FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Canllawiau Technegol Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy

Rydym wrthi ar hyn o bryd yn datblygu Llawlyfr Dylunio a Mabwysiadu Draenio Cynaliadwy sy'n berthnasol i bob datblygiad o fewn Bwrdeistref Sirol Caerffili gyda'r bwriad o helpu'r holl randdeiliaid i ddeall y prosesau a'r gweithdrefnau sy'n ymwneud â gweithredu draenio cynaliadwy sy'n cydymffurfio.

Bwriad y llawlyfr hwn yw cefnogi'r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy wrth benderfynu ar gymeradwyaethau, ac i'w defnyddio gan ddatblygwyr, cynllunwyr, dylunwyr ac awdurdodau mabwysiadu sydd yn ceisio cyngor ynghylch y safonau technegol sydd eu hangen arnom ar safleoedd newydd ac wedi'u hailddatblygu ar gyfer rheoli dŵr wyneb yn gynaliadwy.

Nid bwriad y llawlyfr yw disodli, neu ailysgrifennu dogfennau arfer gorau neu statudol ond i egluro sut y gellir cymhwyso yn y ffordd orau y gwybodaeth yn y dogfennau hyn yn achos Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, a nodi'r gofynion, gweithdrefnau ac ystyriaethau ychwanegol sy'n benodol i Systemau Draenio Cynaliadwy ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.

Cadwch lygad ar ein gwefan am ragor o wybodaeth.

Profi Ymdreiddiad

Mae'r Llawlyfr SDCau (CIRIA C753) yn nodi mai un o'r prif risgiau i berfformiad ffos gerrig yw profion ymdreiddiad annigonol oherwydd cyfyngiadau amser neu gost yn y cyfnod cynllunio cynnar.

Nid yw’r “Safonau statudol ar gyfer systemau draenio cynaliadwy – dylunio, adeiladu, gweithredu a chynnal a chadw systemau draenio dŵr wyneb” (y cyfeirir atynt fel y "Safonau Cenedlaethol") yn rhagnodi methodoleg benodol ar gyfer penderfynu athreiddedd daear a chydnabyddir bod nifer o ddulliau gwahanol yn ymarferol ar hyn o bryd. Mae G1.14 o'r Safonau Cenedlaethol, fodd bynnag, yn cyfeirio at y canllawiau sydd ar gael yn y Llawlyfr SDCau (C753) o ran dylunio systemau ymdreiddio.

Mae adran 25.3 y Llawlyfr SDCau yn argymell y dylai profion ymdreiddio gael eu cynnal yn unol â'r un o'r gweithdrefnau canlynol:

Yn yr un modd, mae Rheoliadau Adeiladu Rhan H3 hefyd yn nodi y dylid dylunio ffosydd cerrig sy'n gwasanaethu mwy na 100m² yn unol â BRE Digest 365. 

Gan fod y trothwy ar gyfer safleoedd sydd angen cymeradwyaeth gan y Corff Cymeradwyo SDCau yn 100m², ni dderbynnir profion cyfradd ymdreiddio oni bai ei fod wedi'u gwneud yn unol â gofynion llawn BRE Digest 365 (2016) (dewisol) neu adroddiad CIRIA 156. 

Caiff dulliau eraill o brofi, megis profion pen cwympo yn unol â BS EN ISO 22282 - 2:2012 / BS5930:2015 neu'r dulliau pwll treial bach (300mm x 300mm) a amlinellir yn BS 6297:2007+A1:2008 neu Reoliadau Adeiladu Rhan H ond eu derbyn mewn amgylchiadau eithriadol lle ceir rhesymau technegol dilys pam nad yw profion ymdreiddiad yn unol â BRE Digest 365 (2016) neu adroddiad CIRIA 156 yn bosibl. 

Lle cynigir defnyddio dulliau amgen, argymhellir trafod a chytuno ar hyn gyda'r Corff Cymeradwyo SDCau yn y cam cyn-ymgeisio neu cyn cyflwyno’r cais.

Pa adnoddau sydd ar gael?

Ceir cyfoeth o wybodaeth ar-lein o ran sicrhau cydymffurfio â systemau draenio cynaliadwy. Rydym yn argymell eich bod yn darllen y canlynol cyn cysylltu â ni neu cyn gwneud cais ffurfiol:

Mwy o wybodaeth am Gyrff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy

Cysylltwch â ni