Mynd i'r afael ag eitemau anghywir a ailgylchir mewn cartrefi

Stay Connected

Gallwch nawr  gofrestru am rybuddion e-bost i gael gwybod am newidiadau i'ch casgliad bin a'ch newyddion ailgylchu. Rydym hefyd yn cynnig tanysgrifiadau i wasanaethau a newyddion arall y cyngor.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml... 

Efallai y mae preswylwyr wedi sylwi bod y cyngor wedi dechrau proses o osod sticeri yn ddiweddar ar finiau ailgylchu sydd ag eitemau na ellir eu hailgylchu yn cael eu gosod yn anghywir ynddynt.

Dylai'r Cwestiynau a Ofynnir yn Aml hyn helpu i esbonio'r newidiadau ... 

Pam y cyflwynwyd y broses yn sydyn?

Am y dair blynedd ddiwethaf, mae'r cyngor wedi gweithio i godi ymwybyddiaeth o'r hyn y gellir ac na ellir ei ailgylchu drwy gyfres o ymgyrchoedd 'carreg drws', a oedd yn anelu at atgoffa preswylwyr pa eitemau y dylid eu gosod ym mha finiau.

Er bod mwyafrif o breswylwyr yn ailgylchu'n gywir, ac yr ydym yn ddiolchgar iawn am hynny, yn anffodus, nid yw'r lleiafrif yn gwneud hynny o hyd.

Y broses o 'lynu sticeri' ar finiau yw'r cam nesaf i godi ymwybyddiaeth o'r hyn y gellir ac na ellir ei ailgylchu. 

Nid yw erioed wedi bod yn broblem o'r blaen? Pam, yn sydyn, nad yw fy min yn cael ei gasglu pan roedd bob amser wedi cael ei gasglu yn y gorffennol?

Yn gyson, mae Caerffili wedi bod yn un o'r awdurdodau lleol sy'n perfformio orau yng Nghymru o ran ailgylchu. Mae hyn, yn y pen draw, oherwydd yr ymdrechion ardderchog gan y rhan fwyafrif o'n preswylwyr.

Fodd bynnag, mae halogiad yn broblem wirioneddol, lle mae eitemau anghywir yn cael eu rhoi mewn biniau ailgylchu. O ganlyniad, mae llond lorïau o ailgylchu yn cael eu gwrthod gan gontractwr ailgylchu'r cyngor gan fod lefel yr halogiad yn yr ailgylchu mor uchel.

Y ffaith yw y gall hyd yn oed un eitem anghywir a osodir o fewn y bin ailgylchu halogi'r llwyth lori cyfan o ailgylchu sy'n gallu cael ei wrthod wedyn gan y contractwr ailgylchu. Mae hyn wedyn yn costio arian i’r cyngor (ac wrth gwrs i'r trethdalwr).

Er mwyn sicrhau bod Caerffili yn parhau i fod yn un o'r cynghorau ailgylchu gorau yng Nghymru, mae'n rhaid i'r cyngor gymryd y cam ychwanegol hwn fel ffordd o atgoffa'r preswylwyr beth y gellir ac na ellir ei ailgylchu.

Felly beth  gellir ei ailgylchu?

Dylai'r llun isod fod yn ddefnyddiol wrth amlygu'r hyn y gellir ei roi yn y bin ailgylchu. Dylid ailgylchu cael ei osod yn y bin ailgylchu yn rhydd – hynny yw nid mewn bagiau siopa na bagiau du, gan na ellir ailgylchu'r rhain.

Sylwer - rhaid i eitemau a osodir yn y bin ailgylchu fod yn lân ac yn rhydd rhag halogi (er enghraifft, gellir gosod tun ffa pob yn y bin ailgylchu ond mae'n rhaid iddo fod yn lân).

WhatCanIRecycleWelsh.jpg

Beth na ellir ei ailgylchu?

NI ALL yr eitemau canlynol gael eu rhoi yn y bin ailgylchu:

Ni ellir rhoi Polystyren yn y bin ailgylchu.

Mae rhai eitemau y mae Caerffili yn dweud na allant eu hailgylchu yn cael eu derbyn mewn ardaloedd eraill - pam?

Mae Caerffili bob amser wedi ceisio cadw ailgylchu mor syml â phosib i breswylwyr drwy gael system 'wedi'i gyfuno' lle mae pob eitem ailgylchadwy yn mynd yn yr un bin ailgylchu.

Gall ardaloedd eraill dderbyn eitemau megis papur lapio a pholystyren fel ailgylchu, ond yn bennaf oherwydd bod ganddynt ddulliau ailgylchu gwahanol, yn aml yn fwy cymhleth na ein dull ni, gyda gwahanol finiau a bagiau ar gyfer eitemau ar wahân.

Gwyddom fod preswylwyr yn gwerthfawrogi ein system ailgylchu syml ac byddent yn amharod inni newid ein dull casglu, felly rydym wir angen i'n preswylwyr ymuno â ni.

Ni chafodd fy min ei wagio yr wythnos hon ac roedd sticer wedi ei adael arno - beth ddylwn i ei wneud?

Byddwch yn derbyn llythyr oddi wrth y cyngor cyn eich diwrnod casglu nesaf, gan amlinellu pa eitem(au) a osodwyd yn anghywir yn eich bin ailgylchu.

Gan dybio bod yr eitemau hyn yn cael eu tynnu allan, bydd eich bin yn cael ei gasglu ar eich diwrnod casglu nesaf. Os yw'ch bin ailgylchu yn orlawn, bydd y cyngor hefyd yn casglu ailgylchu ychwanegol sydd wedi'i roi mewn bagiau clir ar ochr y ffordd. 

Nid yw fy min wedi cael ei wagio yr wythnos hon ac mae bellach yn llawn? Os rwy'n tynnu'r eitem anghywir, a wnewch chi ddychwelyd i wagio'r bin?

Ni fydd y criwiau'n dychwelyd i wagio biniau  ailgylchu tan y diwrnod casglu nesaf. Fodd bynnag, gall trigolion sydd ag ailgylchu ychwanegol ei roi mewn bagiau clir a'u gosod allan ar ochr y ffordd i'w casglu ynghyd â'r bin ailgylchu.

Mae'n rhaid bod rhywun a oedd yn cerdded heibio wedi gosod eitemau anghywir yn fy min ailgylchu - er enghraifft, canfuwyd gwastraff cŵn yn fy min ailgylchu ond nid oes gen i gi. Beth ddylwn ei wneud?

Mae hyn yn un anodd, ond yn y pen draw, mae ailgylchu a osodir ar ochr y ffordd yn gyfrifoldeb deiliad y tŷ. Rydym ddim ond yn gallu awgrymu bod yr ailgylchu yn cael ei osod ar ochr y ffordd mor hwyr â phosibl y noson cyn ei gasglu, a'i ddychwelyd i'ch eiddo cyn gynted ag y bo modd ar ôl i'r casgliad ddigwydd. 

A allaf roi fy ailgylchu mewn bagiau?

Os mae bin ailgylchu gennych, dylid rhoi pob eitem ailgylchu glân, heb ei halogi, yn rhydd yno - nid mewn bagiau du, bagiau siopa, leinin neu fagiau clir.

Os nad oes bin gennych, bydd yr ailgylchu yn cael ei gasglu cyn belled â'i fod yn cael ei osod allan ar y palmant mewn bagiau clir.

Yn y dyfodol, ni chaiff ailgylchu mewn bagiau du, bagiau siopa ac ati ei gasglu. Y rheswm am hyn yw oherwydd, yn anffodus, mae'r lleiafrif bychan o breswylwyr wedi bod yn defnyddio bagiau du i waredu gwastraff cyffredinol, bwyd ac ati, o fewn y bin ailgylchu.

A yw'r broses o 'lynu sticeri' hon yn newid parhaol?

Yn syml, defnyddir y broses hon cyhyd ag y bo angen.

Fel y dywedwyd eisioes , ni fwriedir i'r broses hon gosbi'r mwyafrif o breswylwyr sy'n cymryd ailgylchu o ddifrif a'i wneud yn dda - rydym yn ddiolchgar iawn i'r preswylwyr hyn am eu cefnogaeth barhaus.

Efallai y bydd achosion lle mae preswylwyr yn credu eu bod yn gwneud y peth iawn, a thrwy eu hatgoffa o'r hyn y gellir ac na ellir ei ailgylchu gan ddefnyddio'r dull 'glynu sticeri', byddant yn gallu ailgylchu'n gywir yn y dyfodol.

Mae'r mwyafrif sylweddol o breswylwyr sy'n ailgylchu yn gwneud hynny'n dda. Yn anffodus, mae lleiafrif bach sy'n ailgylchu'n yn gwneud hynny'n anghywir, sy'n golygu bod ymdrechion y rhai sy'n ailgylchu'n aml yn ofer.

Pan mae llond lorïau o ailgylchu yn cael eu gwrthod gan y contractwr ailgylchu oherwydd y lefelau uchel o halogiad sydd ynddynt, nid yw hyn yn deg ar y rhai sy'n gwneud yr ymdrech ac yn ailgylchu'n iawn.

Er enghraifft, dyma ddau o'r biniau ailgylchu y daeth  ein criwiau o hyd iddynt yn ddiweddar:
ContamintaedBin.jpg

ContamintaedBin2.jpg

Beth os nad oes bin ailgylchu gennyf?

Nid oes gan nifer o eiddo ar draws bwrdeistref sirol Caerffili, tai teras yn bennaf, finiau ailgylchu ac yn lle hynny maent yn gosod bagiau i'w hailgylchu.

Mae hyn yn iawn, ond dylid rhoi ailgylchu glan heb ei halogi mewn bagiau clir ar ochr y ffordd i'w casglu. 

Sut allaf archebu bin?

Oherwydd cyfyngiadau ariannol, nid yw'r cyngor bellach yn gallu darparu biniau gwastraff cyffredinol ac ailgylchu i drigolion am ddim.

Fodd bynnag, mae biniau gwastraff bwyd yn dal i fod am ddim i'w harchebu. Gellir archebu biniau newydd yma: 

www.caerphilly.gov.uk/Services/Household-waste-and-recycling/Request-a-new-bin?lang=cy-gb

Beth os ydw i'n dal yn ansicr?

Mae llawer mwy o gyngor ar yr hyn y gellir neu na ellir ei ailgylchu i'w gael ar ein gwefan: 

www.caerphilly.gov.uk/Services/Household-waste-and-recycling/What-goes-in-my-bins/Brown-bin-or-recycling-box?lang=cy-gb

Atebir yr holl ymholiadau ailgylchu ffôn yn ein canolfan gyswllt. Oriau agor yw dydd Llun i ddydd Iau 8.30am i 5pm a dydd Gwener 8.30am i 4.30pm.

Gellir cysylltu â'r tîm ar: 01443 866 533.

Cysylltwch â ni