Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Erlyniadau

Stay Connected

Gallwch nawr gofrestru ar gyfer rhybuddion e-bost i gael gwybod am erlyniadau diweddaraf iechyd yr amgylchedd a safonau masnach. Rydym hefyd yn cynnig tanysgrifiadau i wasanaethau a newyddion eraill y cyngor.

Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod y fwrdeistref sirol yn lle iach, diogel a theg i bobl fyw a gweithio ynddi, gyda lefelau is o droseddau, anrhefn ac ymddygiad gwrth-gymdeithasol.

Rydym yn cymryd camau i godi ymwybyddiaeth ac yn cydweithio’n agos gyda masnachwyr lleol i sicrhau eu bod yn deall beth mae’r gyfraith yn ei ddisgwyl ganddynt hwy a’u bod yn cydymffurfio â’u holl rwymedigaethau cyfreithiol.

Rydym yn datgelu ac yn dwyn achos llys yn erbyn yr unigolion a’r busnesau hynny y byddwn yn canfod eu bod yn gweithredu’n anghyfreithlon. Nid ydym yn penderfynu erlyn yn ysgafn, a byddwn yn cymryd camau i ddiogelu’r cyhoedd a darparu chwarae teg i fusnesau cyfreithlon i fasnachu yn y fwrdeistref sirol.

Byddwn hefyd yn gweithredu yn erbyn pobl sy’n gwerthu alcohol y canfuwyd eu bod yn torri amodau eu trwydded neu os nad ydynt yn cynnal amcanion y Ddeddf Drwyddedu, a deddfwriaethau eraill, drwy alw am adolygiad o’r drwydded gan y Pwyllgor Trwyddedu.

Erlyniadau safonau masnach (PDF)

Erlyniadau iechyd yr amgylchedd (PDF)