FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Cyllid Hyblygrwydd ECO

Cynorthwyo cartrefi tlawd o ran tanwydd a'r rhai mwyaf anghenus

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gweithio gyda chwmnïau ynni a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd (sy’n cynrychioli deg awdurdod lleol De-ddwyrain Cymru) i gynorthwyo aelwydydd mewn cartrefi sydd wedi’u hinswleiddio’n wael, er mwyn gwneud y cartrefi hynny'n fwy effeithlon o ran ynni a helpu lleihau effaith cynnydd mewn biliau ynni.
 
Gan weithio gyda'n partneriaid ni, ein nod yw denu cyllid gan y llywodraeth er mwyn lleihau neu ddileu cost gwelliannau effeithlonrwydd ynni.
 
Fel rhan o gynllun cenedlaethol ECO4, bydd EDF a chwmnïau ynni eraill yn buddsoddi mewn cynlluniau cymunedol effeithlonrwydd ynni i gynorthwyo cartrefi ‘tlawd o ran tanwydd’ a’r aelwydydd hynny sy’n cynnwys unigolion â chyflyrau iechyd sy’n cael eu gwaethygu o fyw mewn cartref oer.
 

Gwnewch gais nawr ar gyfer inswleiddio a gwelliannau effeithlonrwydd ynni rhad ac am ddim

Trwy ein partneriaeth ni â Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd ac EDF, rydyn ni’n annog ceisiadau i’r cynllun ECO4, gan aelwydydd sy'n:
 

  • Byw mewn cartrefi sydd oddi ar y prif gyflenwad nwy mewn ardaloedd gwledig
  • Cynnwys unigolion â chyflyrau iechyd penodol
  • Cael cymorth lles, neu
  • Sydd ag incwm aelwyd o dan £31,000
ac
  • Yn berchen ar gartref nad yw'n ynni-effeithlon (hynny yw â Thystysgrif Perfformiad Ynni Band E, F neu G), neu'n rhentu cartref o'r fath yn breifat. Os nad ydych chi'n siŵr beth yw sgôr Tystysgrif Perfformiad Ynni cyfredol eich eiddo, gwiriwch ar: https://www.gov.uk/dod-o-hyd-i-dystysgrif-ynni

 
Gallwch chi gysylltu â gosodwr ECO4 enwebedig EDF ar gyfer y cynllun hwn - City Energy - trwy glicio ar y ddolen we isod a chwblhau'r arolwg ar y wefan.
 

Dechrau taith hirach i helpu gydag effeithlonrwydd ynni

Yn anffodus, ni fydd pob cartref neu aelwyd yn addas nac yn gymwys i gael cymorth ariannol ar hyn o bryd.
 
Y newyddion cadarnhaol yw bod hyn yn ddechrau cynllun tymor hwy gyda Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd, lle bydd gwahanol ffynonellau ariannol neu gyllid yn cael eu cyfuno i annog pobl i ddefnyddio mesurau effeithlonrwydd ynni, gan flaenoriaethu cymorth i aelwydydd sy'n dlawd o ran tanwydd.
 
Rydyn ni hefyd yn ymwybodol bod rhai aelwydydd yn gallu bod yn oedrannus neu’n agored i niwed a bydd angen cymorth ychwanegol arnyn nhw yn ystod y broses o wneud cais i osod mesurau effeithlonrwydd ynni wedi’u hariannu yn eu cartrefi nhw.
 
Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn sicrhau bod EDF a’i osodwr enwebedig yn cymryd pob gofal wrth ymdrin â’r aelwydydd hyn – gan gynnwys mesurau diogelu arfer gorau megis cael gofalwr neu berthynas ar y safle.
 
Bydd y cynlluniau ECO4 ac ECO Flex yn weithredol ym Mwrdeistref Sirol Caerffili rhwng 18 Mai 2023 a 31 Mawrth 2026.
 
Os ydych chi'n derbyn mesurau effeithlonrwydd ynni o dan y cynllun hwn, byddwch yn ymwybodol y bydd y contract rhwng perchennog y cartref a’r contractwr, nid Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
 
Ni fydd y Cyngor yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golledion sy'n cael eu hachosi neu sy’n gallu cael eu hachosi o dan y cynllun penodol hwn.
 
 

Cysylltwch â ni