Cartrefi preswyl

Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yw'r rheoleiddwyr ar gyfer gofal cymdeithasol a Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru ac mae’n anelu at ddarparu sicrwydd annibynnol ynghylch ansawdd ac argaeledd Gofal Cymdeithasol yng Nghymru. Mae cyfeirlyfr o wasanaethau gofal cymdeithasol sydd wedi cofrestru gyda AGC ar gael ar wefan AGC.

Mae'r sefydliadau a restrir isod ar restr darparwyr cofrestredig Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar gyfer darparu gwasanaethau gofal preswyl.
Mae'r rhestr hon at ddibenion gwybodaeth yn unig ac mae'n cynnwys gwybodaeth a oedd yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae'n nodi darparwyr cofrestredig a leolir o fewn ffiniau Caerffili yn unig. Mae manylion y darparwyr cofrestredig y tu allan i'r sir ar gael drwy gysylltu gyda’r Tîm Comisiynu - ebost at comteam@caerphilly.gov.uk.

Nid yw bod ar y rhestr darparwyr cofrestredig yn golygu bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cymeradwyo’r sefydliadau neu’n gwarantu ansawdd eu gwasanaethau i gwsmeriaid cyffredinol. At hyn, ni ellir dal y Cyngor Bwrdeistref Sirol yn atebol am unrhyw benderfyniad a wnewch ar sail y wybodaeth a roddir ar y rhestr hon.

Mae'r adroddiadau arolygu diweddaraf yn cael eu darparu lle maent ar gael.

Gellir eu gweld drwy ddilyn y dolenni o dan fanylion y darparwr.

  • Mae Adroddiadau Monitro yn ymwneud ag ymweliadau rheolaidd a gynhaliwyd gan yr Is-adran Monitro Contractau o fewn y Gwasanaethau Oedolion. Mae rhestr termau  ar gael er gwybodaeth i chi
  • Mae adroddiadau Perfformiad Darparwyr yn ymwneud â’r ymweliadau hynny a gynhelir y tu allan i fonitro rheolaidd.
  • Mae ymweliadau Perfformiad Darparwyr yn cael eu cynnal lle mae pryderon cynyddol am ddarparwr ac felly mae angen mwy o fonitro rheolaidd.

Good Care Guide

Os ydych am fwy o wybodaeth ar yr holl gartrefi gofal nyrsio yn y fwrdeistref, efallai yr hoffech edrych ar wefan Good Care Guide. Fforwm annibynnol yw’r Good Care Guide sydd wedi ei ddatblygu er mwyn galluogi pobl i ddod o hyd, graddio ac adolygu gofal plant a gofal pobl hŷn ledled Prydain.

Rhestr A-Y o gartrefi preswyl i bobl hŷn 

Rhestr lawn o gartrefi preswyl ym mwrdeistref sirol Caerffili (PDF)

Cartref Gofal Abermill (HC-One Ltd)
Stryd Thomas, Abertridwr, Caerffili, CF83 4AY.
Ffôn: 029 2083 1622
E-bost: abermill@hc-one.co.uk
Gwefan:www.hc-one.co.uk
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Ashville Care Home (Comfort Care Homes)
Teras Bryste, Brithdir, Tredegar Newydd, NP24 6JG.
Ffôn: 01443 834842.
E-bost: admin@ashvillecare.co.uk
Gwefan: www.comfortcarehomes.co.uk
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Bargoed Care Home (Wedi'i gofrestru ddwywaith) (Omnia Care Homes Group)
Heol Fargoed, Bargoed, CF81 8PQ.
Ffôn: 01443 879005
E-bost: manager@bargoedcare.co.uk
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Cartref Preswyl Trem yr Eglwys (HC-One Ltd)
13 Heol Martin Sant, Caerffili, CF83 1EF.
Ffôn: 029 2085 2951
E-bost: Churchview@hc-one.co.uk  
Gwefan: www.hc-one.co.uk
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Cartref Nyrsio Glan-yr-Afon (wedi'i gofrestru'n ddeuol)
Lôn Glan-yr-afon, Pengam, Coed Duon, NP12 3NA.
Ffôn:01443 835196
E-bost: Info.glanyrafoncarehome@gmail.com

Cartref Nyrsio Highfields (wedi'i gofrestru'n ddeuol)
Ffordd yr Uwchfaes, Coed Duon, NP12 1SL.
Ffôn:01495 225221
E-bost: mrkhan.highfields@yahoo.co.uk
Gwefan: www.highfieldscarehomewales.co.uk

Cartref Gofal Hillview
Y Stryd Fasnachol, Aberbargod, Bargod, CF81 9BU.
Ffôn:01443 803493
E-bost: admin@hillviewcarehome.co.uk
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Cartref Gofal Medhurst 
1 Heol Cromwell, Crosskeys, NP11 7AF.
Ffôn: 01495 270385
E-bost: medhurst4care@gmail.com
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Cartref Preswyl Millbrook
Heol Gelli-groes, Pontllan-fraith, Coed Duon, NP12 2JU.
Ffôn:01495 225861
E-bost: milbrookhouse@googlemail.com
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Maenordy Oakdale
Rhiw Syr Dafydd Road, Oakdale, Coed Duon, NP12 0JJ.
Ffôn: 01495 230900
E-bost: oakdalemanor@btconnect.com
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Parklands Care Home
Heol Casnewydd, Bedwas, Ger Caerffili, NP10 8BJ.
Ffôn: 029 2088 0525
E-bost: parklands.manager@hc-one.co.uk  
Gwefan: www.hc-one.co.uk
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Cartref Nyrsio Parc Trafalgar (HC-One Ltd)
Heol Islwyn, Heol Pontypridd, Nelson, Treharris, CF46 6HG.
Ffôn: 01443 450423
E-bost: trafalgar.manager@hc-one.co.uk
Gwefan: www.hc-one.co.uk
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Try-Celyn Court (Welcome Care Homes)
Heol Bryngwyn Newydd, Trecelyn, Gwent. NP11 4NF
Ffôn: 01495 246622
E-bost: Karen.thomas@wellcomecarehomes.com
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Cartref Preswyl Tŷ Derwen
Heol Kendon, Crymlyn, Trecelyn, NP11 4PN.
Ffôn: 01495 243028
E-bost: tyderwen@btconnect.com
Cartref Preswyl Tŷ Derwen Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Ty Penrhos Care Home (Wedi'i gofrestru ddwywaith) (Hafod)
2 Ffordd Beddau, Caerffili, CF83 2AX.
Ffôn: 029 20854340
E-bost: Karen.Davis@hafod.org.uk / Karen.Johns@hafod.org.uk
Gwefan: www.hafodcare.org.uk
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Valley View Care Home (Wedi'i gofrestru ddwywaith) (Caron Group Wales)  
Dan-y-Coed, Hengoed, CF82 7LP. 
Ffôn: 01443 862217
E-bost: eirwen.jones@carongroup.wales
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

White Rose Care Centre 
Ffordd y Rhosyn Gwyn, Tredegar Newydd, ger Bargod, NP24 6DF.
Ffôn: 01443 837183
E-bost: Jayne.whiterose@banyancarehomes.net
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Cartref Nyrsio Ynys-ddu (wedi'i gofrestru'n ddeuol) 
Hen Orsaf yr Heddlu, Bryn Hyfryd, Ynys-ddu, ger Crosskeys, NP11 7JQ.
Ffôn: 01495 200061
E-bost: Ynysdducarehome@outlook.com

Tai'r Awdurdod Lleol

Cartref Preswyl Beatrice Webb
Heol Bloomfield, Coed Duon, NP12 1QB.
Ffôn: 01495 225773

Cartref Preswyl Brodawel
Heol y Llys, Eneu'r-glyn, Caerffili, CF83 2QW.
Ffôn: 029 2085 2552

Cartref Preswyl Trem y Castell
Heol Claude, Caerffili, CF83 1UZ.
Ffôn: 029 2085 2554
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Cartref Preswyl Min y Mynydd
Eglwys Fan, Stryd y Bryn, Rhymni, NP22 5JJ.
Ffôn: 01685 840595
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Cartref Preswyl Ty Clyd
Heol Fargoed, Bargoed, CF81 8PP.
Ffôn: 01443 875553

Cartref Preswyl Ty Iscoed
Rhodfa'r Coetir, Trecelyn, NP11 5FG.
Ffôn:01495 243189
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Ar gyfer adroddiadau monitro blaenorol, cysylltwch â'r Tîm Comisiynu - e-bost comisiynu@caerffili.gov.uk

Cysylltwch â ni

Tudalennau Cysylltiedig

Paying for care