FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

Ffurflenni Ar-lein: Ni fydd ein ffurflenni ar-lein ar gael ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr a dydd Sul 3 Rhagfyr, wrth i ni gynnal gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Online Forms: Our online forms will be unavailable Saturday 2 December and Sunday 3 December, whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Mae’r Tîm Cymorth ac Ailalluogi (HART)


Mae’r Tîm Cymorth ac Ailalluogi (H.A.R.T) yn wasanaeth gan Awdurdod Lleol Caerffili. Mae’r tîm yn rhan o’r Tîm Adnoddau Cymunedol (TAC) sydd â thair prif swyddogaeth.

Cymorth Cartref – Mae staff gofal yn cynorthwyo unigolion o fewn y gymuned sydd angen cymorth gyda thasgau dyddiol er mwyn iddyn nhw barhau i fod mor annibynnol â phosibl o fewn eu cartref eu hunain.

Ailalluogi – Mae staff yn cynorthwyo unigolion i ddilyn cynlluniau cymorth ailalluogi penodol gyda’r nod o ailsefydlu unigolion yn ôl i sefyllfa annibynnol.

Gofal Brys – Ymateb mewn amser cyfyngedig i unigolion a’u teuluoedd yn y gymuned sydd wedi cyrraedd sefyllfa argyfwng ac sydd angen gofal a chymorth ar unwaith.

I weld pa gymorth allai fod ar gael i chi, ewch i dudalen we meini prawf cymhwysedd ar gyfer cael cymorth gan wasanaethau cymdeithasol i oedolion.

Cysylltu â ni

Am ragor o wybodaeth neu unrhyw gwestiwn am ofal i oedolion, cysylltwch â'r Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth.