Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 2024

Caiff Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (CHTh) eu hethol yn ddemocrataidd bob pedair blynedd.

Disgwylir i'r etholiad nesaf sydd wedi'i drefnu gael ei gynnal ddydd Iau 2 Mai 2024.

Mae Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu (SCAH) yn gyfrifol am gynnal yr etholiad cyffredinol mewn maes penodol. Mae eu rolau yn cynnwys:

 • Cysylltu ag ymgeiswyr ac asiantau
 • Coladu canlyniad yr etholiad yn dilyn dilysu a chyfrif pleidleisiau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi'i benodi fel yr awdurdod SCAH arweiniol ar gyfer ardal Heddlu Gwent.

Amserlen digwyddiadau allweddol

Digwyddiad

Dyddiad

Hysbysiad o Etholiad

25 Mawrth 2024

Anfon cardiau pleidleisio

26 Mawrth 2024

Dyddiad cau ar gyfer derbyn enwebiadau 

5 Ebrill 2024 (4pm)

Cyhoeddi datganiad am y bobl a enwebwyd

8 Ebrill 2024

Anfon pleidleisiau drwy’r post 

15 April 2024

Dyddiad cau ar gyfer cofrestru i bleidleisio 

16 Ebrill 2024

Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am bleidlais post 

17 Ebrill 2024 (5pm)

Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am bleidlais drwy ddirprwy 

24 Ebrill 2024 (5pm)

Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleiswyr 

24 Ebrill 2024 (5pm)

Diwrnod pleileisio  

2 Mai 2024 (7am to 10pm)

Dilysu a’r cyfrif  

3 Mai 2024 (9am)

Cofrestru i bleidleisio

Er mwyn pleidleisio mewn etholiad CHTh mae'n rhaid i chi:

 • Fod wedi cofrestru i bleidleisio
 • Yn 18 oed neu'n hŷn ar ddiwrnod yr etholiad ('diwrnod pleidleisio')
 • Bod yn ddinesydd Prydeinig, Gwyddelig, cymwys o'r Gymanwlad neu'r UE
 • Bod yn preswylio mewn cyfeiriad yng Nghymru neu Loegr (ac eithrio Llundain)
 • Peidio â chael eich gwahardd yn gyfreithiol rhag pleidleisio

Gallwch gofrestru i bleidleisio ar-lein: Cofrestru i bleidleisio.

Y dyddiad cau i gofrestru yw hanner nos, nos Fawrth 16 Ebrill 2024.

Os nad ydych yn siŵr a ydych eisoes wedi'ch cofrestru i bleidleisio, cysylltwch â'r swyddfa gwasanaethau etholiadol:

Pleidleisio drwy'r post

Os oes angen i chi bleidleisio drwy'r post yn yr etholiad hwn, ewch i wefan Pleidleisio drwy'r post i wneud cais.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am bleidlais drwy'r post, neu i ganslo neu newid pleidlais drwy'r post bresennol yn yr etholiad hwn yw 5pm dydd Mercher 17 Ebrill.  

Rheolau newydd ar gyfer trafod pleidleisiau drwy'r post

Mae rheolau newydd wedi'u cyflwyno ynghylch trafod pleidleisiau drwy'r post:

 • Bydd cyfyngiad ar nifer y pleidleisiau drwy'r post y gall person gyflwyno'n bersonol mewn gorsaf bleidleisio neu yn swyddfeydd y cyngor
 • Bydd cyfyngiad ar nifer y pleidleisiau drwy'r post y gall person gyflwyno'n bersonol mewn gorsaf bleidleisio neu yn swyddfeydd y cyngor
 • Os yw person yn cyflwyno mwy na phum pecyn pleidleisio drwy'r post ar gyfer etholwyr eraill, gwrthodir yr holl bleidleisiau drwy'r post (ac eithrio pecyn y person ei hun)
 • Bydd angen i unrhyw un sy'n cyflwyno pleidleisiau drwy'r post yn bersonol gwblhau ffurflen 'dychwelyd dogfennau pleidleisio drwy'r post'.
 • Felly, ni allwn dderbyn pleidleisiau drwy'r post sy'n cael eu gadael yn y blwch llythyrau yn swyddfeydd y cyngor mwyach
 • Bydd unrhyw bleidleisiau drwy'r post sy'n cael eu gadael mewn unrhyw un o adeiladau'r cyngor heb fod y ffurflen 'dychwelyd dogfennau pleidleisio drwy'r post' wedi'i llenwi yn cael eu gwrthod
 • Byddem felly'n argymell bod pleidleisiau drwy'r post yn cael eu dychwelyd atom drwy'r Post Brenhinol cyn gynted â phosib cyn y diwrnod pleidleisio

Pleidleisio drwy ddirprwy

Os hoffech i rywun arall bleidleisio ar eich rhan yn yr etholiad hwn, ewch i Pleidleisio drwy ddirprwy i wneud cais.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais am bleidlais drwy ddirprwy yw 5pm, ddydd Mercher 24 Ebrill. 

Os, ar ôl 5pm ar 24 Ebrill, y cewch eich hun mewn sefyllfa lle na allwch bleidleisio'n bersonol, oherwydd rhesymau gwaith neu feddygol, gall fod hawl gennych i wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy mewn argyfwng.

Cysylltwch â'r tîm Gwasanaethau Etholiadol i gael rhagor o wybodaeth. 

Hunaniaeth Pleidleisiwr

Mae hi bellach yn ofyniad i gyflwyno dull adnabod sy'n cael ei dderbyn wrth bleidleisio yn yr orsaf bleidleisio ar gyfer etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y mathau o ddulliau adnabod sy'n cael eu derbyn, ewch i'n tudalen ID pleidleisiwr.  Diolch i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaenn am gynhyrchu'r fideo hwn ar ID pleidleisiwr:

Rôl Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

Caiff Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu eu hethol gan y cyhoedd i ddal y Prif Gwnstabl a'r heddlu i gyfrif. Mae hyn i bob pwrpas yn gwneud yr heddlu'n atebol i'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Maent yn gweithio mewn partneriaeth ar draws ystod o asiantaethau, yn lleol ac yn genedlaethol, i sicrhau ymagwedd unedig at atal a lleihau troseddau.

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am rôl y Comisiynydd a'i bwerau a'i gyfrifoldebau.

Gwybodaeth i ddarpar ymgeiswyr

Mae canllawiau ac adnoddau helaeth i ymgeiswyr ac asiantiaid i'w cael ar wefan y Comisiwn Etholiadau. Mae hyn yn cynnwys:

 • Yr hyn y mae angen i chi ei wybod cyn sefyll mewn etholiad
 • Gwariant ymgeiswyr
 • Ymgyrchu
 • Enwebiadau
 • Pleidleisiau drwy'r post
 • Diwrnod Pleidleisio
 • Gwirio a Chyfrif
 • Ar ôl yr etholiad

Mae ffurffleni enwebu ar gael yma: Y Comisiwn Etholiadol

Mae Hysbysiadau Etholiadol ar gael yma: Caerffili - Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Dogfennau briffio ymgeiswyr

Mae'r Swyddfa Gartref hefyd wedi cyhoeddi cyfres o ddogfennau briffio y gall ymgeiswyr CHTh gyfeirio atynt os dymunant fel ffynhonnell gyfeirio.