FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Gorfodaeth Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy

Mae pwerau gorfodi ar gael pan fo toriad o gymeradwyaeth neu'r broses cymeradwyo.

Beth yw'r prif feini prawf ar gyfer cymryd camau gorfodi?

Byddai'r prif faes ar gyfer camau gorfodi yn cynnwys canfod a oes toriad y gofyniad i gael cymeradwyaeth wedi digwydd, sy'n cynnwys:

  • Cychwyn y gwaith adeiladu heb gymeradwyaeth
  • Torrir amod y gymeradwyaeth
  • Nid yw'r gwaith adeiladu yn cydymffurfio â'r cynigion a gymeradwywyd

Pa swyddogaethau gorfodi caiff eu rhoi ar waith?

I benderfynu os oes toriad gofyniad i gael cymeradwyaeth wedi digwydd gall y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy arfer pwerau mynediad a chyhoeddi hysbysiad atal dros dro.

Beth sy'n digwydd os oes toriad o ran y gofyniad i gael cymeradwyaeth?

Os yw datblygwr yn torri'r gofyniad i gael cymeradwyaeth y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy, efallai bydd y Corff yn cyhoeddi hysbysiad gorfodi. Gellir rhoi hysbysiad gorfodi ar unrhyw adeg cyn mabwysiadu system ddraenio ar gyfer y gwaith adeiladu, ond ddim hwyrach na 4 blynedd ar ôl i'r toriad ddigwydd. Efallai bydd hysbysiad gorfodi yn ei gwneud yn ofynnol i'r datblygwr gymryd camau penodol i'w gywiro.

A ellir gwneud apêl yn erbyn hysbysiad gorfodi?

Bydd gan y troseddwr yr hawl i apelio yn erbyn yr hysbysiad hwn i Weinidogion Cymru.

Sut allaf hysbysu am doriad?

Os ydych yn amau fod toriad wedi digwydd, cysylltwch â ni.

Bydd angen i ni wybod : 

  • Cyfeiriad a chod post llawn y safle
  • Manylion llawn o’r gweithgareddau sy’n effeithio arnoch
  • Pryd dechreuodd y gweithgareddau
  • Os ydych yn gwybod, enwau a chyfeiriadau unrhyw berchenogion, meddianwyr neu gwmnïau sy’n cymryd rhan

Er y byddwn i ddechrau yn cadw eich cwyn yn gyfrinachol, efallai bydd yn angenrheidiol i ddatgelu os bydd y mater yn cyrraedd apêl neu’n mynd i’r llys.

Mwy o wybodaeth am Gorff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy

Cysylltwch â ni