Erlyniadau safonau masnach

Noder, nid yw rhai o’r tramgwyddau yn dod i’r amlwg yn syth a gallent fod wedi’u cyflawni nifer o flynyddoedd yn ôl. Mewn achos lle y cafodd trwydded ei hadolygu, efallai ei bod yn destun apêl a chaiff y wybodaeth ddiweddaraf ei chynnwys.

Bydd y wybodaeth hon ar gael am gyfnod cyfyngedig er mwyn hyrwyddo bod y system cyfiawnder troseddol yn agored, yn dryloyw, ac yn atebol i’r bobl y mae’n eu gwasanaethu.

Mae’r wybodaeth ar gael ar y ddealltwriaeth ei bod at ddiben yr unigolyn sydd wedi cael mynediad at y dudalen yn unig. Ni cheir ei storio, ei chofnodi, ei hailgyhoeddi neu ei phrosesu mewn unrhyw ffordd arall heb dderbyn caniatâd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Enw’r Diffynnydd

Manylion am y Tramgwydd a’r Gwrandawiad Llys

Penderfyniad y Llys

Deddfwriaeth

Aneurin SHAWYER o Bontllan-fraith

28 Mawrth 2024 yn Llys Ynadon Cwmbrân.

Methu â rhoi hawliau canslo i ddefnyddwyr mewn perthynas â gwaith ar ardd.

Methu â gwneud gwaith garddio gyda diwydrwydd proffesiynol

Hawlio'n dwyllodrus ei fod yn masnachu fel Cwmni Cyfyngedig

11 mis o garchar wedi'i ohirio am 2 flynedd, 10 diwrnod o Ofyniad Gweithgaredd Adsefydlu, 3 mis o gyrffyw (1900-0700) gyda monitro electronig ac iawndal o £5,000 i'r defnyddiwr.

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008
 
Deddf Twyll 2006

Robert SHAWYER o Gelligaer

28 Mawrth 2024 yn Llys Ynadon Cwmbrân.

Hawlio'n dwyllodrus ei fod wedi cwblhau gwaith garddio.

28 wythnos o garchar wedi'i ohirio am 18 mis, 8 diwrnod o Ofyniad Gweithgaredd Adsefydlu, 3 mis o gyrffyw (1900-0700) gyda monitro electronig ac iawndal o £1,800 i'r defnyddiwr.

Deddf Twyll 2006

Simon HOBBS o Gaerffili

8 Chwefror 2024 yn Llys Ynadon Cwmbrân. Methu â diwallu anghenion yr anifeiliaid yn eu gofal Achosi dioddefaint diangen i anifail gwarchodedig

Dirwy o £360, gordal o £144, £7,884 o gostau i’r Awdurdod Lleol a gwaharddiad rhag cadw anifeiliaid am 5 mlynedd

Deddf Lles Anifeiliaid 2006

Amat KHAZRI o Abertridwr yn masnachu fel Pizza Bites, Ystrad Mynach.

8 Chwefror 2024 yn Llys Ynadon Cwmbrân. Cynnal Gweithgaredd Trwyddedadwy, darparu lluniaeth hwyr y nos, heb Drwydded

Dirwy o £333, gordal o £133, £1356.70 o gostau i'r Awdurdod Lleol

Deddf Trwyddedu 2003

Amanj Mawlod TAWFIK o Gaerdydd

26 Ionawr 2024 yn Llys Ynadon Casnewydd. Yn fwriadol yn barti i gynnal busnes twyllodrus at ddibenion gwerthu sigaréts a thybaco rholio â llaw ffug.

18 mis o garchar a gordal dioddefwr, gorchymyn amddifadu mewn perthynas â chynhyrchion tybaco anghyfreithlon a £3,630 o arian parod.

Deddf Twyll 2006

Dana Nadir KADIR o Bont-y-pŵl

26 Ionawr 2024 yn Llys Ynadon Casnewydd. Yn fwriadol yn barti i gynnal busnes twyllodrus at ddibenion gwerthu sigaréts a thybaco rholio â llaw ffug.

18 wythnos o garchar wedi'i ohirio am 24 mis, 100 awr o waith di-dâl, 6 diwrnod o ofynion gweithgaredd adsefydlu, gordal dioddefwr, gorchymyn amddifadu mewn perthynas â chynhyrchion tybaco anghyfreithlon a chostau o £1,200 i’r Awdurdod Lleol

Deddf Twyll 2006

Arshad Ahmad RASHID o Gaerffili

26 Ionawr 2024 yn Llys Ynadon Casnewydd. Yn fwriadol yn barti i gynnal busnes twyllodrus at ddibenion gwerthu sigaréts a thybaco rholio â llaw ffug.

100 awr o waith di-dâl, gordal dioddefwr, gorchymyn amddifadu mewn perthynas â chynhyrchion tybaco anghyfreithlon a chostau o £1,200 i’r Awdurdod Lleol.

Deddf Twyll 2006

Craig WILLETS yn masnachu fel CW Electricals, Coed Duon

10 Ionawr 2024 yn Llys Ynadon Casnewydd.
Methu rhoi hawliau canslo i ddefnyddwyr mewn perthynas â gwaith adeiladu.
Cynnal arfer masnachol wedi'i wahardd gan esgus ei fod wedi'i gymeradwyo gan TrustMark pan nad oedd.

Dirwy o £1330, gordal o £133 a chostau o £800 i'r Awdurdod Lleol.

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Andrew WALTER o Fargod

17 Tachwedd 2023 yn Llys Ynadon Casnewydd
Methu yn ei ddyletswydd i gymryd y camau angenrheidiol i gludo person yn ddiogel mewn Cerbyd Hacni a gafodd ei logi ar gyfer person anabl mewn cadair olwyn

Dirwy o £40 a chostau o £500 i'r Awdurdod Lleol

Deddf Cydraddoldeb 2010

Paul TAYLOR yn masnachu fel ‘The Rock Pub’ a Gwely a Brecwast o Goed Duon

14 Medi 2023 yn Llys Ynadon Cwmbrân
Wedi methu â nodi bod cynhwysyn bwyd yn gynhwysyn sy'n achosi alergeddau neu anoddefiadau.

Dirwy o £293, £117 o ordal dioddefwr a £1586.70 o gostau i’r Awdurdod Lleol

Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014

Ramzan IQBAL, Nelson, yn masnachu fel Pont News, Pontllan-fraith

31 Awst 2023 yn Llys Ynadon Cwmbrân.
Gwerthu cynnyrch mewnanadlu nicotin (e-sigarét) i blentyn o dan 18 oed.

Dirwy o £1,250, gordal dioddefwr o £480 a chostau o £740 i'r Awdurdod Lleol.

Rheoliadau Cynhyrchion Mewnanadlu Nicotin (Oedran Gwerthu a Phrynu drwy Ddirprwy) 2015

Danielle Helen BUCKLEY, Rhymni

24 Awst 2023 yn Llys Ynadon Cwmbrân.
Gyrru Cerbyd Hacni heb fod â thrwydded berthnasol.

Dirwy o £500, gordal dioddefwr o £200 a chostau o £1,255 i'r Awdurdod Lleol.

Deddf Cyfrifoldebau Heddluoedd Trefol 1847

Daniel David BARWOOD o Faes-y-cwmwr

27 Gorffennaf yn Llys Ynadon Cwmbrân.
Cynnal gweithgaredd trwyddedadwy heb ganiatâd trwydded

Rhyddhad amodol am 6 mis, £26 o ordal dioddefwr a £575 o gostau i’r Awdurdod Lleol

Deddf Trwyddedu 2003

Julie Michelle PEARCE o Fochriw

10 Gorffennaf 2023 yn Llys y Goron, Caerdydd
Cynnal y gweithgaredd o fridio cŵn heb drwydded.
Arfer masnachol gwaharddedig o hysbysebu cŵn ar werth heb nodi ei bod yn gweithredu busnes fel bridiwr cŵn

42 wythnos o garchar wedi’i ohirio am 12 mis, 15 niwrnod o Weithgarwch Adsefydlu a gwaharddiad rhag cadw anifeiliaid am 10 mlynedd

Deddf Lles Anifeiliaid
 
Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Bridio Cŵn) (Cymru) 2014
 
Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008
 

Rosalie Toni PEARCE o Fochriw

10 Gorffennaf 2023 yn Llys y Goron, Caerdydd
Cynnal y gweithgaredd o fridio cŵn heb drwydded.
Methu â diwallu anghenion yr anifeiliaid dan ei gofal
Achosi dioddefaint diangen i anifail gwarchodedig
Arfer masnachol gwaharddedig o hysbysebu cŵn ar werth heb nodi ei bod yn gweithredu busnes fel bridiwr cŵn

56 wythnos o garchar wedi’i ohirio am 12 mis, 100 awr o waith di-dâl a gwaharddiad rhag cadw anifeiliaid am 10 mlynedd
 

Deddf Lles Anifeiliaid
 
Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Bridio Cŵn) (Cymru) 2014
 
Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Kaylie Lisa ADAMS o Fochriw
  

10 Gorffennaf 2023 yn Llys y Goron, Caerdydd
Cynnal y gweithgaredd o fridio cŵn heb drwydded.
Methu â diwallu anghenion yr anifeiliaid dan ei gofal
Achosi dioddefaint diangen i anifail gwarchodedig
Arfer masnachol gwaharddedig o hysbysebu cŵn ar werth heb nodi ei bod yn gweithredu busnes fel bridiwr cŵn

56 wythnos o garchar wedi’i ohirio am 12 mis, 8 diwrnod o Weithgarwch Adsefydlu a 100 awr o waith di-dâl a gwaharddiad rhag cadw anifeiliaid am 10 mlynedd

Deddf Lles Anifeiliaid
 
Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Bridio Cŵn) (Cymru) 2014
 
Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Jason Frederick JONES o Bont-y-pŵl

8 Gorffennaf 2023 yn Llys y Goron, Caerdydd
Achosion o atafaelu yn dilyn collfarn ym mis Mawrth 2023 am droseddau o dan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Iawndal o £17,700 i’w dalu i’r dioddefwr, gordal dioddefwr o £156 a chostau o £4,435 i’r Awdurdod Lleol

Deddf Enillion Troseddau 2002

Sathyavani THARMESH o Bontypridd, yn masnachu fel TSN Food and Wine        

15 Mehefin 2023 yn Llys Ynadon Cwmbrân
Gwerthu alcohol i berson o dan 18 mlwydd oed.
Rhoi bwyd anniogel ar y farchnad.

Dirwy o £1,522, gordal o £609 a chostau o £1000 i'r Awdurdod Lleol.

Deddf Trwyddedu 2003.
 
Rheoliadau Bwyd Cyffredinol 2004

Alan LEE o Gaerdydd, yn masnachu fel AL Construction a Capitol Construction

26 Ebrill 2023 yn Llys y Goron, Caerdydd
Achos Atafaelu yn dilyn euogfarn ym mis Rhagfyr 2021 am dwyll

£133,485.98 i'w dalu i ddioddefwyr fel iawndal

Deddf Enillion Troseddau 2002

Sukhvinder Kaur REHILL o Rhisga

20 Ebrill 2023 yn Llys Ynadon Cwmbrân
Gwerthu alcohol i berson dan 18 oed

Dirwy £440, gordal dioddefwr o £176 a chostau o £1,918.90 i’r Awdurdod Lleol

Deddf Trwyddedu 2003