Dyletswyddau Adrodd 2020 - 2021

Yn unol â'r dyletswyddau o dan adrannau 7 (3) a 10 (2) o Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013, dyma adroddiad blynyddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar gyfer y flwyddyn 2020-21.

Y camau a gymerwyd i hybu siwrneiau teithio llesol

 • Cyflawni cynlluniau teithio cynaliadwy a ariannwyd mewn ymateb i COVID-19.

Y camau a gymerwyd i sicrhau llwybrau teithio llesol newydd a chyfleusterau a gwelliannau cysylltiedig

 • Cyflawni INMC 24, Ystrad Mynach i Benpedairheol.
 • Datblygu Cynllun Map Rhwydwaith Integredig. 

Costau a ysgwyddir ar gyfer cyfleusterau a llwybrau teithio llesol newydd a gwelliannau i lwybrau teithio llesol presennol a chyfleusterau cysylltiedig a gynhaliwyd yn y flwyddyn ariannol lawn flaenorol

 •  INMC 24 £387,000

Yn ogystal â'r uchod, mae'r wybodaeth a ganlyn yn rhoi trosolwg o'r seilwaith sydd wedi cael ei weithredu yn ystod y flwyddyn flaenorol: 

Gwariant dangosol ar gyfer cyfleusterau a llwybrau teithio llesol newydd a gwelliannau i lwybrau teithio llesol presennol a chyfleusterau cysylltiedig sy'n cael eu cyllido neu eu cyllido'n rhannol gan drydydd partïon.

 • Cronfa grant trafnidiaeth Teithio Llesol: Cyfanswm y gwariant £659 wedi'i rannu;
 • £281,000 craidd
 • £378,000 INMC 24 - Trafnidiaeth gynaliadwy ymateb i COVID-19 wedi'i rannu:
 • £192,000 croesfan Maes-y-cwmwr
 • £319,000 mesurau cadw pellter cymdeithasol mewn trefi
 • £127,000 lonydd beicio ar y ffyrdd (Nelson a Threcelyn)
 • £231,000 lôn feicio Lewis Street, Ystrad Mynach 

Hyd llwybrau newydd (Cerdded, Beicio, Cyd-ddefnyddio)

 • Lewis Street, Ystrad Mynach, beicio 405m
 • Bwl Road, Nelson, beicio 275m - INMC 24 beicio 1.7km

Hyd y llwybrau wedi eu gwella (Cerdded, Beicio, Cyd-ddefnyddio)

 • Trecelyn 150m

Cyfleusterau teithio llesol newydd a gwell 

 • IMNC 24 800m

Gwybodaeth ychwanegol (dewisol)

Mae pandemig COVID-19 wedi atal y gwaith hybu a chyflawni oherwydd cyfyngiadau symud ac argaeledd cyfyngedig cyflenwyr.

Copïau caled ar gael ar gais, yn unol â Chanllawiau statudol y Ddeddf Teithio Llesol (argraffiad 2021)