Ffioedd cyngor cyn ymgeisio a ffioedd SAB

Deiliad y tŷ

Ffi Cynllunio

Ffi SAB

Ffi ar y Cyd

Sylwadau

Ehangu, gwella neu addasu annedd presennol o fewn cwrtil gardd
E.e. Estyniad, clostiroedd, adeilad gardd

£26.25 + VAT

Dim

£52.50 yn cynnwys TAW

Isafswm o £52.50 ar gyfer gwasanaeth cyfun, ond rhagwelir y bydd yn disgyn yn bennaf o dan y trothwy SAB o 100m²

Un Annedd yn unig

Ffi Cynllunio

Ffi SAB

Ffi ar y Cyd

Sylwadau

Creu un annedd preswyl yn unig.
Arwynebedd y safle o lai na 0.5 hectar.
 
Dibreswyl - newid defnydd neu ddefnydd cymysg lle mae'r arwynebedd llawr gros yn llai na 1000m2

£262.50 + VAT

£262.50 +TAW ar gyfer un annedd

£262.50 + TAW
 

Ffi gostyngol i annog ymgysylltiad gan fusnesau bach a chanolig (SMEs) a hunanadeiladu.
Yn cynnwys cyfarfod ar-lein “rhad ac am ddim” ac ymgynghoriad anffurfiol gydag ymgyngoreion mewnol. Lle gofynnir am ymgynghoriad ffurfiol ag ymgyngoreion mewnol ac allanol, efallai y bydd angen ffi ychwanegol (gweler isod).

Mân Ddatblygiad

Ffi Cynllunio

Ffi SAB

Ffi ar y Cyd

Sylwadau

Creu 2 - 10 annedd
 
Arwynebedd y safle o lai na 0.5 hectar
 
Dibreswyl - newid defnydd neu ddefnydd cymysg lle mae'r arwynebedd llawr gros yn llai na 1000m2

£262.50 + VAT

£525 + TAW (2-9 annedd)

£525 + TAW
 

Ffi gostyngol i annog ymgysylltiad gan fusnesau bach a chanolig (SMEs) a hunanadeiladu.
Yn cynnwys cyfarfod ar-lein “rhad ac am ddim” ac ymgynghoriad anffurfiol gydag ymgyngoreion mewnol. Lle gofynnir am ymgynghoriad ffurfiol ag ymgyngoreion mewnol ac allanol, efallai y bydd angen ffi ychwanegol (gweler isod).

Datblygiad Mawr

Ffi Cynllunio

Ffi SAB

Ffi ar y Cyd

Sylwadau

Creu 10 - 24 annedd
Arwynebedd llawr 1000m2 - llai na 2000m2
Arwynebedd y safle rhwng 0.5 hectar a llai nag 1 hectar
Dibreswyl - newid defnydd neu ddefnydd cymysg lle mae'r arwynebedd llawr gros yn fwy na 1000m2 ond llai na 2000m2
Cloddio a gweithio mwynau neu ddefnyddio tir ar gyfer dyddodion gwaith mwynau
Datblygiad gwastraff

£630 + VAT

£1312.50 + TAW

£1575 +
TAW

Ffi gostyngol i annog ymgysylltiad gan fusnesau bach a chanolig (SMEs) a hunanadeiladu.
Yn cynnwys cyfarfod ar-lein “rhad ac am ddim” ac ymgynghoriad anffurfiol gydag ymgyngoreion mewnol. Lle gofynnir am ymgynghoriad ffurfiol ag ymgyngoreion mewnol ac allanol, efallai y bydd angen ffi ychwanegol (gweler isod).

Datblygiad Mwy

Ffi Cynllunio

Ffi SAB

Ffi ar y Cyd

Sylwadau

Creu 25 neu fwy o anheddau
Arwynebedd llawr 2000m2
Arwynebedd safle yn fwy na 0.99 hectar
Dibreswyl - newid defnydd neu ddefnydd cymysg lle mae'r arwynebedd llawr gros yn fwy na 2000m2

£1050 + VAT

£1312.50 + TAW

£2362.50 + TAW

Dim disgownt o ystyried y raddfa.
Yn cynnwys cyfarfod ar-lein “rhad ac am ddim” ac ymgynghoriad anffurfiol gydag ymgyngoreion mewnol. Lle gofynnir am ymgynghoriad ffurfiol ag ymgyngoreion mewnol ac allanol, efallai y bydd angen ffi ychwanegol (gweler isod).
 

Safleoedd Strategol

Ffi Cynllunio

Ffi SAB

Ffi ar y Cyd

Sylwadau

Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS) / Prosiectau seilwaith o bwys cenedlaethol (NSIPs) / Cytundebau Perfformiad Cynllunio; safleoedd sydd angen Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA).
 

Pris ar gais

Pris ar gais

Pris ar gais

Nid oes llawer o geisiadau o'r natur hon, ond dylid eu hasesu fesul safle

Gwasanaethau Ychwanegol

Ffi Cynllunio

Ffi SAB

Ffi ar y cyd

Sylwadau

Ymgynghori ag ymgyngoreion statudol ac anstatudol o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

30% + Taw

Dim

Pris ar gais

Ymgynghori anffurfiol ag ymgyngoreion mewnol wedi'i ymgorffori yn yr uchod lle bo modd. Os oes angen ymgynghoriad ffurfiol neu fanwl ag ymgyngoreion mewnol neu allanol, efallai y bydd angen ffi ychwanegol.

Cyfarfodydd gyda swyddogion ar y safle

30% + TAW

£147 + TAW

30% + TAW

Cyfarfod ar-lein (Teams) wedi'i gynnwys yn y cynigion cyn ymgeisio uchod.
Cyfarfodydd safle ar gael am ffi ychwanegol
 Awgrymir gwasanaeth cyfunol fel a ganlyn:
Deiliad y tŷ - £15.75
Un annedd - £78.75
Mân -  £157.50
Mawr - £472.50
Mwy - £708.75
 

Cyngor ar y wybodaeth sydd ei hangen i wneud cais yn ddilys pan gaiff ei gyflwyno

30% + TAW

Dim

30% + TAW

Bydd gwybodaeth gyffredinol am ofynion dilysu yn cael ei darparu gyda'r ymateb cyn ymgeisio; lle mae ymgeiswyr yn edrych ar agweddau penodol efallai y bydd angen ffi.
 

Cyngor technegol

Dim

£63 yr awr + TAW

£63 yr awr +TAW

Cyngor technegol ychwanegol yn dilyn cyngor cyn ymgeisio ar agweddau penodol ar gymhwyso Draenio Cynaliadwy (e.e. adolygu cyfrifiadau hydrolig). Lefel gwasanaeth a chost i'w cytuno cyn cychwyn ar y gweithgaredd. Isafswm tâl 2 awr.