Cartref Preswyl Church View

13 Heol Martin Sant, Caerffili, CF83 1EF.
Ffôn: 029 2085 2951
E-bost: Churchview@hc-one.co.uk  
Gwefan: www.hc-one.co.uk

Adroddiad Monitro Cytundeb

Enw/Cyfeiriad y darparwr: Cartref Preswyl Church View, 13 St Martin’s Road, Caerffili CF83 1EF
Dyddiad/Amser yr ymweliad: Dydd Gwener 24 Mawrth a Dydd Llun 3 Ebrill 2023
Swyddog(ion) Ymweld: Amelia Tyler: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Yn bresennol: Tracey Webb: Rheolwr Cartref, HC-One / Lisa Jones: Dirprwy Reolwr Cartref, HC-One

Cefndir

Mae St Martins Road yn gartref gofal pwrpasol, mawr sydd wedi'i leoli yn agos at dref Caerffili.  Mae wedi'i adeiladu dros 3 llawr ac wedi’i gofrestru i ddarparu gofal ar gyfer 35 o bobl y mae angen cymorth cyffredinol arnynt i gyflawni gweithgareddau bywyd bob dydd a 10 person sydd wedi cael diagnosis o ddementia.

Ar adeg yr ymweliad roedd 2 le gwag i bobl â diagnosis o ddementia ac sydd angen gofal preswyl, a dim un lle gwag i bobl ag anghenion gofal preswyl cyffredinol.  Roedd 9 o'r preswylwyr presennol yn hunan-gyllido.

Cwblhawyd yr ymweliad monitro ffurfiol diwethaf â'r eiddo ar 3 Mai 2022; Yn ystod yr ymweliad blaenorol nodwyd 5 cam adfer a 3 cham datblygu a adolygwyd, ac amlinellir y rhain yn adran 2 isod.

Diben yr ymweliad oedd cwblhau'r templed monitro a siarad â'r staff, perthnasau a phreswylwyr i gael eu barn am y gwasanaeth.

Gan ddibynnu ar ganfyddiadau'r adroddiad hwn, bydd y Rheolwr yn derbyn camau adfer a chamau datblygu i'w cwblhau.  Camau adfer yw'r tasgau y mae'n rhaid eu cwblhau (yn unol â deddfwriaeth ac yn y blaen) ac ystyrir bod camau datblygu yn argymhellion arfer da.

Argymhellion Blaenorol

Cynlluniau personol cychwynnol i'w cwblhau cyn i'r preswylydd symud i mewn i'r cartref oni bai bod hyn yn cael ei wneud mewn argyfwng, ac os felly dylid ei gwblhau o fewn 7 diwrnod i ddechrau'r gwasanaeth. Rheoliad 15 Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) fersiwn 2 (Ebrill 2019) Wedi'i gyflawni.  Cydnabuwyd bod y ddwy ffeil a welwyd yn cynnwys cynlluniau personol cychwynnol.

Lle nad oes gan unigolyn alluedd meddyliol i gydsynio i'r trefniadau ar gyfer ei ofal a'i gymorth, mae darparwyr gwasanaethau yn dilyn egwyddorion a darpariaethau statudol Deddf Galluedd Meddyliol 2005 a'r Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid, lle bo hynny'n briodol. Rheoliad 29 Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) fersiwn 2 (Ebrill 2019) Wedi'i gyflawni.  Anfonwyd yr adroddiad misol yn amlinellu awdurdodiad trefniadau diogelu wrth amddifadu o ryddid (DOLS).  Roedd rhai preswylwyr yn dal i aros am adolygiad, ac roedd un ohonynt wedi bod yn aros dros 18 mis.  Mae'r rheolwr yn mynd ar drywydd yr asesiadau hyn sy’n weddill bob mis.

Os caiff tystysgrif DBS ei dychwelyd gydag unrhyw gollfarnau sydd wedi'u disbyddu neu sydd heb eu disbyddu ac ati, rhaid i'r rheolwr ystyried hyn a thystiolaeth bod hyn wedi'i gydnabod i asesu addasrwydd y cyflogai.  Rheoliad 35 Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)fersiwn 2 (Ebrill 2019) Wedi'i gyflawni.  Er yr eglurwyd nad oedd modd rhoi tystiolaeth am hyn, gan nad oedd unrhyw wiriadau wedi dod yn ôl gydag unrhyw gollfarnau, mynegwyd y byddai sgyrsiau ac asesiadau risg priodol yn cael eu cynnal lle bo angen.

Mae'r holl staff yn cyfarfod am oruchwyliaeth un-i-un gyda'u rheolwr llinell neu swyddog cyfatebol, neu aelod uwch o staff, bob chwarter o leiaf.  Rheoliad 36 Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) fersiwn 2 (Ebrill 2019) Wedi'i gyflawni.  Adeg yr ail ymweliad, eglurodd y rheolwr mai dim ond un aelod o staff nos oedd angen yr oruchwyliaeth, a threfnwyd hyn yn yr wythnos honno.  Roedd un aelod o staff hefyd nad oedd wedi cwblhau eu goruchwyliaeth oherwydd absenoldeb salwch tymor hir.

Mae'r holl staff yn cael gwerthusiad blynyddol sy'n rhoi adborth ar eu perfformiad ac yn nodi meysydd hyfforddi a datblygu i'w cefnogi yn eu rôl.  Rheoliad 36 Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) fersiwn 2 (Ebrill 2019) Wedi'i gyflawni.  Roedd y matrics yn dangos bod yr holl staff wedi derbyn arfarniad blynyddol, ar wahân i'r dechreuwyr newydd, nad oedd yn berthnasol adeg yr ymweliadau.

Dylid ystyried cadw cytundeb ar ffeil o hysbysu perthnasau am unrhyw ddigwyddiadau. Wedi'i gyflawni'n rhannol. Eglurodd y rheolwr fod hyn yn rhan o'r asesiad cychwynnol, fodd bynnag, argymhellwyd bod gwybodaeth ychwanegol yn cael ei chofnodi o safbwynt gwahanol senarios h.y. i'w ffonio ar unrhyw adeg ar gyfer digwyddiadau mwy fel cael eu derbyn i'r ysbyty neu unrhyw gwympiadau sy'n arwain at anaf, ond os oedd materion llai brys fel haint tybiedig ar y frest neu gamgymeriad meddyginiaeth, dylid cysylltu yn ystod y dydd yn unig.  Lle mae gan y preswylydd alluedd, dylai hefyd lofnodi i ddangos tystiolaeth o'i gytundeb.

Dylid cysylltu â'r tîm eiddilwch mewn perthynas â'r preswylwyr ag unrhyw broblemau symudedd a gafodd ddamwain/digwyddiad ym mis Ebrill.

Wedi'i gyflawni. Cafwyd tystiolaeth yn yr ymweliad cyntaf bod atgyfeiriadau yn cael eu gwneud i'r tîm eiddilwch lle bo angen.

Y rheolwr i ystyried enwebu o leiaf 1 hyrwyddwr dementia.

Heb ei gyflawni. Ni chwblhawyd hyn pan gynhaliwyd yr ymweliadau.

Dylai'r rheolwr a'r cydgysylltydd gweithgareddau ystyried gweithgareddau i berthnasau eu gwneud gyda phreswylwyr pan nad oes digwyddiadau wedi'u trefnu megis gemau bwrdd, chwiliadau geiriau, garddio, posau neu liwio ac ati.

Heb ei gyflawni. Nid oedd unrhyw dystiolaeth bod hyn wedi'i gyflwyno.

Dylid mynd i'r afael ag unrhyw ystafelloedd sydd ag arogleuon gwael.

Heb ei gyflawni. Nododd swyddog monitro'r contract fod dwy ystafell wely gydag  arogleuon gwael wrth gerdded o amgylch y cartref.  Cafodd hyn ei fwydo yn ôl i reolwr y cartref, a dywedwyd y byddai hyn yn cael sylw.

Canfyddiadau o'r Ymweliad

Unigolyn Cyfrifol

Gwelwyd copïau o'r adroddiadau chwarterol sy'n ofynnol gan reoliad 73 o Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) a nodwyd bod y rhain wedi'u dyddio 29.09.22, 09.01.23 a 01.03.23.

Cafodd y datganiad o ddiben a ddarparwyd ei adolygu ddiwethaf ym mis Chwefror 2023 a chydnabuwyd bod hyn wedi'i ddiweddaru i gynnwys enw'r rheolwr newydd.

Rhannwyd yr holl bolisïau a gweithdrefnau gorfodol, megis rheoli heintiau, chwythu'r chwiban, meddyginiaeth a diogelu ac ati gyda'r Swyddog Monitro Contractau, ac adolygwyd pob un ohonynt o fewn y 12 mis blaenorol.  Roedd yr holl bolisïau yn cynnwys dyddiad adolygu a oedd naill ai'n un neu ddwy flynedd, heblaw am reoli heintiau, a oedd yn dair blynedd oni bai bod angen.       

Rheolwr Cofrestredig

Nodwyd mai dim ond ers mis Hydref 2022 y mae'r Rheolwr wedi bod yn ei swydd a'i bod yn dal yn y broses o weithredu rhai o'r nodau tymor hir.  Eglurwyd nad oes teledu cylch cyfyng yn yr eiddo.

Ni chodwyd unrhyw bryderon mewn perthynas â'r eiddo, er eglurwyd bod rhywfaint o waith wedi ei wneud ar y lifft gan fod yn rhaid atgyweirio'r synhwyrydd pwysau.

Cynhaliwyd trafodaeth ynghylch arolygiad diweddaraf Arolygiaeth Gofal Cymru, a nodwyd nad oedd unrhyw hysbysiadau rheoliad 60 i’w bodloni.  Nid yw ymweliadau a gwblheir gan yr unigolyn cyfrifol wedi'u cynllunio ac eglurodd y rheolwr eu bod fel arfer yn ddirybudd i sicrhau bod ganddynt orolwg gwir a chywir ar sut mae'r cartref yn cael ei redeg. Dywedwyd y bydd yr unigolyn cyfrifol hefyd yn cynnal ymweliadau gyda'r nos.

Eglurodd y rheolwr bod dau atgyfeiriad wedi bod i dimau proffesiynol y mis hwn: un oedd i Therapydd Iaith a Lleferydd yn dilyn digwyddiad tagu a'r ail oedd therapi galwedigaethol.

Hysbyswyd swyddog monitro'r contract bod y Trefniadau Diogelu Rhyddid yn  gyfredol a’u bod yn derbyn diweddariadau misol i'w hysbysu am unrhyw un sydd i fod i ddod i ben.

Archwiliad pen desg 

Roedd y matrics hyfforddi yn dangos hyfforddiant ar gyfer cyrsiau gorfodol fel codi a chario, hylendid bwyd, diogelu, rheoli heintiau, cymorth cyntaf, meddyginiaeth ac ati.  Nodwyd bod y rhan fwyaf o'r rhain o fewn y cyfnod gloywi gofynnol.

Ar 24 Mawrth, amlygwyd mai lefel cydymffurfio hyfforddiant y cartref oedd 86%:  Bu'n rhaid i 11% o staff gwblhau hyfforddiant y Ddeddf Galluedd Meddyliol a rheoli heintiau ac roedd angen i 7% gwblhau hyfforddiant asesu diogelwch tân. 

Mae cyrsiau nad ydynt yn orfodol yn cynnwys hybu croen iach, Menter Safoni Deiet Dysphagia Rhyngwladol (IDDSI), a thagu.

Staffio a hyfforddiant

Nodwyd adeg yr ymweliad bod 32 o staff gofal ac 8 uwch ofalwr yn y cartref.  Hysbyswyd swyddog monitro'r contract bod 3 aelod newydd o staff hefyd yn dechrau'r wythnos ganlynol: 1 gofalwr nos, 1 uwch ofalwr nos ac 1 gofalwr dydd.  Yn ystod y dydd nodwyd bod 8 aelod o staff gofal ar ddyletswydd, ac mae hyn yn cynnwys 3 uwch aelod o staff (1 ar bob llawr).  Mae lefelau staffio gyda'r nos yn gostwng i 7 gan gynnwys 1 uwch aelod o staff sy'n gweithio rhwng y lloriau. 

Roedd 2 gydlynydd gweithgareddau yn y cartref sydd â chontract i weithio sifftiau 2 x 16 awr a bob yn ail benwythnos.

Cyrsiau e-ddysgu yw'r prif sesiynau a ddefnyddir, ond tynnodd Tracey Webb sylw hefyd at yr hyfforddiant sefydlu yn un o'r chwaer-gartrefi mewn awdurdod cyfagos a bod cyrsiau codi a chario (ymarferol), cymorth cyntaf a diogelu lefel 3 yn cael eu darparu mewn lleoliad ystafell ddosbarth.

Mae ansawdd yr hyfforddiant yn cael ei asesu drwy oruchwyliaeth, cyfarfodydd tîm, ac arsylwadau.  Soniwyd yn ystod trafodaeth gydag aelod o staff a pherthynas, nad oedd yr hyfforddiant dementia yn ddigonol a byddai sesiynau mwy rhyngweithiol gan ddefnyddio astudiaethau achos yn fuddiol, yn enwedig o ran technegau tynnu sylw.

Nodwyd bod y cynnig gweithredol wedi'i amlygu yn y datganiad o ddiben ac yn egluro bod unrhyw anghenion ieithyddol yn cael eu nodi yn ystod yr asesiad cychwynnol a'u bod yn ymateb yn unol â hynny.  Dywedwyd wrth swyddog monitro'r contract fod 6 aelod o staff yn gallu sgwrsio yn Gymraeg.  Dywedodd 2 o'r perthnasau y siaradwyd â nhw am eu hanwyliaid ei fod yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf.

Gwelwyd 2 ffeil staff ar gyfer staff a oedd wedi dechrau ddiwedd 2022, ac roedd y ddau yn cynnwys geirda ysgrifenedig, hanesion cyflogaeth llawn (gydag unrhyw fylchau wedi'u hesbonio), cofnodion cyfweliad, contractau cyflogaeth wedi'u llofnodi, copïau o basbortau, a rhifau tystysgrifau ar gyfer eu DBS.  Eglurodd swyddog monitro'r contract y dylai amlygu a oedd y DBS yn glir, neu a oedd angen asesiad risg. 

Dim ond 1 o'r ffeiliau oedd yn cynnwys ffurflen gais fanwl, tystysgrif geni, a llun diweddar.  Er mwyn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth bresennol, rhaid i'r rheolwr sicrhau bod y wybodaeth hon yn cael ei chadw ar ffeil.  

Yn ôl y cofnodion, dim ond 1 cyfwelydd a fu: er nad yw bob amser yn bosibl, mae'n arfer da cael o leiaf 2 gyfwelydd pe bai'r canlyniad yn cael ei herio.

Nid oedd unrhyw dystiolaeth o gysgodi neu sefydlu ar ffeil, ond eglurodd y rheolwr bod hyn i gyd yn cael ei wneud ar-lein.

Goruchwylio a gwerthuso

Fel yr amlygwyd yn adran 2.4, rhoddwyd tystiolaeth yn ystod yr ail ymweliad mai dim ond 1 aelod o staff oedd i fod i gwblhau eu sesiwn oruchwylio, a bod hyn wedi'i drefnu erbyn diwedd yr wythnos.  Roedd pob aelod arall o staff yn mynychu goruchwyliaeth ffurfiol o leiaf bob tri mis.

Roedd yr holl staff y bu'n ofynnol iddynt fynychu eu gwerthusiad blynyddol i adolygu eu datblygiad a'u cynnydd wedi'u cwblhau.

Eglurodd y rheolwr fod staff yn mynychu'r sesiwn oruchwylio 1:1 ffurfiol gyda hi neu'r dirprwy reolwr.  Disgwylir i'r cyfarfodydd hyn fod yn sgwrs ddwyffordd, lle mae'n ofynnol i'r aelod staff gyfrannu ei farn a'i deimladau am ei gyflawniadau a'i feysydd datblygu ei hun yn ogystal ag unrhyw faterion yn y cartref.

Archwiliad ffeiliau a dogfennau

Fel yr amlygwyd yn adran 2.1, roedd y ddwy ffeil yn cynnwys cynlluniau personol cychwynnol, fodd bynnag, dim ond un oedd wedi'i lofnodi a'i ddyddio i ddangos tystiolaeth bod hyn wedi'i gwblhau o fewn yr amserlen briodol, dylai unrhyw aelod o staff sy'n cynnal asesiad cychwynnol sicrhau ei fod yn cael ei wneud yn llawn.

Roedd y ddau gynllun personol a welwyd yn canolbwyntio ar y person ac yn darparu rhywfaint o wybodaeth fanwl h.y. maent yn hoffi pasta a bwyd Eidalaidd ond yn casáu unrhyw lysiau gwyrdd.  Esboniodd cynllun arall, yn hytrach na chael prydau mawr, bod yn well gan y person fwyta ychydig ac yn aml, bod angen diogelydd platiau, ei fod yn hoffi yfed sgwash, ac yn edrych ymlaen at bysgod a sglodion ar ddydd Gwener.  Amlygwyd eu bod yn elwa o amgylchedd tawel a heddychlon ac yn cael chwistrelliad o ‘Old Spice’ wrth wisgo yn y bore.  Roedd y ddau gynllun wedi cael eu hadolygu ddechrau mis Mawrth.

Nid oedd rhai o'r adolygiadau yn ystyrlon ac nid oeddent yn rhoi adlewyrchiad cywir o'r mis blaenorol h.y. cafodd un o'r preswylwyr gwymp ar 27.02.23 ac nid oedd hyn wedi'i ddiweddaru gan fod yr adolygiad diweddaraf wedi'i gwblhau 15.02.23.  Roedd yna hefyd gynllun pledren a choluddyn nad oedd wedi cael ei adolygu ers 06.11.22.

Roedd y canlyniadau a'r nodau i bobl anelu atynt yn gyffredinol a gellid eu datblygu: Nododd y cynllun bwyta ac yfed mai'r nod oedd cynnal pwysau a gellid ehangu hyn i ystyried a hoffent gymryd rhan wrth baratoi unrhyw fwyd neu wneud rhywfaint o bobi fel gweithgaredd, os oedd unrhyw le yr hoffent fynd am bryd o fwyd, a fyddai ganddynt ddiddordeb mewn rhoi cynnig ar ddiwrnod thema fel Diwrnod Asiaidd, Caribïaidd neu Eidalaidd.

Gwelwyd gweithgareddau yn ystod y ddau ymweliad: ar un ymweliad roedd dynwaredwr Tom Jones yn ardal y lolfa a welwyd yn ymgysylltu â'r preswylwyr ac yn adnabod cwpl ohonynt wrth eu henwau, a gwelwyd y cydlynydd gweithgareddau hefyd yn gwneud hetiau Pasg gyda rhai eitemau yr oedd y rheolwr wedi'u prynu, fodd bynnag, nid oedd llawer o dystiolaeth o unrhyw weithgareddau neu ymgysylltiad ar gyfer unigolion a ddewisodd neu yr oedd angen iddynt aros yn eu hystafelloedd.

Sicrhau ansawdd

Cynhaliwyd sgwrs gyda gweithiwr proffesiynol ar ymweliad a oedd yn bresennol yn ystod yr ymweliad: roedd ganddynt brofiad blaenorol gyda'r cartref gan fod eu tad-cu wedi bod yn breswylydd 10 mlynedd yn ôl.  Esboniodd o’r blaen byddai’r gofalu yn ymdrin ag anghenion sylfaenol ac yn gofalu am y preswylwyr, ond yn ei farn ef nid oeddent yn darparu gwasanaeth o ansawdd.  Pan ddechreuodd ymwneud â’r cartref, credai ei fod yn ymddangos ychydig yn anhrefnus ac roedd staff yn ddigymell, fodd bynnag, ers i’r rheolwr newydd fod yn y swydd, mae mwy o strwythur a’r staff yn fwy brwd.  Roedd hefyd wedi sylwi ar awyrgylch hapusach yn gyffredinol. Rhannodd y gweithiwr proffesiynol ar ymweliad ei fod yn bwriadu enwebu'r rheolwr a gofalwr ar gyfer gwobrau arfer da.  

Ers bod yn y swydd, eglurodd y rheolwr fod tri achos o ganmoliaeth wedi bod a dau gŵyn ffurfiol yr aethpwyd i'r afael â nhw.

Oherwydd y pandemig, nid oedd wedi bod yn bosibl cynnal cyfarfodydd perthnasau a phreswylwyr ac eglurwyd bod y rhain bellach wedi'u hailgychwyn.  Cynlluniwyd y cyfarfod preswylwyr nesaf ar gyfer 05.04.23 a chynhaliwyd y cyfarfod perthnasau diwethaf ar 25.01.23.

Nododd cofnodion cyfarfod diwethaf y preswylwyr a gynhaliwyd ar 28.01.23 y gall y cartref fod yn swnllyd yn ystod y nos a'u bod wedi gweld cynnydd mewn rhai preswylwyr yn dadlau.  Roedd yn siomedig na chofnodwyd unrhyw beth yn y camau y cytunwyd arnynt yn ymwneud â hyn, hyd yn oed os mai dim ond yn bwydo yn ôl i'r rheolwr oedd hynny.

Rhannwyd nad oedd unrhyw hyrwyddwr dementia enwebedig yn y cartref: argymhellir bod o leiaf un aelod o'r staff gofal yn gweithredu fel hyrwyddwr dementia i rannu arfer da, mynychu cyfarfodydd gyda pherthnasau, a chysylltu â chyrff allanol i hyrwyddo dealltwriaeth a gwybodaeth am ofal dementia o ansawdd.

Dros y 12 mis diwethaf, dywedwyd wrth swyddog monitro'r contract fod gwaith wedi'i wneud yn ardal y cyntedd, mae ystafell ymolchi newydd wedi'i gosod ar y llawr isaf, ailaddurno'r ystafelloedd 'troi o gwmpas', goleuadau ychwanegol, a bleinds newydd a drws wedi'u gosod yn yr ystafell wydr.  Dros y chwe mis canlynol, bydd cegin yn cael ei gosod ar y llawr uchaf ac ystafell trin gwallt.

Holiadur staff

Siaradwyd â dau aelod o staff yn ystod yr ymweliad, a dangosodd y ddau ddealltwriaeth dda o anghenion y preswylwyr a'r angen i fod yn amyneddgar ac yn dosturiol wrth roi sicrwydd.  Roeddent yn gallu ailadrodd yr hyn a oedd yn bwysig i bobl benodol oedd yn byw yn Church View.

Dywedodd un gofalwr eu bod yn gallu cefnogi preswylwyr allan yn y gymuned gan fod ganddynt hefyd sifftiau fel cydlynydd gweithgareddau, ond dywedodd y gofalwr arall nad oedd ganddynt gymaint o amser ag yr hoffent yn gwneud gweithgareddau.  Pwysleisiwyd hyn pan ofynnwyd iddynt, nad oeddent yn teimlo bod ganddynt ddigon o gyfle i eistedd a sgwrsio â phobl na bod yn hyblyg yn eu rôl.

Dywedwyd wrth swyddog monitro'r contract fod dau breswylydd ag anghenion cymhleth, ac mae'r rhain yn cymryd y rhan fwyaf o'u hamser, ac mae hyn yn arwain at bobl sy'n dawelach ac yn fwy annibynnol yn derbyn llai o ymgysylltiad ag a ddymunir.

Roedd y ddau aelod o staff yn ymwybodol o'r polisïau diogelu a chwythu'r chwiban gan ddweud eu bod yn hyderus wrth allu mynd i'r afael ag unrhyw arfer gwael: rhoddodd un enghraifft o ddigwyddiad lle roeddent wedi cyfeirio pryder ynghylch cydweithiwr.

Cynhaliwyd trafodaeth ynghylch y cymysgedd o breswylwyr yn y cartref ac eglurodd y byddent yn ffonio am aelod ychwanegol o staff o'r llawr canol ar brydiau, ac ni ddigwyddai hyn bob tro.  Amlygwyd hefyd, er bod 12 cwrs dementia ar y matrics hyfforddi, roedd y rhain yn fideos nad oedd yn ddigonol ar gyfer eu rolau.  Argymhellir bod mwy o hyfforddiant dementia rhyngweithiol yn dod o ffynonellau sy'n caniatáu i staff ofyn cwestiynau penodol a rhoi senarios i'w helpu i gefnogi'r preswylwyr.

Adborth preswylwyr

Siaradwyd â dau breswylydd, i gael eu barn am y gwasanaeth (un ar y llawr canol ac un ar y llawr uchaf).  Roedd y ddau breswylydd yn edrych yn drwsiadus ac yn gyfforddus yn eu hamgylchedd ac roeddent yn gallu mynegi eu dymuniadau'n glir.

Esboniodd un o'r dynion fod y staff gofal yn aml yn ymddangos yn brysur yn yr ystafell fyw, yn eistedd rownd y bwrdd yn cwblhau gwaith papur ac nad oeddent yn hoffi tarfu arnynt.  Roedd ganddo deledu yn ei ystafell a dywedodd ei fod yn cael mynd allan gyda'i chwaer yn eithaf aml.

Eglurodd y ddau ddyn fod y bwyd yn braf ac nad oedd ganddynt unrhyw gwynion.  Ni allai'r naill na'r llall feddwl am unrhyw brydau yr hoffent nad oeddent ar y fwydlen.  Eglurwyd bod y staff yn garedig ac yn gyfeillgar a’u bod yn gallu siarad â nhw am unrhyw beth.

Pan ofynnwyd iddynt a oedd unrhyw beth y gellid ei wella yn y cartref, ni allai'r naill na'r llall feddwl am unrhyw beth a phan ofynnwyd iddynt a oedd unrhyw beth arall yr oeddent am roi adborth, dywedon nhw na.

Sylwodd swyddog monitro'r contract dystiolaeth o bersonoli yn yr ystafelloedd a welir, megis eitemau bach o ddodrefn, setiau teledu, radios, lluniau a theganau meddal.

Adborth perthnasau

Siaradwyd â phedwar perthynas a oedd yn perthyn i ddau o'r preswylwyr: Esboniodd pawb eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu croesawu i'r cartref ac roedd yr awyrgylch yn eithaf hamddenol ar y cyfan.

Dywedwyd bod modd mynd at yr holl staff yn y cartref, ac os oedd unrhyw broblemau, ymdrinnir â hyn yn brydlon: rhoddwyd enghraifft lle gofynnwyd a allai eu tad gael torri’i wallt, a gwnaed hyn erbyn iddynt ymweld nesaf.  Dywedodd y ddau fod eu hanwyliaid yn drwsiadus ac yn smart.

Nodwyd bod cyfathrebu da, a’u bod yn cael gwybod am unrhyw apwyntiadau ysbyty neu newidiadau yn eu hiechyd.  Amlygodd dau o'r perthnasau hefyd fod eu tad yn llawer tawelach ac yn hapusach wrth gael siarad yn Gymraeg ac roedd un gofalwr sy'n aml yn siarad ag ef yn ei iaith gyntaf, sy'n golygu llawer iddo.

Ni chodwyd unrhyw bryderon na materion mewn perthynas â'r gofal a ddarparwyd, fodd bynnag, soniodd un teulu eu bod yn teimlo bod eu tad yn ymgilio ac nad oedd yn aml yn dod allan o'i ystafell oherwydd un o'r preswylwyr eraill a mynegwyd pryder ynghylch gallu staff i ddiwallu anghenion rhai o'r preswylwyr mwy cymhleth.  Nodwyd hefyd bod eu perthynas yn ddiabetig, felly, mae ei ddeiet yn bwysig, ac yn hytrach na chynnig dewis iddo, mae'n aml yn fwy effeithiol i roi rhywbeth o'i flaen, oherwydd os gofynnir iddo, byddai’n dweud na.

Arsylwadau Cyffredinol

Wrth gerdded o gwmpas y cartref nodwyd bod powlen ffrwythau yn yr ystafell fwyta ac roedd croeso i unrhyw un helpu ei hun.  Roedd hefyd sudd oren a dŵr ar gael yn yr ardaloedd bwyta a’r lolfa.

Roedd gan y byrddau bwyta ar y prif lawr liain bwrdd, napcynau, blodau a photeli saws, er ei bod yn siomedig nad yw hyn yn cael ei ailadrodd ar y lloriau eraill.

Yn ystod yr ymweliad, cafodd y larwm tân ei gychwyn yn anfwriadol, a nodwyd bod pob aelod o staff wedi ymateb ar unwaith i weld beth oedd yr achos.

Roedd llawer o wyau Pasg a hamperi yn cael eu harddangos yn yr ardal gymunedol ar gyfer y gwobrau a oedd ar gael o'r raffl.

Roedd un o'r preswylwyr yn galw allan ac roedd drws ei hystafell wely ar gau ac nid oedd larwm galwadau o fewn cyrraedd.  Nid oedd hi'n edrych yn gyfforddus ac adroddodd fod ganddi boen yn ei choes.  Roedd 2 dabled ar y llawr a phan ofynnodd swyddog monitro'r contract pwy oedd yn gyfrifol am weinyddu meddyginiaeth y bore hwnnw, dywedodd y gofalwr nad oedden nhw'n gwybod ble’r oedd hi.  Cafodd hyn ei fwydo yn ôl i'r rheolwr yn ystod yr ymweliad.

Camau adfer (i'w cwblhau o fewn 3 mis i ddyddiad yr adroddiad hwn)

Camau adfer

Asesiadau cychwynnol a chynlluniau personol i'w llofnodi a'u dyddio'n glir.  Rheoliad 15 Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) fersiwn 2 (Ebrill 2019)

Hyfforddiant dementia i'w ddarparu sy'n fwy addas i'r diben ac yn cynorthwyo'r staff i gyflawni eu rôl yn effeithiol.  Rheoliad 21 Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) fersiwn 2 (Ebrill 2019)

Pan fydd pobl yn cael gofal yn y gwely, rhaid i gloch fod ar gael iddynt, lle nad yw hyn yn bosibl neu'n briodol, mae asesiad risg manwl i'w gwblhau yn amlinellu sut y bydd eu diogelwch yn cael ei gynnal.  Rheoliad 43 a 44 Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) fersiwn 2 (Ebrill 2019)

Holl ffeiliau staff i gynnwys ffurflenni cais manwl, tystysgrifau geni a llun diweddar. Rheoliad 35 Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) fersiwn 2 (Ebrill 2019)

Cynlluniau personol i'w datblygu i amlinellu canlyniadau penodol, yn hytrach na nodau cyffredinol.  Rheoliad 14 Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) fersiwn 2 (Ebrill 2019) 

Y rheolwr i drafod gyda staff weinyddiaeth ddiogel o feddyginiaethau a pheidio â llofnodi'r siart MAR nes eu bod wedi gweld bod y feddyginiaeth wedi ei chymryd.  Rheoliad 58 Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) fersiwn 2 (Ebrill 2019)   

Camau datblygu

Y rheolwr i ystyried enwebu o leiaf 1 hyrwyddwr dementia.

Dylid ystyried cadw cytundeb ar ffeil o hysbysu perthnasau am unrhyw ddigwyddiadau.

Dylai'r rheolwr a'r cydlynydd gweithgareddau ystyried gweithgareddau i berthnasau eu gwneud gyda phreswylwyr pan nad oes digwyddiadau wedi'u trefnu megis gemau bwrdd, chwiliadau geiriau, garddio, posau neu liwio ac ati.

Dylid mynd i'r afael ag unrhyw ystafelloedd sydd ag arogleuon gwael.

Unrhyw gamau sy'n deillio o gyfarfodydd preswylwyr i'w cofnodi a'u rhannu'n glir gyda'r rheolwr (os nad yw'n bresennol).   

Ffeiliau staff i gofnodi a oedd tystysgrif DBS yn glir neu a oes angen asesiad risg.

Lle bo'n bosibl, cynnal cyfweliadau gydag o leiaf ddau aelod o staff.

Casgliad

Braf oedd nodi, o'r 10 argymhelliad blaenorol a wnaed, y cyflawnwyd 6, 1 yn rhannol ac ni chyflawnwyd 3.  Er mai dim ond ers ychydig fisoedd y mae'r rheolwr wedi bod yn y swydd, roedd tystiolaeth o rai newidiadau cadarnhaol ac mae'n rhagweithiol yn ei dull gweithredu.

Codwyd rhai pryderon gan berthnasau ynghylch yr ystod eang o anghenion a chymhlethdodau yn y cartref ac adlewyrchwyd hyn yn y sgyrsiau a gynhaliwyd gydag aelodau staff.  Credir y byddai'r cartref yn elwa o hyfforddiant dementia ychwanegol i staff sy'n gofalu am bobl yn y camau mwy datblygedig.  Argymhellir bod y rheolwr hefyd yn ystyried y posibilrwydd o gael hyd i rywfaint o hyfforddiant i berthnasau o ffynhonnell allanol fel y gymdeithas Alzheimer.

Mae llawer o newidiadau cadarnhaol eisoes wedi'u nodi ers yr ymweliad blaenorol, ac roedd y staff yn ymddangos yn fwy cadarnhaol ac yn cymryd rhan mewn newidiadau blaengar yn y cartref.  Cafwyd adborth hyfryd yn ystod y sgyrsiau a gynhaliwyd, a chydnabuwyd gwaith caled y tîm staff.

Dymuna'r Swyddog Monitro Contractau fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i bawb a fu'n ymwneud â'r gwaith am eu croeso drwy gydol yr ymweliad.

Awdur: Amelia Tyler
Swydd: Swyddog Monitro Contractau
Dyddiad: 28/04/2023