Y Grant Datblygu Disgyblion (GDD) – Mynediad 2022/2023

Derbyn £225 (ac eithrio blwyddyn 7, sef grant o £300) i brynu gwisg ysgol, offer, dillad chwaraeon a dillad ar gyfer gweithgareddau y tu allan i'r ysgol i'ch plentyn.

Bydd y cynllun ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23 yn dechrau ar 1 Gorffennaf 2022 ac yn dod i ben ar 30 Mehefin 2023.

Sylwch fod gwerth y grant wedi’i gynyddu gan £100 fel y rhestrir uchod am un bwyddyn yn unig (22/23) fesul dysgwr sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim.  Mae hyn yn berthnasol i bob grŵp blwyddyn gorfodol (Dosbarth Derbyn – Blwyddyn 11), Plant sy’n Derbyn Gofal, a’r rhai sy’n cael eu dosbarthu fel y rheini nad oes ganddynt hawl i gyllid cyhoeddus (NRPF).

Gall dysgwyr sy'n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim ar hyn o bryd wneud cais am y grant hwn os ydyn nhw'n:

  • dechrau Dosbarth Derbyn, Blwyddyn 1, 2, 3, 4, 5 a 6  mewn ysgol gynradd ym mis Medi 2022
  • dechrau Blwyddyn 7, 8, 9 10, neu 11 mewn ysgol uwchradd ym mis Medi 2022
  • yn 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 neu 15 oed mewn ysgol arbennig, canolfan adnoddau anghenion arbennig neu uned cyfeirio disgyblion (yn y grwpiau blwyddyn uchod)
  • Y grant ar gyfer dysgwyr Blwyddyn 7 yw £300, gan gydnabod y costau uwch sy'n gysylltiedig â dechrau yn yr ysgol uwchradd.

Mae'r cyllid hwn ar gyfer disgyblion sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim ar hyn o bryd, ac nid yw'n ymestyn i gynnwys y disgyblion sy'n cael prydau ysgol am ddim dan drefniadau ar gyfer eu hamddiffyn wrth bontio neu gynnig cyffredinol. Os ydych wedi cyflwyno cais am Brydau Ysgol Am Ddim yna mae'n rhaid i chi aros am y penderfyniad cyn gwneud cais am y Grant Datblygu Disgyblion – Mynediad.  

Os ydych chi'n credu eich bod chi'n gymwys i gael Prydau Ysgol Am Ddim ac nad ydych chi eisoes wedi cyflwyno cais, llenwch ein ffurflen gais Prydau Ysgol Am Ddim ar-lein. RHAID i chi aros am y penderfyniad hwn cyn gwneud cais am y Grant Datblygu Disgyblion – Mynediad.

Mae'r cyllid ar gael i BOB plentyn sy'n derbyn gofal o oedran ysgol gorfodol, waeth beth fo'r hawl i brydau ysgol am ddim. Mewn newid i’r broses ymgeisio y llynedd, nodwch y bydd angen cyflwyno hawliad.

Mae modd defnyddio'r arian i brynu:

  • Gwisg ysgol, gan gynnwys cotiau ac esgidiau; 
  • Gwisg chwaraeon ysgol, gan gynnwys esgidiau;
  • Gwisg ar gyfer gweithgareddau ehangach, er enghraifft chwaraeon, sgowtiaid a geidiaid;
  • Offer ysgol lle mae gweithgareddau cwricwlwm newydd yn dechrau, megis dylunio a thechnoleg; ac
  • Offer ar gyfer teithiau y tu allan i oriau'r ysgol, megis dillad gwrth-ddŵr ar gyfer dysgu yn yr awyr agored;
  • Gliniaduron neu dabledi i helpu o ran dysgu o bell. Mae Llywodraeth Cymru yn cynghori teuluoedd i gysylltu ag ysgol/lleoliad eu plentyn i drafod benthyca offer cyn prynu.

Mae ffonau symudol wedi'u heithrio o'r cyllid hwn.

Os ydych chi eisoes wedi prynu'r eitemau, cewch barhau i wneud cais a derbyn yr arian yn ôl-weithredol.

Sut i wneud cais

Sylwch: Mae'r cais hwn bellach wedi cau. Ar gyfer cynllun newydd 2023/24, ewch i dudalen Grant Hanfodion Ysgolion am ragor o wybodaeth.

Mae rhagor o wybodaeth am y cyllid hwn ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.