News Centre

Canolfannau ailgylchu Cyngor Caerffili yn paratoi i ailagor

Postiwyd ar : 13 Mai 2020

Canolfannau ailgylchu Cyngor Caerffili yn paratoi i ailagor

Mae Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhoeddi y bydd pob un o'r chwe Chanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref (HWRCs) yn dechrau ailagor i'r cyhoedd o ddydd Mawrth 26 Mai.

Bydd y Canolfannau Ailgylchu canlynol yn gweithredu yn ystod amseroedd agor arferol yr haf (9am - 5.30pm):

 • Safle Trehir (Llanbradach) - ar gau bob dydd Iau
 • Safle Penmaen - ar gau bob dydd Mawrth a dydd Gwener
 • Safle'r Lleuad Lawn (Crosskeys) - ar gau bob dydd Sul
 • Safle Rhymni - ar gau bob dydd Mawrth a dydd Gwener
 • Safle Penallta - ar gau bob dydd Mercher a dydd Sul
 • Safle Aberbargod - ar gau bob dydd Iau a dydd Llun

Dywedodd y Cynghorydd Philippa Marsden, Arweinydd y Cyngor, “Hoffwn ddiolch i drigolion am eu hamynedd dros yr wythnosau diwethaf tra bod y cyfleusterau hyn wedi bod ar gau. Nawr bod y cyfyngiadau ynghylch ailagor Canolfannau Ailgylchu wedi'u codi gan Lywodraeth Cymru, rydym yn gweithio'n galed i ailagor y safleoedd cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, mae’r Cyngor yn awyddus i bwysleisio y bydd cyfyngiadau newydd yn cael eu rhoi ar waith i sicrhau diogelwch y staff a’r cyhoedd bob amser.”

 • Dim tipio anghyfreithlon y tu allan I gatiau’r safle. Byddwn yn cymryd camau gorodi
 • Rheoli traffig -  Rydyn ni'n rhagweld y bydd nifer fawr o drigolion eisiau defnyddio'r cyfleusterau cyn gynted ag y byddant yn ailagor. Os bydd ciwiau yn rhy hir, efallai y cewch eich troi i ffwrdd a gofynnir ichi ddychwelyd ar adeg neu ddiwrnod arall.
 • Prawf preswylio - Gofynnir i yrwyr ddarparu'r dogfennau adnabod arferol fel prawf preswylio yn y Fwrdeistref Sirol. Dylai'r rhain gael eu dangos yn ffenestr gaeedig ochr y gyrrwr i'w harchwilio gan staff y tu allan i'r cerbyd.
 • Ceir yn unig - Bydd mynediad ar gyfer ceir yn unig yn ystod y cyfnod dros dro hwn. Ni chaniateir unrhyw faniau na threlars ac ni fyddwn yn gweithredu'r system drwyddedau ar gyfer faniau a threlars yn ystod y cyfnod cychwynnol hwn. Bydd y rhain yn cael eu hailgyflwyno pan fydd amodau gweithredu yn dychwelyd i normal.
 • Cadw pellter cymdeithasol - bydd angen rhagofalon ac arferion ychwanegol i sicrhau bod cadw pellter cymdeithasol priodol yn cael ei wneud bob amser, fel cyfyngu ar nifer y cerbydau ar y rampiau.
 • Cyfyngu ar niferoedd - Yn ddelfrydol, dim ond gyrrwr y cerbyd ddylai fod yn y car wrth ymweld â'r Ganolfan Ailgylchu. Ni ddylai unrhyw un sydd â symptomau coronafeirws neu sy'n byw gyda rhywun sy'n hunanynysu ymweld â'r cyfleusterau hyn.
 • Allwch chi ei godi? - Ni fyddwn yn gallu eich cynorthwyo i ddadlwytho deunyddiau, felly dylech ddod a'r hyn y gallwch ei godi a'i gario yn ddiogel yn unig.  Os oes gennych eitemau cartref mawr i'w gwaredu, archebwch gasgliad eitemau swmpus https://www.caerphilly.gov.uk/Services/Household-waste-and-recycling/Bulky-item-collection?lang=cy-gb
 • Parchwch ein staff - Rydym yn rhagweld galw mawr am y gwasanaeth hwn, ond ni allwn weithredu yn yr un modd ag y byddem fel arfer. Mae'r cyfyngiadau a'r mesurau ychwanegol yno i ddiogelu pawb ac ni fyddwn yn goddef unrhyw gamdriniaeth.

Bydd y Cyngor yn cyhoeddi rhagor o wybodaeth a chyngor manwl cyn ailagor y safleoedd ddydd Mawrth 26 Mai.Ymholiadau'r Cyfryngau