Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon

Cynnig

Lleoliad:  Mhontllan-fraith (safle hen Ysgol Ramadeg Pontllan-fraith)

Creu canolfan ragoriaeth ar gyfer dysgwyr sy'n agored i niwed o bob rhan o Gaerffili, a fydd â chyfleoedd dysgu, darpariaeth chwaraeon dan do ac awyr agored o ansawdd uchel yn ogystal â mynediad at gymorth o'r radd flaenaf. Bydd y Ganolfan yn lleihau'r angen i roi cymorth i ddysgwyr ar gontract allanol i ddarparwyr preifat a bydd yn galluogi'r gymuned i ddefnyddio'r cyfleusterau y tu allan i oriau ysgol.

Mae'n bwysig pwysleisio mai dim ond cynigion ydynt ar hyn o bryd a bydd yr ymgynghoriad â phob rhanddeiliad allweddol yn rhan hanfodol o'r broses, wrth i'r cynlluniau ddatblygu.

Ymholiadau

Tim Ysgolion yr 21ain Ganrif
Gyfarwyddiaeth Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol
Cyngor Bwrdeistref Sir Caerffili
Tŷ Penallta
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7PG

Ebost: ysgolionyr21ainganrif@caerffili.gov.uk

Wefan: Ysgolion yr 21ain Ganrif