Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Ymunwch yn Nhrafodaeth Caerffili

Teitl

Trafodaeth Caerffili – Beth sy'n bwysig i chi?

Dyddiad agor

07/11/2022

Dyddiad cau

06/12/2022

Trosolwg

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf yn benodol, rydyn ni wedi bod yn gofyn i chi, trwy sgwrs barhaus, pa wasanaethau’r Cyngor sydd bwysicaf i chi. Yn eich tro, rydych chi wedi dweud wrthym ni pa feysydd rydych chi'n credu y dylen ni eu blaenoriaethu.

Rydyn ni'n gwerthfawrogi eich barn yn fawr iawn. Mae wir yn ein helpu ni i flaenoriaethu'r pethau rydyn ni'n gallu eu darparu fel cyngor. Mae eich barn yn ein helpu ni i:

  • Barhau i ganolbwyntio ein hymdrechion ar y materion y dywedoch chi wrthym ni sydd wedi effeithio fwyaf ar eich ansawdd bywyd (fel baw cŵn a sbwriel)
  • Llunio ein rhaglen ni o 10 o ‘adolygiadau corfforaethol’ y Cyngor cyfan sy’n ceisio sicrhau bod y Cyngor mor effeithiol ag y bo modd
  • Sicrhau bod y gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu yn cyd-fynd â'r hyn sydd ei angen fwyaf arnoch chi a'ch teuluoedd

Pam rydym yn ymgynghori?

Fel pob cyngor yng Nghymru a ledled y Deyrnas Unedig, dim ond cyllideb gyfyngedig sydd gennym ni ac rydyn ni’n wynebu bwlch o £35  miliwn yng nghyllideb y flwyddyn nesaf yn unig. Mae’n anodd gwerthfawrogi maint y swm hwn, ond rydyn ni’n ffodus i fod mewn sefyllfa gref i wynebu’r heriau hyn yn uniongyrchol.

Mae gan y Cyngor gronfeydd wrth gefn iach, ac mae cyfran o’r rhain yn gallu cael ei ddefnyddio os bydd angen yn y dyfodol. Er mwyn i ni allu diogelu'r pethau sydd eu hangen arnoch chi ac sy’n cael eu gwerthfawrogi gennych chi, mae angen i chi ddweud wrthym ni os ydyn ni dal ar y trywydd iawn – a dweud wrthym ni beth yn wirioneddol bwysig i chi a’ch teulu.

Bydd yr hyn rydych chi'n dweud wrthym ni'n bwysig iawn wrth i ni wneud cynlluniau i ddatblygu ein blaenoriaethau ar gyfer yr ychydig flynyddoedd nesaf a hefyd i sicrhau bod gennym ni gyllideb gytbwys, sy’n rhywbeth mae’n rhaid i ni ei wneud.

Ffyrdd o fynegi eich barn

Arolwg | Trafodaeth Caerffili – Dweud eich dweud!

Arolwg (Fersiwn argraffedig)

Galw i mewn am sgwrs yn un o'r sesiynau galw heibio anffurfiol canlynol. Mynychu sesiwn ar-lein a chael sgwrs â'r tîm

Ymholiadau

Gofynnir i drigolion sydd ag unrhyw ofynion penodol megis mynediad, dolen glyw, sydd angen cyfleusterau cyfieithu neu sy’n dymuno defnyddio’r Gymraeg yn unrhyw un o’r digwyddiadau gysylltu â’r tîm yn ymgysylltucyhoeddus@caerffili.gov.uk neu drwy ffonio 07933174352.
 
I gael cymorth wrth lenwi'r arolwg neu i ofyn am fformatau eraill, cysylltwch â'r tîm hefyd: ymgysylltucyhoeddus@caerffili.gov.uk neu 07933174352.

Dyddiad disgwyliedig y canlyniadau

02/2023

Canlyniadau disgwyliedig

Rhowch wybod i ni beth sydd bwysicaf i chi erbyn dydd Mawrth 6 Rhagfyr er mwyn i ni sicrhau bod hyn yn cael dylanwad ar ein cynlluniau.