Canllaw A-Y - pa eitem ym mha bin?

Dylai'r rhestr A-Y ganlynol eich helpu i benderfynu ym mha gynhwysydd i roi eich eitemau ailgylchu a gwastraffu ynddo. Os oes eitem sydd heb ei rhestru yma yr hoffech ei chynnwys yn y rhestr A-Y, anfonwch neges atom a byddwn yn diweddaru'r dudalen hon.

Amlenni

Gallwch eu hailddefnyddio drwy lynu darn o bapur dros y cyfeiriad gwreiddiol. Gallwch hefyd eu rhoi yn y bin ailgylchu

Allweddi

Gallwch ailgylchu'r rhain fel metel sgrap mewn Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

 
Asbestos

Gall preswylwyr tai (ond nid contractwyr busnes) cymryd asbestos i Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartrefi yn Y Lleuad Lawn, Penallta, Trehir ac Aberbargod. Uchafswm o 6 bag neu ddalen. Dylid ymgynghori â chontractwyr arbenigol.

Bagiau siopa

Ailddefnyddiwch fagiau siopa ar gyfer tripiau siopa. Mae gan rai archfarchnadoedd gynlluniau ailgylchu bagiau plastig

Batris

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Beiciau

Gwerthwch ymlaen, rhowch i elusen neu ewch â nhw i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Bocsys wyau

Gellir gosod bocsys wyau cardfwrdd yn y bin ailgylchu

Bwrdd plastr

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref o ran preswylwyr preifat - dim busnesau/contractwyr.

Bwyd

Rhowch yn y cadi gwastraff bwyd i gael ei gasglu.

Bylbiau goleuadau

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Cadachau glanhau babanod

Bin Gwastraff Cyffredinol

Caniau

Dylid rhoi caniau/tuniau alwminiwm a dur glân yn y bin ailgylchu

Cardfwrdd

Dylid gosod cardfwrdd tenau glân (megis bocsys cardfwrdd bach a bocys grawnfwyd) yn y bin ailgylchu.

Cardiau cyfarch (penblwydd ac ati)

Bin ailgylchu

Carpedi

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref neu gael ei gasglu fel eitem gwastraff swmpus.

Casetiau fideo

Bin Gwastraff Cyffredinol

CDau

Rhowch i elusen

Cetris inc

Mae rhai ysgolion yn ailgylchu cetris inc - fel arall, mae rhai gweithgynhyrchwyr yn derbyn cetris yn ôl ar gyfer ailgylchu.

Cewynnau

Bin Gwastraff Cyffredinol

Coed

Gellir casglu darnau coed hyd at bum troedfedd gan ddefnyddio gwasanaeth casglu gwastraff swmpus (sylwer – codir tâl am y gwasanaeth hwn) neu gallwch eu cymryd i’r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref i’w compostio.

Coed Nadolig

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref neu torrwch i lawr i ddarnau hawdd eu trin a'u rhoi allan ar gyfer casgliad gwastraff yr ardd.

Cyfrifiaduron

Gwerthwch/rhowch i elusen neu cymerwch nhw i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Cyfarpar chwaraeon

Gallwch eu gwerthu neu eu rhoi i elusennau/grwpiau ieuenctid cymunedol lleol.

Cylchgronau

Bin ailgylchu

Dail

Gallwch eu compostio neu eu rhoi yn y bag gwastraff gardd gwyrdd ar gyfer y casgliad wythnosol.

Deunyddiau Adeiladu

Bydd Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn derbyn meintiau bach o ddeunyddiau adeiladu o’r cartref (llai na phum bag) yn rhad ac am ddim – mewn car.

Dillad

Rhowch i siopau elusen neu fanciau casglu elusen. Gallwch wneud dillad sydd mewn cyflwr gwael yn ddwsteri neu gwaredwch arnynt mewn Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

 
Dodrefn

Bydd 'The  Furniture Revival' yn eu derbyn os gallant gael eu hailddefnyddio. Os ydynt mewn cyflwr gwael, trefnwch iddynt gael eu casglu fel gwastraff swmpus os yw’r eitemau yn rhy fawr i fynd i’r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Dodrefn ystafell ymolchi

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Eitemau trydanol

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Erosolau

Gallwch roi caniau diaroglyddion erosol gwag yn y bin ailgylchu. Dylwch roi caniau paent chwistrell gwag yn y bin gwastraff cyffredinol.

Esgidiau

Rhowch i siopau elusen neu fanciau dillad

Ffwyl

Gallwch roi hambyrddau bwyd ffwyl glân, casys pei ffwyl glân a ffwyl cegin glân yn y bin ailgylchu. Dylid gosod ffwyl budr yn y bin gwastraff cyffredinol.

Ffyrnau

Derbynnir ffyrnau trydan mewn cyflwr da gan 'The  Furniture Revival'. Os na ellir eu hailddefnyddio, trefnwch iddynt gael eu casglu fel eitem gwastraff swmpus neu ewch â nhw i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Gemwaith

Rhowch i siopau elusen neu gwerthwch.

Gwasarn anifeiliaid anwes (llwch llif)

Gallwch osod maint bach o hyn yn y bin gwastraff cyffredinol.

Gwastraff peryglus

Dylid ymdrin â hyn yn ofalus. Os ni ellir cymryd hyn i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref, bydd angen i chi drefnu gwaredu hyn drwy gwmni preifat, trwyddedig, dibynadwy.

Gwastraff yr ardd/gwastraff gwyrdd

Gosodwch doriadau glaswellt a llwyni bychain yn y bag gwastraff gardd ar gyfer y casgliad wythnosol ymyl y ffordd.

 
Gwelyau/Llieiniau Gwely

Bydd 'The Furniture Revival' yn derbyn sylfeini gwelyau. Os yw mewn cyflwr gwael, gellir eu cymryd i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref neu gael ei gasglu fel eitem gwastraff swmpus.

Gwydr (poteli a jariau)

Bin ailgylchu

Gwydr (ffenestri/dalenni gwydr)

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Hancesi papur

Bin Gwastraff Cyffredinol

Hongwyr cotiau

Mae rhai siopau elusen yn derbyn hongwyr cotiau. Fel arall, gallwch eu rhoi yn y bin gwastraff cyffredinol.

Lapiad Anrhegion (papur)

Gallwch eu rhoi yn y bin ailgylchu. Dylid gosod lapiad math ffwyl sgleiniog yn y bin gwastraff cyffredinol.

Lapiad Swigod

Bin Gwastraff Cyffredinol

Llestri

Gallwch eu rhoi i elusen. Dylai llestri sydd wedi torri cael eu lapio a'u rhoi yn y bin gwastraff cyffredinol.

Llyfrau

Rhowch i elusen

Meddyginiaethau/tabledi

Dychwelwch i’ch fferyllydd neu feddygfa.

Metelau

Gwaredwch â metelau sgrap yn y cynhwysydd metel yn y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Oergelloedd/Rhewgelloedd 

Mae 'The  Furniture Revival' yn eu casglu am gost isel.

Offer y gegin

Gall offer trydanol y gegin sydd yn gallu cael eu hailddefnyddio, eu derbyn gan 'The Furniture Revival'.

Olew

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Pacedi creision

Bin Gwastraff Cyffredinol

Paent

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Papur

Bin ailgylchu

Papurau newydd

Bin ailgylchu

Posau jig-so

Rhowch i siopau elusen, tai preswyl neu ysgolion.

Post sothach

Cysylltwch â’r gwasanaeth dewis post er mwyn atal post sothach. Os ydych dal yn derbyn y fath post, gallwch eu rhoi yn y bin ailgylchu.

Plastigau (meddal)

Gallwch roi eitemau meddal, plastig, glân fel poteli diodydd a thybiau margarîn yn y bin ailgylchu.

Plisg wyau

Gallwch eu compostio yn eich bin compost cartref neu eu rhoi yn y cadi gwastraff bwyd.

Polystyren

Gallwch osod maint bach yn y bin gwastraff cyffredinol. Gall trigolion cymryd symiau mwy i’r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Potiau iogwrt

Bin ailgylchu

Sbectol

Mae rhai optegwyr yn derbyn hen sbectol yn ôl

Silindrau nwy

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Stampiau

Mae nifer o elusennau yn derbyn stampiau sydd wedi eu defnyddio.

Tetrapak

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Tecstilau

Rhowch i siopau elusen neu fanciau tecstilau

Teiars

Dylai gosodwyr teiars ddarparu gwasanaeth derbyn yn ôl pan newid yr hen am y newydd. Gall trigolion cymryd hyd at bedair teiar i Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref Penallta, Y Lleuad Lawn, Trehir ac Aberbargod.

 
Teganau

Good quality toys can be donated to charity shops or community groups. Gallwch roi teganau sydd mewn cyflwr da i siop elusen neu grwpiau cymunedol.

Tiwbiau goleuadau fflwroleuol

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Tuniau

Golchwch duniau i sicrhau eu bod yn lân ac yna rhowch yn y bin ailgylchu.

Nodwch:

Mae'r Cyngor yn gweithredu Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref ar gyfer preswylwyr i waredu ac ailgylchu amrywiaeth eang o ddeunyddiau gan defnyddio car. Nid yw’r safleoedd hyn ar gael ar gyfer gwastraff masnachol neu gontractwyr adeiladu.

Mae system drwyddedu ar waith ar gyfer y trigolion hynny sy'n dymuno defnyddio trelars a faniau i waredu gwastraff mewn Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Cysylltwch â ni