Ailagor Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref 

Cwestiynau cyffredin ar gyfer trigolion

A yw'r holl Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref yn y Fwrdeistref Sirol wedi ailagor?
Ydyn - mae pop un o'r 6 safle wedi ailagor gyda'u horiau a diwrnodau agor arferol ar gyfer teithiau hanfodol yn unig.

A oes angen i mi drefnu apwyntiad i fynd?
Does dim angen i chi drefnu apwyntiad, ond cofiwch ddod â dull adnabod gyda chi.  Dylech chi ddefnyddio'r safleoedd dim ond mewn achosion lle nad oes modd cadw gwastraff yn ddiogel yn eich cartref.

A oes hawl gen i fynd i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref os oes gan rywun yn fy nghartref symptomau Covid-19?
Nac oes - peidiwch â mynd i unrhyw un o'r safleoedd os ydych chi, neu unrhyw un yn eich cartref, yn dangos symptomau neu os nad ydych chi wedi gorffen y cyfnod hunanynysu llawn sydd wedi'i argymell gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.  Am ragor o wybodaeth am hunanynysu, ewch i'n gwefan: www.caerffili.gov.uk/Coronafeirws

Pa ddull adnabod sydd angen arnaf?
Bydd angen i chi ddod â dull adnabod gyda chi bob tro y byddwch chi'n mynd i un o'n safleoedd, a'i ddangos i'r staff o'r tu mewn i'ch cerbyd gyda'r ffenestr wedi'i chau'n llawn.  

Mae'r dulliau adnabod canlynol yn dderbyniol:

  • Cerdyn trwydded yrru â llun
  • Trwydded yrru bapur (gan nad yw hyn yn nodi'ch cyfeiriad bydd angen i chi ddangos eich bil Treth y Cyngor diweddaraf a phasbort)
  • Os nad oes gennych chi drwydded yrru gallwch ddangos eich Cerdyn Teithio Rhatach ynghyd â bil Treth y Cyngor diweddar yn dangos eich cyfeiriad cyfredol

Rhaid dangos prawf cyfeiriad er mwyn sicrhau mai dim ond trigolion Bwrdeistref Sirol Caerffili sy'n defnyddio'r safleoedd.  Os byddwch chi'n anghofio dod â'ch dull adnabod, bydd gofyn i chi adael a dychwelyd gyda phrawf o'ch cyfeiriad.

A oes modd i mi ddod â threlar neu fan?
Dim ond ceir fydd yn cael eu caniatáu yn ystod y cyfnod dros dro yma.  Mae ein system drwyddedau wedi'i gohirio am y tro i helpu i sicrhau diogelwch pawb, trwy osgoi rhyngweithio rhwng y cyhoedd a'n staff.  Bydd hyn hefyd yn helpu traffig i lifo ac yn caniatáu i ragor o drigolion ddefnyddio'r safleoedd yn ddiogel.

Rwyf wedi trosi fy fan ac erbyn hyn mae ganddi seddi yn y cefn, a oes modd i mi ddod i unrhyw un o'r safleoedd? 
Oes - am y tro, dim ond cerbydau y mae'n rhaid cael trwydded ar eu cyfer fydd ddim yn cael mynediad i'n safleoedd.

Beth yw taith hanfodol / pa wastraff y mae modd i mi ddod ag ef?
Byddai taith hanfodol yn golygu dod ag eitemau nad oes modd cael gwared arnyn nhw drwy ein gwasanaeth casglu wrth ymyl y ffordd ac nad oes modd eu cadw'n ddiogel yn eich cartref oherwydd perygl anaf neu niwed i iechyd.

A oes angen i mi wahanu fy ngwastraff cyn dod?
Oes - bydd hyn yn helpu trigolion i gael gwared ar eu gwastraff yn gyflym ac mewn modd mor effeithlon â phosibl tra eu bod nhw yn y ganolfan.

Sawl car fydd yn cael defnyddio'r safle ar y tro?
Dim ond un car fydd yn cael defnyddio'r safle ar y tro er mwyn i ni allu rheoli gofynion cadw pellter cymdeithasol i ddiogelu'r cyhoedd a staff.  Rydyn ni'n gofyn i drigolion am eu dealltwriaeth a'u hamynedd oherwydd efallai bydd angen ciwio.

A oes modd i staff fy helpu i ddadlwytho fy ngherbyd?
Ni fydd modd i staff eich helpu, a byddan nhw'n cadw eu pellte ar bob adeg.  Rydyn ni'n argymell yn gryf nad ydych chi'n dod i'r safle os nad oes modd i chi ddadlwytho'ch cerbyd.

A oes modd i rywun ddod gyda fi i helpu?
Dylai trigolion barhau i ddilyn canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru drwy osgoi teithiau sydd ddim yn hanfodol.  Os bydd rhywun o'ch cartref yn teithio gyda chi i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref, dim ond un ohonoch chi fydd yn cael gadael y cerbyd.  Nodwch: nid oes modd i staff eich helpu chi i ddadlwytho eitemau, felly dylech chi gymryd dim ond yr eitemau y mae modd i chi eu cario eich hun.

A oes hawl gen i ddod fwy nag unwaith? 
Gofynnir i drigolion beidio â gwneud sawl taith i'r safleoedd. Dylech chi ond ddod os yw'n hanfodol a pheidio â dod mwy nag unwaith mewn diwrnod. 

A oes hawl gan drigolion y tu allan i Fwrdeistref Sirol Caerffili ddod? 
Nac oes - dim ond trigolion y Fwrdeistref Sirol sydd â'r hawl i ddefnyddio ein safleoedd, dyna pam mae'n hynod bwysig i chi ddod â dull adnabod. Bydd trigolion o'r tu allan i'r Fwrdeistref Sirol yn cael eu gwrthod, a rhoddir gwybod iddyn nhw am eu canolfan agosaf os yw'n briodol.

A fydd gweithdrefn glanhau ychwanegol ar y safleoedd?
Bydd - bydd y safleoedd yn cael eu glanhau'n rheolaidd a bydd staff yn golchi unrhyw arwynebau sy'n cael eu defnyddio yn rheolaidd.  Rydyn ni'n gofyn bod trigolion arfer hylendid personol da, drwy olchi eu dwylo cyn dod i'r safle ac eto ar ôl cyrraedd adref.

A fydd y rheolau'n cael eu llacio os bydd y ciwiau'n rhy hir? 
Na fyddan - mae'r mesurau newydd yma ar wiath er diogelwch pawb.  Os bydd y ciwiau'n rhy hir, mae'n debygol bod hyn yn golygu bod trigolion yn ymgymryd â theithiau sydd ddim yn hanfodol.  Mae hefyd gynlluniau rheoli traffig ar waith, felly os bydd ciwio'n broblem, bydd gofyn i gerbydau adael a dychwelyd yn hwyrach neu ar ddiwrnod arall, yn enwedig yn agos at amser cau'r safle.

A ddylwn i ohirio fy nhaith i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref am ychydig wythnosau?
Yn ystod y cyfnod dros dro yma, dylai trigolion ddod i safleoedd dim ond os yw'n hanfodol.  Os oes modd i chi gadw'ch eitemau yn ddiogel yn eich cartref am y tro, byddwn ni'n argymell eich bod chi'n gwneud hynny hyd nes y bydd y sefyllfa yn gwella.  Rydyn ni'n disgwyl galw mawr am y safle i gychwyn, felly mae'n debygol y bydd y ciwiau'n hir.

Beth os na fydd pobl yn dilyn y rheolau newydd? 
Bydd gofyn i unrhyw un sydd ddim yn dilyn y rheolau adael y safle.  Bydd safleoedd yn aros ar agor dim ond pan fydd yn ddiogel i'w wneud.

Cysylltwch â ni
  • Cyfeiriad E-bost
  • Ffôn
  • Cyfeiriad