Arweiniad a gwasanaethau ceisiadau cynllunio o flaen llaw

Mae'r adran hon yn rhoi sylw i'r canlynol:

 • Pam defnyddio'r gwasanaeth cyngor cyn gwneud cais cynllunio?
 • Sut mae defnyddio'r gwasanaeth cyngor cyn gwneud cais cynllunio?
 • Pa mor hir bydd yn ei gymryd?
 • Gwasanaeth statudol cyngor cyn gwneud cais cynllunio
 • Gwasanaethau ychwanegol
 • Gwasanaethau ychwanegol ar gyfer cadwraeth 
 • Gwasanaethau eraill rydym yn eu cynnig

Cynigir y gwasanaeth cyngor cyn gwneud cais cynllunio i ddatblygwyr ac ymgeiswyr unigol, gan gynnwys deiliaid tai.

Pam defnyddio'r gwasanaeth cyngor cyn gwneud cais cynllunio?

Mae manteision sylweddol o geisio cyngor cyn gwneud cais cynllunio oherwydd:

 • gall trafodaeth gynnar helpu cyflawni'r canlyniad gorau i'ch cais a'r ardal gyfagos;
 • mae'n rhoi gwybodaeth i chi yn gynnar am ystyriaethau cynllunio, risgiau a materion yn ymwneud â'ch cynnig a sut y gallwch eu goresgyn;
 • mae'n rhoi gwybodaeth i chi am unrhyw gyfraniadau ariannol neu fuddion cymunedol a allai fod yn berthnasol;
 • gall gyflymu gwaith prosesu unrhyw gais cynllunio dilynol.

Codir tâl am y gwasanaeth hwn, a Llywodraeth Cymru sy'n pennu'r ffioedd.

Noder

Cyn i chi gysylltu â ni, dyma rai pwyntiau cyffredinol y dylech eu hystyried:

 • Ceisiwch gysylltu â ni cyn gynted â phosibl yn ystod eich prosiect
 • Ewch ati i wneud rhywfaint o ymchwil cychwynnol a darllen ein tudalennau am y pethau i'w gwybod cyn i chi wneud cais 
 • Ceisiwch farn y rhai a allai gael eu heffeithio gan eich cynigion
 • Gwiriwch a oes unrhyw garthffosydd Dŵr Cymru yn y cyffiniau
 • Yn achos materion cymhleth, byddwch yn barod i geisio cymorth proffesiynol preifat – nid bwriad ein gwasanaeth yw bod yn ddewis arall yn lle cyflogi ymgynghorwyr proffesiynol

Sut mae defnyddio'r gwasanaeth cyngor cyn gwneud cais cynllunio?

Ers 16 Mawrth 2016, mae'r broses yn statudol ac rydym yn cynnig dwy lefel o wasanaeth:

 • Gwasanaeth statudol cyngor cyn gwneud cais cynllunio (sy'n ofynnol gan Lywodraeth Cymru)
 • Gwasanaeth ychwanegol a ddarperir gennym

Pa mor hir bydd yn ei gymryd?

Byddwn yn ceisio ymateb o fewn 21 diwrnod gwaith i geisiadau dilys am wasanaeth statudol cyngor cyn gwneud cais cynllunio.

O ran y gwasanaeth ychwanegol, byddwn yn ymateb o fewn 42 diwrnod gwaith.

Os yw'ch cynnig yn fwy cymhleth, byddwn yn rhoi gwybod i chi os bydd yn cymryd mwy o amser i ni ymateb.

Gwasanaeth statudol cyngor cyn gwneud cais cynllunio

Bydd angen i chi lenwi ffurflen cyngor cyn gwneud cais cynllunio ynghyd â chynllun lleoliad safle, unrhyw wybodaeth ategol ychwanegol a'r ffi berthnasol.

NODER: Po fwyaf o wybodaeth y gellir ei darparu, y mwyaf cywir a defnyddiol y gall ein hymateb fod.

Bydd hyn yn ein galluogi i ddarparu ymateb ysgrifenedig ar gyfer pob ymholiad dilys a dylai, o leiaf, ddarparu'r canlynol:

 • Hanes cynllunio perthnasol y safle
 • Polisïau cynllun datblygu perthnasol yr asesir y cynnig datblygu yn eu herbyn
 • Canllawiau cynllunio atodol perthnasol
 • Unrhyw ystyriaethau cynllunio perthnasol eraill
 • Asesiad cychwynnol o'r datblygiad arfaethedig, yn seiliedig ar yr wybodaeth uchod

Yn ogystal ag a fydd unrhyw gyfraniadau Adran 106 neu Ardoll Seilwaith Cymunedol yn debygol o gael eu ceisio, ynghyd â dangos cwmpas a swm y cyfraniadau hynny a'r manylion am unrhyw ddogfennau a manylion neu dystiolaeth y byddai eu hangen i gais dilynol fod yn gais dilys.

Gwasanaethau ychwanegol 

Bydd angen i chi lenwi ffurflen cyngor cyn gwneud cais cynllunio, gan sicrhau eich bod yn llenwi'r cais am Wasanaeth Ychwanegol.

Mae'r gwasanaeth hwn yn cynnwys:

 • ymgynghori ag unrhyw ymgyngoreion statudol neu unrhyw ymgyngoreion eraill
 • unrhyw gyfarfodydd
 • ymweliad â'r safle gan y swyddog achos
 • cyngor ar yr wybodaeth sydd ei hangen i sicrhau bod y cais yn ddilys wrth ei gyflwyno.
O ran y gwasanaeth hwn, bydd y tâl ychwanegol isod yn cael ei ychwanegu at y ffi berthnasol.

Gwasanaeth

Ffi

Ymgynghori ag ymgyngoreion statudol ac anstatudol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

30% o'r ffi statudol ar gyfer y math o ddatblygiad a gynigir ynghyd â TAW

Cyfarfodydd â swyddogion ar y safle neu mewn swyddfa

30% o'r ffi statudol ar gyfer y math o ddatblygiad a gynigir am bob cyfarfod ynghyd â TAW

Ymweliad â'r safle gan y swyddog achos

30% o'r ffi statudol ar gyfer y math o ddatblygiad a gynigir ynghyd â TAW (os cynhelir cyfarfod ar y safle â'r swyddog achos, ni chodir y ffi hon ar wahân)

Cyngor ar yr wybodaeth sydd ei hangen i sicrhau bod y cais yn ddilys wrth ei gyflwyno

30% o'r ffi statudol ar gyfer y math o ddatblygiad a gynigir ynghyd â TAW


Dalier sylw – Codir TAW ar yr elfen hon o'r ffi. Dim ond yn ychwanegol at y gwasanaeth statudol y darperir y gwasanaethau ychwanegol, hynny yw ni fydd yn bosibl cael dim ond y gwasanaethau ychwanegol.

Gwasanaethau ychwanegol ar gyfer cadwraeth

Os ydych chi am gael rhywfaint o gyngor ynghylch adeilad rhestredig, bydd angen i chi lenwi ffurflen cyngor cyn gwneud cais cynllunio – gwasanaethau cadwraeth gan sicrhau eich bod yn llenwi'r cais am Wasanaeth Ychwanegol.

Caniatâd ar gyfer adeilad rhestredig  

Gwasanaeth

Ffi

Deiliaid tai

£120 (gan gynnwys TAW)

Arwynebedd llawr < 999m2 

£250 (gan gynnwys TAW)

Arwynebedd llawr 1000m2 - 1999m2

£600 (gan gynnwys TAW)

Arwynebedd llawr > 1999m2 

£1000 (gan gynnwys TAW)

Bydd cyfarfod â swyddog ar y safle neu yn y swyddfa yn codi tâl ychwanegol sy'n cyfateb i 30% o'r tâl safonol.

 

Cyfrinachedd gwybodaeth

Mae'n bosibl y bydd yr wybodaeth mewn perthynas â thrafodaethau cyn gwneud cais yn destun ceisiadau o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004.

Mae'r Ddeddf a'r Rheoliadau yn cynnwys darpariaethau ar gyfer rhai eithriadau o'r angen i ddatgelu gwybodaeth fasnachol sensitif ac, mewn achosion lle mae ymgeiswyr o'r farn bod gwybodaeth benodol wedi ei heithrio o ofynion y Ddeddf neu'r Rheoliadau, dylid rhoi'r cyfiawnhad dros eu sefyllfa i'r Awdurdod Cynllunio Lleol.

Gwasanaethau eraill rydym yn eu cynnig

I wneud cais am unrhyw un neu ragor o'r gwasanaethau isod, anfonwch e-bost i cynllunio@caerffili.gov.uk: 

Gwasanaeth

Ffi

Darparu hanes cynllunio'r safle:

Deiliaid tai (yn cynnwys dim mwy nag un annedd) 

Datblygiadau eraill

£58 (gan gynnwys TAW) 
 

£145 (gan gynnwys TAW)

Cyngor ynghylch a yw hawliau datblygu a ganiateir y datblygiad penodol wedi cael eu dileu gan amod

£58 (gan gynnwys TAW)

Cyngor ynghylch a yw'r amodau wedi eu cyflawni: 

Deiliaid tai (yn cynnwys dim mwy nag un annedd) 

Datblygiadau eraill

£58 (gan gynnwys TAW) 

 

£145 (gan gynnwys TAW)

Gwneud ymholiad ynghylch a oes angen caniatâd cynllunio ar y datblygiad neu a yw'r datblygiad yn gyfreithlon

Os ydych yn ansicr a fyddai angen caniatâd ar eich prosiect neu a yw'n gyfreithlon. Rydym yn argymell eich bod yn cyflwyno cais am dystysgrif cyfreithlondeb

Gwneud ymholiad ynghylch a yw busnes gwarchod plant yn dderbyniol mewn eiddo preswyl.

Rhoddir cyngor anffurfiol ar lafar am ddim yn seiliedig ar yr wybodaeth a gyflwynir fel rhan o'r Holiadur Gwarchod Plant

Anfonwch eich ymholiad, gydag unrhyw ddogfennau perthnasol a'r ffi, drwy'r post at:

Pennaeth Adfywio a Chynllunio
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Tŷ Tredomen
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
CF82 7WF 

neu drwy e-bost i cynllunio@caerffili.gov.uk

Noder: Ni ellir ad-dalu unrhyw ffioedd, ac maent yn ychwanegol at ffioedd ceisiadau cynllunio arferol. Codir tâl unigol am geisiadau lluosog. Os na thelir y ffi o fewn 15 diwrnod gwaith ar ôl cael nodyn atgoffa, ni roddir ymateb.

Noder: Os ydych chi'n cyflawni cynllun sy'n gofyn am enwi strydoedd, ceisiwch seilio unrhyw enwau ar enwau hanesyddol yr ardal lle mae'r gwaith datblygu'n digwydd. 

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru wedi lansio gwasanaeth newydd ar y we sydd â'r nod o ddiogelu enwau lleoedd hanesyddol Cymru, a thynnu sylw at eu pwysigrwydd. Ewch i: https://enwaulleoeddhanesyddol.cbhc.gov.uk.

Cysylltwch â ni