News Centre

Coronafeirws: cymorth i fusnesau

Postiwyd ar : 20 Maw 2020

Coronafeirws: cymorth i fusnesau

Rydym yn gwerthfawrogi bod hwn yn gyfnod anodd iawn i'ch busnes ac rydym yma i'ch helpu gymaint ag y gallwn.

Wrth i argyfwng COVID19 waethygu, mae Tîm Adnewyddu Menter Fusnes y Cyngor yn canolbwyntio ar helpu busnesau drwy'r cyfnod anodd hwn ac mae'r Cyngor wedi sefydlu Grŵp Brys i ganolbwyntio ar Gymorth i Fusnesau mewn ymateb i'r argyfwng. 

Yn ogystal â thynnu sylw at yr help sydd ar gael gan y Cyngor a'i bartneriaid, byddwn hefyd yn eich hysbysu am gyhoeddiadau Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig ac yn eich cyfeirio at y wybodaeth ddiweddaraf sydd ar gael inni fel awdurdod lleol. 

Ein nod yw bod yn glir ac yn dryloyw gan beidio â defnyddio jargon er mwyn cynnig ffynhonnell wybodaeth uniongyrchol, ddibynadwy a chywir ar gyfer busnesau o bob maint.

Rydym yn deall yr ymdeimlad o frys y mae’n rhaid eich bod chi, fel cyflogwr ac arweinydd busnes, yn ei deimlo ac yn gwybod, yn ddelfrydol, yr hoffech gael atebion i'ch holl gwestiynau. Yn anffodus, yn y cyfnod digynsail hwn, ni allwn ddyfalu ynghylch amserlenni, datblygiadau yn y dyfodol na beth fydd yr effaith gyffredinol ar fusnesau ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili o'u canlyniad.

Yr hyn y gallwn eich sicrhau ywhttps://twitter.com/CaerphillyCBC ein help lle bynnag y bo modd wrth ichi ddechrau craffu ar gadernid ariannol ac adnoddau wrth gefn eich busnes. Os nad ydych yn dilyn y Cyngor eisoes, gallwch wneud hynny ar: Twitter:  a Facebook: www.facebook.com/CaerphillyCBC Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer ein bwletin e-bost: https://public.govdelivery.com/accounts/UKCAERPHILLY_CY/subscriber/new

Bydd diweddariadau pellach yn cael eu rhyddhau pan fydd gwybodaeth newydd ar gael.

Cymorth Lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Ar hyn o bryd, mae'r Cyngor yn dal i redeg ei gynlluniau grantiau rheolaidd i helpu busnesau newydd sy'n ehangu.

https://www.caerphilly.gov.uk/Business/Business-grants-and-funding  

Os hoffech i rywun o Is-adran Cymorth Busnes y Cyngor gysylltu â chi ynglŷn â chynlluniau grant y Cyngor neu i drafod agwedd ar eich cynlluniau busnes yn y dyfodol neu unrhyw bryderon, e-bostiwch busnes@caerffili.gov.uk 

Cymorth Llywodraeth Cymru i Fusnesau

Mae'r Gweinidog dros yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates, wedi cyhoeddi llythyr i dawelu meddwl busnesau yng ngoleuni'r achosion diweddar o Coronafeirws (Covid-19). Yn gryno, bydd pecyn cymorth ar gyfer busnesau bach gwerth £200 miliwn yn cael ei gyflwyno ar unwaith i helpu delio ag effaith coronafeirws.

Os ydych chi'n profi problemau ar hyn o bryd neu os oes gennych unrhyw bryderon o ran eich gweithrediadau busnes/cadwyn gyflenwi, cysylltwch â llinell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000.

Yn dilyn cyhoeddiadau diweddar gan y Canghellor yn nodi pecyn o fesurau dros dro i gynorthwyo gwasanaethau cyhoeddus, unigolion a busnesau drwy'r amharu economaidd a achosir gan Covid-19, ceir yn y ddolen isod wybodaeth am y cymorth ychwanegol sydd ar gael yng Nghymru a ddarperir drwy gynllun Llywodraeth Cymru/Busnes Cymru.

https://businesswales.gov.wales/government-support-businesses

Coronafeirws (COVID-19)

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyngor a gwybodaeth ar COVID-19 ar gyfer unigolion, busnesau a chyflogwyr, y sector gofal cymdeithasol, cymunedol a phreswyl a'r sector addysg. Gellir dod o hyd i'r cyngor hwn yn https://gov.wales/coronavirus. Fel arall, edrychwch ar y wybodaeth ddiweddaraf ar dudalen Cyngor am Coronafeirws.

Cynllun Gweithredu'r Deyrnas Unedig

Yn ddiweddar, mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cynhyrchu cynllun gweithredu ar gyfer sut mae'r Deyrnas Unedig wedi cynllunio ar gyfer yr achos cyfredol o coronafeirws (COVID-19) a pha gamau pellach a gymerir i fynd i'r afael ag ef .

Pwrpas y canllaw uchod yw cynorthwyo unigolion a busnesau i baratoi i leihau'r risgiau a'r effaith ac rydym yn argymell y dylai buddiolwyr ymgyfarwyddo â nhw, os nad ydyn nhw wedi gwneud hynny eisoes.

Efallai yr hoffech chi hefyd edrych ar gyngor Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar gyfer busnesau, er y dylid nodi y gallai manylion sy'n ymwneud â nifer o'r pecynnau fod yn berthnasol i Loegr yn unig ar hyn o bryd.

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-19Ymholiadau'r Cyfryngau