News Centre

Cyngor Caerffili yn cymeradwyo cynllun buddsoddi mewn tai

Postiwyd ar : 08 Meh 2023

Cyngor Caerffili yn cymeradwyo cynllun buddsoddi mewn tai
Yn ddiweddar, fe wnaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili gymeradwyo cynlluniau ar gyfer buddsoddi yn ei wasanaeth tai eleni.
 
Mae ‘Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai 2023–24’, a gafodd ei gymeradwyo mewn cyfarfod diweddar o’r Cyngor llawn, yn nodi cynlluniau incwm a gwariant ar gyfer Cartrefi Caerffili, ei wasanaeth tai, dros y flwyddyn ariannol nesaf.
 
Yn ogystal â’i gynllun busnes, mae’r ddogfen hefyd yn darparu naratif manwl sy’n amlinellu cyflawniadau Cartrefi Caerffili dros y flwyddyn ddiwethaf, gan gynnwys llwyddo i gyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru, dros £3.2 miliwn o arbedion wedi'u cynhyrchu i gwsmeriaid, gwaith gyda phartneriaid cymdeithasau tai i gael £14.92 miliwn o gyllid gan Lywodraeth Cymru i adeiladu cartrefi fforddiadwy newydd a pharhau gyda’i fenter Allweddi Caerffili arloesol.
 
Mae’r cynllun hefyd yn manylu ar flaenoriaethau Cartrefi Caerffili ar gyfer y tair blynedd nesaf, megis adeiladu momentwm gyda’i raglen adeiladu tai, gweithredu Strategaeth Rheoli Asedau Cynlluniedig newydd, gyda ffocws ar Safon Ansawdd Tai Cymru 2023 a datgarboneiddio ei stoc tai, a pharhau i gynorthwyo cwsmeriaid wrth reoli arian, cynyddu incwm a lleihau tlodi tanwydd.
 
Dywedodd y Cynghorydd Shayne Cook, Aelod Cabinet y Cyngor dros Dai, “Yn ystod yr argyfwng costau byw presennol, mae rôl Cartrefi Caerffili wrth gynorthwyo trigolion yn hanfodol.  Ein gweledigaeth yw darparu gwasanaeth rhagorol o ansawdd uchel i holl gwsmeriaid Cartrefi Caerffili; ac mae cael cynllun busnes cadarn yn allweddol i gyflawni hyn.”
 
Cynllun Busnes Cyfrif Refeniw Tai 


Ymholiadau'r Cyfryngau