Teithio Llesol

Beth yw teithio llesol?

Mae teithio llesol yn golygu cerdded a beicio, gan gynnwys y defnydd o sgwteri symudol, ar gyfer teithiau bob dydd.  Mae hyn yn cynnwys teithiau i'r ysgol, gwaith, siopau neu i wasanaethau mynediad, er enghraifft canolfannau iechyd neu ganolfannau hamdden. Nid yw teithio llesol yn cynnwys cerdded a beicio at ddibenion hamdden.

Mae teithio llesol yn bwysig i hyrwyddo dull byw mwy iach a lleihau’r effeithiau negyddol o draffig ar ein cymdogaethau a chymunedau.

Mae mwy o wybodaeth am y Ddeddf ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Dyletswydd teithio llesol 

Rhoddir y ddyletswydd ar Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol yng Nghymru ac mae'n cwmpasu nifer o weithgareddau sy'n ceisio hyrwyddo Teithiau llesol.

Mae'r ddyletswydd yn ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Lleol gyflwyno mapiau i'w cymeradwyo gan weinidogion ac mae'r canlynol yn ddolen i'r Map Llwybrau Teithio Llesol Presennol a gymeradwywyd ym mis Chwefror 2018.

Isod mae copïau o Adroddiadau Cynnydd Blynyddol Teithio Llesol a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru.

Map Rhwydwaith Integredig Teithio Llesol

Mae'r map ar gael i'w weld isod. Mae dros 100 o welliannau i lwybrau cerdded a beicio wedi cael eu nodi. Aseswyd y llwybrau i sicrhau bod gan y gwelliannau arfaethedig y potensial i gyrraedd y safonau ar gyfer llwybrau teithio llesol a osodwyd gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r Map Rhwydwaith Integredig yn fap uchelgeisiol sy'n nodi cynigion Teithio Llesol CBS Caerffili ar gyfer y 15 mlynedd nesaf. Mae datblygu a chyflwyno cynigion y Map Rhwydwaith Integredig Teithio Llesol yn ddibynnol ar argaeledd cyllid ar gyfer cynlluniau Teithio Llesol. Mae'r llwybrau a ddangosir yn aliniadau dangosol a allai newid wrth i lwybrau gael eu datblygu ymhellach.

Llwybrau Teithio Llesol Presennol a Map Rhwydwaith Integredig Teithio Llesol

Mae'r ddolen ganlynol yn darparu mynediad at restr sy'n cyfuno gwybodaeth ar gyfer y Map Llwybrau Teithio Llesol Presennol a'r Map Rhwydwaith Integredig Teithio Llesol. Bydd angen adeiladu'r Map Rhwydwaith Integredig Teithio Llesol neu bydd angen gwelliannau er mwyn caniatáu i'r llwybrau hyn gael eu cynnwys fel rhan o'r Rhwydwaith Llwybrau Teithio Llesol Presennol. 

Gwybodaeth bellach

Os hoffech ragor o wybodaeth am y Rhwydwaith Llwybrau Teithio Llesol Presennol neu'r Map Rhwydwaith Integredig Teithio Llesol, e-bostiwch teithiollesol@caerffili.gov.uk neu ffoniwch 01443 866595.