Neges gan Arweinydd y Cyngor

Diolch am eich diddordeb mewn gwneud cais am y swydd Prif Weithredwr yn un o brif awdurdodau lleol Cymru.

Mae’r pecyn hwn yn cynnwys llu o wybodaeth am y Cyngor a’r rôl. Rydyn ni’n gobeithio y bydd yn eich annog i wneud cais a rhoi gwybod i ni pam rydych chi’n credu mai chi yw’r ymgeisydd perffaith ar gyfer y rôl hon.

Dyma gyfle unigryw i ymuno â mi wrth arwain Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ystod amser cyffrous i’r sefydliad wrth i ni adeiladu model newydd o ddarparu gwasanaethau ar gyfer llywodraeth leol trwy ein Rhaglen Drawsnewid ‘TîmCaerphilly - Yn Well Gyda’n Gilydd’.

Mae Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi’i gydnabod ers amser maith fel ardal lle mae gweithio mewn partneriaeth rhwng y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol yn golygu mwy na geiriau yn unig. Ein ffocws yw sicrhau’r budd a’r effaith fwyaf o bopeth a wnawn drwy gydweithio er budd pawb. Rydyn ni’n bartneriaid allweddol yng Nghytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd aac rydyn ni’n gyffrous gyda’r cyfleoedd pellgyrhaeddol y bydd y buddsoddiad hwn yn eu cynnig i’r fwrdeistref sirol a’r rhanbarth cyfan, wedi’i ategu gan bartneriaethau aeddfed gyda’r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol.

Mae gan y Cyngor hanes o ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel i’w 180,000 o drigolion ynghyd ag enw da am oresgyn pa heriau bynnag y mae wedi’u hwynebu. Wrth i’r cyllidebau dynhau, a’r galw a’r disgwyliad gynyddu, mae’r, Rhaglen #TîmCaerffili - Yn Well Gyda’n Gilydd, yn gosod ein bwriad ac yn ffurfio’r sylfaen ar gyfer ein dyfodol.

Wrth wraidd y rhaglen drawsnewidiol hon y mae’r mantra ‘Calon Gymdeithasol a Phen Masnachol’. Mae hyn yn cydnabod ein hymrwymiad i wasanaethau cyhoeddus ac anghenion ein trigolion, tra hefyd yn dangos ein hawydd i archwilio cyfleoedd arloesol, masnachol newydd lle bo hynny’n briodol, er mwyn cynhyrchu incwm ychwanegol i’w ail‐fuddsoddi mewn gwasanaethau i’w helpu i aros yn gydnerth.

Bydd y rôl hon yn ganolog wrth lunio ac arwain y siwrnai drawsnewid hon, ac felly mae’n hanfodol bod gan yr ymgeisydd llwyddiannus y profiad a’r ymrwymiad i ddod â’n gweledigaeth a’n harloesedd yn fyw. Rhaid canolbwyntio ar symud y sefydliad yma yn ei flaen er budd pobl Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Hoffwn gynnig dymuniadau gorau i’r ymgeiswyr, ac edrychaf ymlaen at dderbyn eichcais am y swydd hon maes o law.


Cllr-Philippa-Marsden-250x300px.jpg

Y Cyng Philippa Marsden, Arweinydd y Cyngor - Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 

PeopleServices700.jpg