Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022. We apologise for any inconvenience this may cause.

A oes angen caniatâd cynllunio arnaf? 

Mae'r adran hon yn cynnwys:

 • Beth yw caniatâd cynllunio?
 • A oes angen caniatâd cynllunio arnoch ar gyfer eich prosiect?
 • A oes gennych chi hawliau datblygu a ganiateir?
 • Trafodaethau cyn ymgeisio
 • Gwybodaeth am Reoli Adeiladu a ffactorau eraill a all effeithio ar eich cais

Beth yw caniatâd cynllunio?

Mae cynllunio yn gallu ymddangos ychydig yn hynod anodd pan fyddwch chi'n newydd iddo, felly gadewch i ni ddechrau gyda'r pethau sylfaenol.  

Mae'n canolbwyntio ar yr effaith mae eich prosiect adeiladu yn ei gael ar bobl ac ardaloedd eraill tu allan i'r safle.

Er enghraifft, yr effaith y gallai ei gael ar eiddo cyfagos.

Mae caniatâd cynllunio yn penderfynu os yw prosiect adeiladu penodol yn gallu digwydd, mae'n rheoli'r hawl i adeiladu ar dir ac yn amddiffyn pobl eraill.

Darllenwch fwy ar y porthol cynllunio

A oes angen caniatâd cynllunio arnoch ar gyfer eich prosiect?

Bydd canllawiau defnyddiol yn eich helpu i benderfynu os oes eu hangen arnoch.  Cliciwch ar y dolenni isod i ddarganfod fwy:

Gallwch ddysgu am Brosiectau cyffredin deiliad tŷ fel:

 • Adeiladau allan
 • Ystafelloedd gwydr
 • Patio a lôn y tŷ
 • Decin
 • Estyniadau
 • Addasu garej
 • Palmantu eich gardd flaen
 • Ffensys, gatiau a waliau gerddi

Mae gan y porthol cynllunio dŷ rhyngweithiol a all eich helpu i benderfynu yn gyflym a oes angen caniatâd cynllunio a/neu gymeradwyaeth rheoliadau adeiladu arnoch ai peidio.  

Oes gennych chi hawliau datblygu a ganiateir?

Mae mathau gwahanol o ddatblygiadau lle nad oes angen caniatâd cynllunio arnoch.  Mae'r prosiectau hyn yn cael eu hadnabod fel  datblygu a ganiateir.

Weithiau, gellir cyfyngu’r hawl i wneud y datblygiadau a ganiateir hyn.

Darllenwch fwy am ddatblygu a ganiateir

Trafodaethau cyn ymgeisio

Os ydych chi'n gwybod bod angen caniatâd cynllunio arnoch, ond hoffech chi gael cyngor penodol, gallwch ddefnyddio ein gwasanaeth Ymgais cyn-gynllunio.

Dal yn ansicr os oes angen caniatâd cynllunio arnoch

Os ydych dal yn ansicr os oes angen caniatâd cynllunio arnoch, gallwch wneud cais am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon sy'n benderfyniad ffurfiol a oes angen caniatâd. Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth ar y porthol cynllunio - Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon

Mae'n debyg y bydd angen cymeradwyaeth Rheoli Adeiladu arnoch

Mae cymeradwyaeth Rheoli Adeiladu yn wahanol i ganiatâd cynllunio.

Mae'n canolbwyntio ar yr agweddau technegol, er enghraifft sicrhau bod rheoliadau adeiladu a diogelwch y cyhoedd yn cael eu cynnal.

Mae angen cymeradwyaeth Rheoli Adeiladu ar gyfer y mwyafrif o geisiau cynllunio

Ewch i'n tudalennau Rheoli Adeiladu i ddarganfod mwy

Ffactorau eraill a all effeithio ar eich prosiect adeiladu

Hyd yn oed os rhoddir caniatâd cynllunio i'ch gwaith neu ei fod yn rhan o'r datblygiadau a ganiateir, efallai y bydd angen caniatâd pellach arnoch am y gwaith rydych chi'n ei gynllunio.  

A oes gennych adeilad rhestredig?

Mae adeilad rhestredig yn adeilad, gwrthrych neu strwythur y datgenir ei fod o bwysigrwydd cenedlaethol o ran diddordeb pensaernïol neu hanesyddol

Ydych chi'n byw mewn ardal gadwraeth?

Mae ardal gadwraeth yn ardal o bwysigrwydd amgylcheddol neu hanesyddol y gwarchodir gan y gyfraith.

Efallai y bydd angen caniatâd ar waith sy'n cael ei wneud o fewn ardal gadwraeth lle nad oes ei angen y tu allan i ardal gadwraeth.

Ydych chi'n adeiladu draenio cynaliadwy 

O 7 Ionawr 2019, bydd yn ofynnol i holl ddatblygiadau newydd o fwy nag un tŷ, neu ble mae ardal yr adeiladu yn 100m2 neu'n fwy, gael draenio cynaliadwy er mwyn rheoli dŵr wyneb ar y safle.

Mae cymeradwyaeth y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy yn wahanol i ganiatâd cynllunio, ac ar wahân iddo, a rhaid ceisio'r ddau cyn dechrau unrhyw waith adeiladu.

Am ragor o wybodaeth, ewch i'n tudalennau Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy

A oes gan y goeden honno Orchymyn Diogelu Coed

Cynllunnir Gorchymyn Diogelu Coed i amddiffyn coed penodol neu ardal benodol rhag difrod a dinistr.

Bydd angen caniatâd arnoch i weithio ar goeden os yw wedi'i gwarchod.

Darllenwch am Orchmynion Diogelu Coed

A oes gennych wal gydrannol?

Ystyr wal gydrannol yw pan mae rhan neu’ch eiddo gyfan wedi'i gysylltu â ffin y tir sy'n eiddo i ddau (neu fwy) o berchnogion gwahanol.  

Rhaid i chi roi gwybod i'r perchnogion gwahanol os ydych ar fin dechrau prosiect adeiladu.

Gall perchnogion gytuno neu anghytuno gyda beth yr ydych yn ei gynnig.

Pethau eraill a all effeithio ar eich eiddo

Dylech wirio'r canlynol hefyd cyn dechrau ar waith:

 • Henebion
 • Cyfamodau a hawliau preifat
 • Safle trwyddedig
 • Rhywogaethau a warchodir
 • Hawliau tramwy

Darllenwch fwy am y rhain ar y Porthol Cynllunio.   

Cysylltwch â ni