Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor

Gallwch gyflwyno cais i ni i gael gostyngiad ar eich bil treth y cyngor os ydych ar incwm isel neu'n hawlio budd-daliadau. 
Mae Budd-dal Treth y Cyngor a ddaeth i ben ar 1 Ebrill 2013 wedi cael ei ddisodli gan Ostyngiadau Treth y Cyngor.

 Yr hyn a gewch

 Gallwch gael hyd at 100% o ostyngiad, yn dibynnu ar y canlynol:

  •  eich amgylchiadau (er enghraifft, incwm, nifer o blant)
  • Incwm eich cartref – gallai hyn gynnwys pethau fel enillion, pensiwn, incwm eich partner
  • Os yw eich plant yn byw gyda chi
  • Os oes oedolion eraill yn byw gyda chi

Sut ydw i’n hawlio?

 Os ydych eisoes yn hawlio Gostyngiad Treth y Cyngor ac eisiau rhoi gwybod i ni am newid i’ch hawliad, bydd angen i chi gwblhau ffurflen Newid mewn Amgylchiadau.
 I wneud cais newydd am Ostyngiad Treth y Cyngor mae angen i chi lenwi ffurflen gais. Gallwch wneud cais am Ostyngiadau Treth y Cyngor a Budd-dal Tai ar yr un ffurflen.

Os caiff fy nghais ei wrthod

Os nad ydych yn hapus â'n penderfyniad ynghylch eich cais am Ostyngiadau Treth y Cyngor, gallwch wneud apêl.
 

Newid mewn Amgylchiadau

Os ydych yn hawlio Budd-dal Tai a/neu Ostyngiadau Treth y Cyngor rhaid i chi roi gwybod i ni ar unwaith am y newidiadau a all effeithio ar eich budd-dal/gostyngiad. Mae’r penderfyniad i ddyfarnu eich budd-dal/gostyngiad yn seiliedig ar eich amgylchiadau ar yr adeg y cyflwynwyd y cais.

Gallai methiant i roi gwybod i ni am y newidiadau hyn olygu ein bod yn talu gormod o fudd-dal/gostyngiad i chi, neu nad ydym yn talu digon i chi.

Rhoi gwybod am newid yn eich amgylchiadau
 

Ceisiadau am brydau ysgol am ddim

Os ydych yn derbyn Gostyngiad Treth y Cyngor, gallech hefyd hawlio prydau ysgol am ddim i unrhyw blant yr ydych yn gyfrifol amdanynt. Gallai hyn arbed cymaint â £400 y flwyddyn fesul plentyn i chi. Ewch i’n gwefan prydau ysgol am ddim i gael manylion. 
 

Cysylltwch â ni