Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ymchwilio i un achos o dwbercwlosis (TB) mewn unigolyn sy'n gysylltiedig ag Ysgol Gyfun Coed-duon
Yn ddiweddar, mae’r Cabinet wedi nodi a chymeradwyo’n ffurfiol ganlyniadau’r ymgynghoriad ar y Map Rhwydwaith Teithio Llesol drafft (y Map).
Mae dyn o Gaerffili wedi'i ddedfrydu am fridio cŵn heb drwydded o dan Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cael nifer o gwynion yn ddiweddar ynghylch camddefnyddio mannau parcio i breswylwyr ac, felly, mae'n atgoffa preswylwyr i barcio mewn cilfachau preswylwyr dim ond os gallwch chi arddangos trwydded breswylydd neu ymwelydd ddilys.
Gofynnir i ymwelwyr â chanol trefi ym Mwrdeistref Sirol Caerffili am eu barn er mwyn helpu i benderfynu ar y dull o godi tâl am barcio yn y dyfodol yng nghanol ein trefi.
Gall busnesau yng Nghymru yr effeithiwyd arnynt gan ledaeniad cyflym feirws Omicron wneud cais am gymorth ariannol brys dan becyn cymorth newydd gan Lywodraeth Cymru.