News Centre

Cadarnhad ar gyfer marchnad newydd yng nghanol tref Caerffili.

Postiwyd ar : 10 Chw 2023

Cadarnhad ar gyfer marchnad newydd yng nghanol tref Caerffili.

Mae datblygiad marchnad deniadol newydd yng nghanol tref Caerffili wedi symud gam yn nes at realiti heddiw, wrth i’r Cyngor Sir gadarnhau bod caniatâd cynllunio wedi’i roi.

Bydd y farchnad newydd yn darparu 28 o unedau ar raddfa fach a lle ar gyfer masnachwyr marchnad ‘gwib’ ychwanegol. Bydd y safle hefyd yn gartref i leoliad digwyddiadau allanol i wella’r atyniadau ymwelwyr sydd ar gael yng nghanol y dref ymhellach.

Mae disgwyl i’r safle agor ym mis Medi 2023.

Mae’r cynlluniau’n rhan o lasbrint adfywio ehangach ar gyfer y dref, gyda chymorth ariannol gan fenter Trawsnewid Tref Llywodraeth Cymru.

O fewn y cynllun hwn mae datblygiad gwesty newydd hefyd yn cael ei ystyried.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Caerffili, y Cynghorydd Sean Morgan:

“Mae’r prosiect hynod gyffrous hwn, y dylid ei gwblhau cyn diwedd y flwyddyn, yn dangos ein bwriad clir i wneud Caerffili yn ganol tref fywiog ar gyfer byw, siopa, twristiaeth ac ehangu economi’r nos.”

“Bydd cau Neuadd y Farchnad dan berchnogaeth breifat yn Stryd Pentre-baen yn hwyluso datblygiad defnydd cymysg newydd ar Stryd Pentre-baen a fydd yn darparu cartrefi newydd y mae mawr eu hangen ynghyd â gofod masnachol a manwerthu newydd ar y llawr gwaelod, yn ogystal â chaniatáu creu'r datblygiad marchnad newydd hwn ar safle mwy amlwg.

Ychwanegodd Dirprwy Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Jamie Pritchard:

“Mae hyn yn newyddion gwych i Gaerffili. Rydym wedi bod yn gweithio’n galed i greu canol tref deniadol, bywiog y bydd pobl yn falch o ymweld ag ef, ac mae datblygiad newydd y farchnad yn rhan allweddol o’r weledigaeth hon. Rwyf wrth fy modd ein bod wedi cael caniatâd cynllunio, ac rwy’n edrych ymlaen at weld y prosiect cyffrous hwn yn dod yn fyw.

“Mae canol tref Caerffili yn barod ar gyfer twf wrth i’r cynnig marchnad newydd ddod yn ei flaen. Nid yn unig y bydd y datblygiad yn dod â phrofiad siopa cyffrous i'r gymuned, ond bydd hefyd yn cefnogi masnachwyr lleol ac yn darparu cyfleoedd cyflogaeth.

“Wedi’i lleoli ar y dramwyfa i gerddwyr rhwng y gyfnewidfa drafnidiaeth a’r castell, bydd y farchnad yn borth i Barc Dafydd Williams, a bydd yn allweddol wrth ddenu ymwelwyr i’r dref, gan helpu i roi Caerffili ar y map fel cyrchfan gyffrous a bywiog.

“Mae’r cyngor wrth ei fodd i gyflawni’r cynllun cyffrous hwn ac yn edrych ymlaen at weld yr effaith gadarnhaol y bydd yn ei chael ar y dref.”

Dywedodd y Gweinidog dros Newid yn yr Hinsawdd, Julie James: “Trwy ein rhaglen Trawsnewid Trefi, rydym yn darparu £100 miliwn rhwng 2022 a 2025 i gefnogi adferiad economaidd a chymdeithasol canol ein trefi ac mae ein polisi Canol Trefi yn Gyntaf, sydd wedi’i wreiddio yng nghynllun datblygu cenedlaethol Cymru, Cymru’r Dyfodol, yn golygu y dylai safleoedd canol trefi a dinasoedd fod yn ystyriaeth gyntaf ar gyfer pob penderfyniad ar leoliad gweithleoedd a gwasanaethau.”Ymholiadau'r Cyfryngau