Mehefin 2022
Mae mis Mehefin yn fis Sipsiwn, Roma a Theithwyr (GRT) sydd, drwy gynyddu ymwybyddiaeth, addysg a dathlu, yn helpu i drechu rhagfarn a chamwahaniaethu ymhlith ein cymuned GRT.
Mae'r Cynllun Kickstart yn galluogi cyflogwyr i greu lleoliadau gwaith o ansawdd uchel am 6 mis i helpu pobl ifanc i gael gwaith ystyrlon.
Mae babanod a’u mamau yn ymweld ag ysgolion cynradd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili gan ddod â’r rhaglen 'Roots of Empathy' i ddisgyblion cynradd gyda’r syniad y byddan nhw, yn eu tro, yn dod yn bobl fwy empathig a gofalgar o’r herwydd.
Bydd y Cyngor ar gau ddydd Iau 2 Mehefin a dydd Gwener 3 Mehefin – mae hyn yn berthnasol i BOB prif wasanaeth heblaw am argyfyngau y tu allan i oriau.
Mae preswylwyr wedi symud i gartrefi ynni effeithlon newydd a gafodd eu hadeiladu ar hen safle Ysgol Gynradd Cwm Ifor ym Mhen-yr-heol, Caerffili.
Mae'r broses enwebu nawr ar agor ar gyfer y seremoni wobrwyo fawreddog sy'n cydnabod ymdrechion gwirfoddolwyr ymroddedig a hyrwyddwyr cymunedol.