Fy Nhîm Cefnogi

Mae Fy Nhîm Cefnogi yn bartneriaeth amlasiantaeth sy'n mynd ati i helpu plant sy'n derbyn gofal i aros yn eu cymunedau lleol neu ddychwelyd i'w cymunedau lleol.

Rydyn ni'n gweithio ar draws asiantaethau statudol i ddarparu opsiwn amgen effeithiol i ofal preswyl i blant ag anghenion cymhleth iawn sy'n derbyn gofal

Rydyn ni'n darparu ymyriadau iechyd meddwl pwrpasol a chymhleth ar draws holl rwydwaith cymorth y plentyn, mor ddwys ag sydd angen, gyda model ymyrraeth sydd â'r nod o ganolbwyntio ar effeithio ar ddatblygiad a gwytnwch plentyn.

Nod Fy Nhîm Cefnogi yw cael effaith gadarnhaol ar wytnwch y bobl ifanc a'r oedolion o'u cwmpas.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i gwefan Fy Nhîm Cymorth.

Cysylltu â ni

Am ragor o wybodaeth neu unrhyw gwestiwn am ofal i blant, cysylltwch â'r Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth.