Gwastraff heb ei gasglu

Rhoi gwybod am achos o wastraff heb ei gasglu

Cyn rhoi gwybod am achos o wastraff heb ei gasglu, sylwch ar yr achosion hysbys canlynol:

Ardal yr effeithir arni

Math o fin

Rheswm dros beidio â chasglu

Dyddiad yr effeithir arno

Long Row, New Tredegar

Ailgylchu

Methu â chael mynediad i'r stryd neu'r eiddo

21/5/24

Llwyn-On Close, Energlyn

Gwastraff

Methu â chael mynediad i'r stryd neu'r eiddo

21/5/24

Arvonia Terrace, Pritchard Terrace, Fleur de lys

Ailgylchu

Methu â chael mynediad i'r stryd neu'r eiddo

21/5/24

Markham, Argoed, Cwm Argoed, Hollybush, Parts of the Bryn, Bryngwyn area and Swallow Drive area Fleur de lys.

Gwastraff bwyd/gardd

Cerbyd casglu wedi torri i lawr

21/5/24

Dol-y-Pandy estate, New Estate end of Pandy Road, Bedwas

Gwastraff

Maint anarferol o fawr o wastraff

21/5/24

Churchill Park estate, Llys Nant Pandy, Llys Nant yr Aber, Mill View estate, Caerphilly

Gwastraff bwyd/gardd

Maint anarferol o fawr o wastraff

21/5/24

Bedwas area

Gwastraff bwyd/gardd

Maint anarferol o fawr o wastraff

21/5/24

Skomer Island Way estate, Cae Nant Gledyr estate, Caerphilly

Gwastraff bwyd/gardd

Maint anarferol o fawr o wastraff

21/5/24

Parts of Trethomas

Ailgylchu

Problem gyda'r cerbyd casglu

21/5/24

Nid oes angen i chi roi gwybod i ni am yr achosion hyn o wastraff heb ei gasglu. Gadewch eich bin y tu allan i'ch eiddo, a byddwn ni'n casglu'r gwastraff ar y diwrnod gwaith nesaf.

Rhoi gwybod nawr

Rhesymau pam efallai nad yw'ch bin wedi'i wagio  

Mae nifer o resymau pam efallai nad ydyn ni wedi gwagio'ch bin; mae'r rhain yn cynnwys:

  • Rhoi'r bin allan yn hwyr. Rhaid i'r bin fod yn y man casglu erbyn 5.30am ar y diwrnod casglu.
  • Roedd y bin yn cynnwys yr eitemau anghywir. Beth sy'n mynd yn y bin?
  • Rhoi'r bin anghywir allan. Pryd mae'r diwrnod casglu gwastraff?
  • Nid oedd y bin yn ddiogel ei symud (er enghraifft, roedd dros ei bwysau, olwynion wedi torri neu'r gwaelod wedi torri). Archebu bin newydd.
  • Roedd y bin yn orlawn. Os na fydd y caead yn cau'n llawn, bydd unrhyw wastraff gormodol yn cael ei roi yn ôl yn y bin.
Os nad ydyn ni wedi casglu'ch gwastraff am unrhyw un neu ragor o'r rhesymau hyn, bydd angen i chi ei gyflwyno'n gywir ar y diwrnod casglu arferol nesaf. Ni fyddwn ni'n dod yn ôl i'w gasglu.

Rhesymau eraill pam efallai nad yw'ch bin wedi'i wagio

Mae amgylchiadau eraill pan efallai na fyddwn ni'n gallu gwagio'ch bin:

  • Methu â chael mynediad i'r stryd neu'r eiddo – gall hyn fod yn ddigwyddiad traffig, gwaith ffordd, cerbyd wedi torri neu geir wedi'u parcio.
  • Cerbyd casglu wedi torri
  • Problem gyda'r cerbyd casglu
  • Maint anarferol o fawr o wastraff – mae hyn yn arafu'r broses gasglu gan fod angen gwagio'r cerbyd casglu yn amlach. Mae hyn weithiau yn ein hatal ni rhag cwblhau ein llwybr arferol.
  • Tywydd garw – gall y tywydd, fel llifogydd neu eira, atal y cerbyd casglu rhag cyrraedd eich stryd yn ddiogel.

Os nad ydyn ni wedi casglu'ch gwastraff am unrhyw un neu ragor o'r rhesymau hyn, bydd angen i chi ei gyflwyno'n gywir ar y diwrnod casglu arferol nesaf. Ni fyddwn ni'n dod yn ôl i'w gasglu.

Fel arall, cysylltwch â'r adran Strategaeth a Gweithrediadau Gwastraff.