Tachwedd 2021
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, yn gofyn i drigolion leisio eu barn ar blismona yng Nghaerffili.
Mae man chwarae newydd i blant yn cael ei greu ym Mhontllan-fraith fel rhan o gynlluniau ar gyfer datblygiad tai newydd mawr yn yr ardal.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn atgoffa aelodau o'r cyhoedd i roi eu barn ar adolygiad o'i bolisi gamblo.
Yn gynharach eleni, dadorchuddiodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili lasbrint uchelgeisiol ar gyfer dyfodol yr ardal, a oedd yn cynnwys cynigion buddsoddi cyffrous gwerth cyfanswm o dros hanner biliwn o bunnoedd.
Mae Ymgyrch Siôn Corn flynyddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn lansio heddiw!
Mae swm syfrdanol o £100 miliwn wedi cael ei fuddsoddi mewn ysgolion a'r seilwaith addysg ledled y fwrdeistref sirol fel rhan o raglen uchelgeisiol Llunio Lleoedd y Cyngor.