Gwasanaeth casglu gwastraff swmpus

Stay Connected

You can now sign up for email alerts to be informed of changes to your bin collection and recycling news. We also offer subscriptions to other council services and news.

Os ydych chi'n byw ym Mwrdeistref Sirol Caerffili, mae modd i chi wneud cais am gasglu eitemau mawr y cartref am ffi.

Cyn i chi ofyn i ni gasglu unrhyw eitemau diangen, ystyriwch yr opsiynau canlynol:

 • Os yw'r eitem mewn cyflwr da y gellir eu hailddefnyddio, bydd Furniture Revival yn casglu celfi ac eitemau trydanol yn rhad ac am ddim. Byddan nhw hefyd yn casglu oergell/rhewgell Americanaidd, oergell/rhewgell, oergell dan y cownter, rhewgell dan y cownter a rhewgist am gost o £16 (nid yw'r Cyngor yn gallu casglu unrhyw fath o rhewgelloedd ac oergelloedd). I drefnu casgliad, ffoniwch 01685 846830.

 • Mae modd mynd â'ch eitemau diangen i'ch canolfan ailgylchu gwastraff y cartref. agosaf. Mae hwn ar gyfer gwastraff y cartref yn unig. Os oes angen i chi ddefnyddio fan neu ôl-gerbyd bydd angen trwydded arnoch. Ewch i'r adran fan ac ôl-gerbydau am ragor o fanylion.

 • • Yn aml bydd llawer o gwmnïau'n mynd â'ch hen eitemau i ffwrdd pan fyddant yn dosbarthu'r un newydd. Bydd hyn yn aml am ddim neu weithiau am dâl bach a dylid trefnu hyn gyda'ch cyflenwr.

Gofyn am gasgliad

Codir tâl am y gwasanaeth hwn fel a ganlyn:

Nifer yr eitemau (neu gyfwerth)

Cost

1, 2 neu 3 eitem

£16.64

4 eitem

£21.84

5 eitem

£27.04

6 eitem (uchafswm)

£32.24

Gallwch ofyn am hyd at uchafswm o 6 eitem neu gyfwerth. Priodolir ‘pwysiad’ i bob eitem yn ein system trefnu.

Dyma rai esiamplau fel canllaw:

Math o eitem

Pwysiad

Cabinet neu stand teledu

1 eitem

Gwely bync (hed fatres)

2 eitem

Set soffa 3 darn

3 eitem

Telerau ac amodau

 • Mae un eitem yn cyfateb i fwrdd, cadair, cwpwrdd ac ati.
 • Priodolir 'pwysiad’ i bob eitem.
 • Rhaid gosod yr eitemau wrth ymyl y palmant cyn 6yb ar y diwrnod casglu, heb unrhyw berygl baglu.
 • Byddwn ond yn casglu eitemau a gofnodwyd pan wnaed y cais. Bydd eitemau ychwanegol yn cael eu gadael yn yr eiddo.
 • Rhaid cadw eitemau'n sych. Os yw eitemau yn wlyb ac yn mynd yn rhy drwm, efallai na fyddan nhw'n cael eu casglu er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch staff.
 • Os nad oes modd i ni gasglu eich eitem/eitemau am unrhyw reswm (fel tywydd garw, methiant cerbyd ac ati) byddwn ni'n ceisio cysylltu â chi. Gwnaed pob ymdrech i gasglu eich gwastraff ar y diwrnod gwaith nesaf.
 • Rhaid lapio/tapio eitemau sy'n cynnwys gwydr i sicrhau diogelwch ein gweithwyr
 • Ni allwn roi gostyngiad.

Unwaith y bydd eich cais wedi'i gyflwyno, ni ellir ei newid.

Gall ad-daliadau ar gyfer canslo ond gael eu prosesu os byddwch yn gwneud hynny mwy na dau ddiwrnod gwaith cyn y casgliad a drefnwyd.

I drefnu casgliad, defnyddiwch y ddolen isod ar gyfer ein system trefnu ar-lein.

Trefnu a thalu am gasgliad gwastraff swmpus ar-lein >

Sylwch, ni fydd y ffurflen hon yn gweithio o fewn Internet Explorer. Defnyddiwch borwr mwy modern fel Edge, Chrome neu Safari

Casgliadau y mae modd gosod pris arnynt

Bydd angen i ni ddarparu dyfynbris i chi os oes:

 • gennych fwy na'r hyn sy'n cyfateb â 6 eitem; neu
 • angen i chi ofyn am gasgliad eitem 'y mae modd gosod pris arno'.

Mae'r eitemau y mae modd gosod pris arnynt yn cynnwys:

 • Sied yr ardd (6'x8' ar y mwyaf, wedi'i datgysylltu)
 • Piano (wedi'i datgysylltu)
 • Tŷ gwydr (wedi'i datgysylltu) 6'x8'
 • Rheiddiadur
 • Stôr-wresogydd (gyda brics)
 • Stôr-wresogydd (heb frics)
 • Systemau gwres canolog
 • Pren
 • Cafnau
 • Gwastraff swmpus o'r ardd

Bydd gofyn i chi ddarparu ffotograffau o'r eitem(au). Mae hyn er mwyn i ni allu darparu dyfynbris heb orfod ymweld â'ch eiddo

Gofyn am ddyfynbris ar-lein >

Sylwch, ni fydd y ffurflen hon yn gweithio o fewn Internet Explorer. Defnyddiwch borwr mwy modern fel Edge, Chrome neu Safari

Byddwch chi'n derbyn dyfynbris o fewn 5 diwrnod gwaith. Bydd hyn yn cynnwys cyfarwyddiadau ar sut i dalu gan ddefnyddio eich cyfrif Cyswllt Caerffili. /p>

Telerau ac amodau

 • Rydyn ni'n rhoi dyfynbris os bydd gennych chi fwy na'r hyn sy'n cyfateb i 6 eitem a hoffech chi eu bod nhw'n cael eu casglu ar yr un pryd; neu
 • fydd rhaid i chi ofyn am gasgliad o eitem 'y mae modd gosod pris arno', lle bydd angen i ni asesu cost y casgliad a'r gwaredu, fel sied yr ardd, trampolîn neu garped.
 • Rhaid gosod yr eitemau wrth ymyl y palmant, heb unrhyw berygl baglu.
 • Byddwn ond yn casglu eitemau a gofnodwyd pan wnaed y cais. Bydd eitemau ychwanegol yn cael eu gadael yn yr eiddo.
 • Rhaid cadw eitemau'n sych. Os yw eitemau yn wlyb ac yn mynd yn rhy drwm, efallai na fyddan nhw'n cael eu casglu er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch staff.
 • Os nad yw'ch eitem/eitemau yn cael ei chasglu/eu casglu am unrhyw reswm (fel tywydd garw, methiant cerbyd ac ati) byddwn ni'n ceisio cysylltu â chi. Gwnaed pob ymdrech i gasglu eich gwastraff ar y diwrnod gwaith nesaf.
 • Rhaid lapio/tapio eitemau sy'n cynnwys gwydr i sicrhau diogelwch ein gweithwyr
 • Ni allwn roi gostyngiad.

Unwaith y bydd eich cais wedi'i gyflwyno, ni ellir ei newid.

Gall ad-daliadau ar gyfer canslo ond gael eu prosesu os byddwch yn gwneud hynny mwy na dau ddiwrnod gwaith cyn y casgliad a drefnwyd.