FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

Beth yw Gorchmynion Rheoleiddio Traffig?

Gorchymyn Rheoleiddio Traffig yw’r ddogfen gyfreithiol y mae’n ofynnol ei chael i gefnogi ystod o fesurau sy’n rheoli neu’n cyfyngu’r defnydd a wneir o ffyrdd cyhoeddus. Mae’r mesurau hynny’n cynnwys:

  • Llinellau melyn dwbl
  • Strydoedd unffordd
  • Troadau a waherddir
  • Lonydd bysiau

Pam y mae angen Gorchmynion Rheoleiddio Traffig arnom?

Mae cyfraith y DU yn mynnu bod Gorchmynion Rheoleiddio Traffig ar gael er mwyn galluogi’r heddlu, neu’r cyngor yn achos llinellau melyn a lonydd bysiau, i orfodi’r cyfyngiadau hynny.

Creu Gorchymyn Rheoleiddio Traffig

Er mwyn creu Gorchymyn Rheoleiddio Traffig, rhaid dilyn y weithdrefn statudol ganlynol:

  • Ymgynghori â’r gwasanaethau brys a chyrff cyhoeddus eraill. Gellir ymgynghori â grwpiau buddiant lleol, megis preswylwyr a masnachwyr, lle bo hynny’n briodol.
  • Hysbysebu’r Gorchymyn Rheoleiddio Traffig drwy osod hysbysiad yn y wasg leol ac arddangos hysbysiadau ar y ffyrdd yr effeithir arnynt. Yna, caiff gwrthwynebiadau eu hystyried drwy’r weithdrefn briodol cyn penderfynu sut yr ymdrinnir â’r mater.
  • Llunio a chyflwyno’r Gorchymyn Rheoleiddio Traffig yn ffurfiol. Gall y broses gyfan gymryd misoedd lawer i’w chwblhau, yn enwedig os bydd gwrthwynebiadau’n golygu y bydd y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig yn cael ei newid a’i ail-hysbysebu.

Yr hysbysiadau sydd ar waith ar hyn o bryd

Mae’r hysbysiadau canlynol ar waith ar hyn o bryd:

Cysylltwch â ni