyddyd technegol

Figure 1 (PDF)
Figure 2 (PDF)
Figure 3 (PDF)
Figure 4 (PDF)
Figure 5 (PDF)
Figure 6 (PDF)
Figure 7 (PDF)
Figure 8 (PDF)
Figure 9 (PDF)
Figure 10 (PDF)
Figure 11 (PDF)
Figure 12 (PDF)
Figure 13 (PDF)
Figure 14 (PDF)
Figure 15 (PDF)

Cysylltwch â ni