Tachwedd 2021
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn apelio ar drigolion, staff a busnesau i gefnogi eu banc bwyd lleol dros yr ŵyl.
Mae'n tynnu at y Nadolig yng nghanol tref Caerffili wrth iddi baratoi ar gyfer Marchnad Bwyd a Chrefft y Gaeaf.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn atgoffa landlordiaid fod gosod eiddo domestig ar rent, neu barhau i wneud hynny, yn anghyfreithlon ers mis Ebrill 2020 os oes gan yr eiddo Dystysgrif Perfformiad Ynni is na band ‘E’.
Mae Cyngor Caerffili wedi buddsoddi'n sylweddol dros y 4 blynedd diwethaf mewn trawsnewid llwybrau ym mhob rhan o'r sir, gwella mynediad i'r cyhoedd a thrafnidiaeth gyhoeddus a chyflwyno seilwaith i hyrwyddo teithio llesol mewn ymdrech i gysylltu pobl a lleoedd nawr ac yn y dyfodol.
Mae dyn o Goed Duon wedi’i ddedfrydu mewn perthynas â chyhuddiadau o dan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 a Deddf Cwmnïau 2006.
Fe wnaeth grwpiau cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Caerffili elwa ar grantiau gwerth £10,633 rhwng mis Gorffennaf a mis Medi eleni.