Gwastraff heb ei gasglu

Rhesymau pam efallai nad yw'ch bin wedi'i wagio  

Mae yna nifer o resymau pam efallai nad ydym wedi gwagio'ch bin, mae'r rhain yn cynnwys:

  • Rhoddwyd eich bin allan i'w gasglu'n hwyr. Rhaid i'ch bin fod yn eich man casglu erbyn 6am ar ddiwrnod y casglu.
  • Mae eich bin yn cynnwys yr eitemau anghywir. Beth sy'n mynd yn fy miniau?
  • Rhoddwyd y bin anghywir i'w gasglu. Pa ddiwrnod mae fy min yn cael ei gasglu?
  • Roedd eich bin yn anniogel i'w symud, (er enghraifft roedd dros ei bwysau, olwynion wedi torri neu waelod wedi torri) Gofynnwch am fin newydd
  • Roedd eich bin yn orlawn. Os na fydd y caead yn cau'n llawn, bydd unrhyw wastraff gormodol yn cael ei roi yn ôl yn y bin.

Os nad ydym wedi casglu'ch gwastraff am unrhyw un o'r rhesymau hyn, bydd angen i chi ei gyflwyno'n gywir ar y diwrnod casglu nesaf a drefnwyd. Ni fyddwn yn dod yn ôl i'w wagio.

Rhesymau eraill pam efallai nad yw'ch bin wedi'i wagio

Mae yna amgylchiadau eraill pan efallai na fyddwn ni'n gallu gwagio'ch bin:

  • Methu â chael mynediad i'r stryd neu'r eiddo - gall hyn fod yn ddigwyddiad traffig, gwaith ffordd, cerbyd sydd wedi torri i lawr neu geir wedi'u parcio.
  • Cerbyd casglu wedi torri i lawr
  • Problem gyda'r cerbyd casglu
  • Maint anarferol o fawr o wastraff  - mae hyn yn arafu'r broses gasglu gan fod angen gwagio'r cerbyd casglu yn amlach. Mae hyn weithiau'n ein hatal rhag cwblhau ein llwybr a drefnwyd. 
  • Tywydd garw – gall rhai amodau tywydd, fel llifogydd neu eira, atal y cerbyd casglu rhag cyrraedd eich stryd yn ddiogel. 

Os nad ydym wedi casglu'ch gwastraff am unrhyw un o'r rhesymau hyn, bydd angen i chi ei gyflwyno'n gywir ar y diwrnod casglu nesaf a drefnwyd. Ni fyddwn yn dod yn ôl i'w wagio.

Rhoi gwybod am gasgliad a gollwyd

Cyn i chi roi gwybod am gasgliad a gollwyd, nodwch y casgliadau coll hysbys canlynol:

Ardal yr effeithir arni

Math o fin

Rheswm dros beidio â chasglu

Dyddiad yr effeithir arno

Dol-y-Felin St Caerphilly

Ailgylchu

Methu â chael mynediad i'r stryd neu'r eiddo

17/3/23

Nid oes angen i chi rhoi gwybod am rhain fel casgliadau a gollwyd. Gadewch eich bin y tu allan i'ch eiddo, a byddwn yn ei gasglu'r diwrnod gwaith nesaf.

Rhoi gwybod am gasgliad biniau a gollwyd

Fel arall, ffoniwch Strategaeth Gwastraff a Gweithrediadau.