Lluosi

Mae Lluosi yn rhaglen newydd wedi'i chynllunio gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig i helpu gweddnewid bywydau oedolion ledled y Deyrnas Unedig, trwy wella eu sgiliau rhifedd gweithredol.

Rhifedd yw'r gallu i ddefnyddio mathemateg yn ystod bywyd pob dydd, gartref ac yn y gwaith. Gallai gwella eich sgiliau rhifedd eich helpu chi i gyflawni nifer o nodau, gan gynnwys deall ryseitiau, helpu'r plant gyda'u gwaith cartref, rheoli eich arian a chael mynediad at gyfleoedd gwaith newydd.

Os ydych chi am feithrin eich hyder i ddefnyddio rhifedd yn eich bywyd pob dydd neu yn y gwaith, byddwn ni yma i'ch helpu chi.

Lluosi cyrsiau

Ar gyfer pwy ydyw?

Gallwch chi fanteisio ar y rhaglen Lluosi os ydych chi'n byw yn y Fwrdeistref Sirol, yn 19 oed a throsodd ac os nad oes gennych chi TGAU mewn mathemateg ar radd C, neu gymhwyster cyfatebol.

Os nad ydych chi'n siŵr a allwn ni eich helpu chi cymerwch y Lluosi - Medrau Am Oes cwis i gael syniad o'ch sgiliau mathemateg pob dydd neu cysylltwch â ni yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth a help a gofyn am Dîm Multiply.

Cadw'n gyfoes

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael diweddariadau rheolaidd am y rhaglen Lluosi a'n cyrsiau eraill o ran dysgu oedolion yn y gymuned.

Os hoffech chi glywed gan aelod o’r tîm Lluosi am y cyfleoedd sydd ar gael, llenwch y ffurflen.

Cysylltu â ni

Os hoffech chi glywed gan aelod o’r tîm Lluosi am y cyfleoedd sydd ar gael, cysylltwch â:

E-bost: Lluosi@caerffili.gov.uk
Ffôn: 01495 233293

Neu os hoffech chi wneud atgyfeiriad drosoch chi eich hun neu rywun arall, cysylltwch â:

E-bost: GofaluAmGaerffili@caerffili.gov.uk
Ffôn: 01443 811490

Gronfa Ffyniant Gyffredin y Du

Mae'r prosiect hwn yn cael ei gyllido gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn un o golofnau canolog agenda Ffyniant Bro Llywodraeth y DU a bydd yn darparu £2.6 biliwn o gyllid i'w fuddsoddi'n lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw ennyn mwy o falchder mewn lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU drwy fuddsoddi mewn cymunedau a lleoedd, a chefnogi busnesau lleol, a phobl a sgiliau. 

>