Cefnogi Pobl – Cymorth gyda thai, digartrefedd, dyled, budd-daliadau, ôl-ddyledion a chyflogaeth

Y weledigaeth yw “Cymru lle nad oes neb yn ddigartref, ac mae gan bawb gartref diogel lle gallant ffynnu a byw bywyd cyflawn, egnïol ac annibynnol”.

Os ydych chi'n byw yn ardal Bwrdeistref Sirol Caerffili, dros 16 oed ac yn ei chael hi'n anodd cadw'ch cartref, mewn perygl o golli'ch swydd, angen symud neu angen help gyda'ch cyllid neu unrhyw fath o ddyled, gallai'r Tîm Cefnogi Pobl gynnig cymorth i chi. P'un a ydych chi'n berchennog cartref, deiliad contract (y Cyngor, cymdeithas dai neu'n breifat), yn cysgu allan neu ar soffa ffrind, mae'r Tîm Cefnogi Pobl yma i helpu.

O ran rhywbeth a all arwain atoch yn colli eich cartref, gallwn eich helpu gyda phethau fel:

  • Help i ddechrau a chynnal cartref – fel dod o hyd i'r cyfleustodau gwerth orau a dechrau cyfrifon debyd uniongyrchol gyda chyflenwyr ynni, cofrestru pobl sydd wedi cofrestru gyda'r gwasanaethau iechyd, fel Meddygon Teulu a deintyddion.

  • Help i atal troi allan, ôl-ddyledion rhent, treth ystafell wely/ôl-ddyledion treth y cyngor, dirwyon Trwydded Deledu – trefnu cynlluniau ad-daliadau ar gyfer dyledion a chwilio ar wefan “Turn to Us” am grantiau.

  • Help i gael mynediad at wasanaethau, rhwydweithiau cymorth a chymdeithasol – atgyfeiriadau ymlaen/hyfforddiant teithio i fynychu grwpiau.

  • Help i gael mynediad at addysg, gwirfoddoli, hyfforddi a chyfleoedd cyflogaeth – atgyfeiriadau a mynediad i fynd yn ôl at raglenni gwaith, trafodaethau gyda hyfforddwyr swyddi yn ymwneud â rhwystrau i waith (e.e. esgidiau/dillad gwaith a chael cyllid i dalu am hyn.

  • Help i hawlio budd-daliadau, uchafu incwm, apeliadau budd-daliadau a cheisiadau am grantiau – gwefan Turn to Us er mwyn gwirio budd-daliadau a llenwi ffurflenni budd-daliadau.

  • Help gyda chyllido, rheoli arian a rheoli dyled – gwiriadau incwm a gwariant a chyllido, chwilio am opsiynau rhatach ar gyfer pethau fel cyfleustodau a chynlluniau ad-dalu.

  • Help i ddarllen llythyron a llenwi ffurflenni – darllen llythyron yn y tymor hir e.e. gwasanaethau Mencap lle nad oes teulu yn bresennol/ffurflenni cais am fudd-daliadau

  • Help i gynyddu annibyniaeth – annog amrywiaeth o bethau sy'n ymwneud â bywyd cymdeithasol, fel coginio yn annibynnol neu fynd allan yn annibynnol gan gynnwys hyfforddiant teithio. Cymorth i ddeall eich Contract Meddiannaeth a bod yn annibynnol drwy gadw eiddo wedi ei gynnal hyd at safon uchel.

  • Help i atal digartrefedd – pecyn cychwyn cartref, grantiau, cynllun achub morgeisi a gweithio gyda Shelter Cymru

  • Ddim yn wasanaeth gofal – nid yw Cefnogi Pobl yn wasanaeth gofal. Nid ydym yn darparu cymorth o ran dyletswyddau yn y cartref, fel glanhau, coginio neu eiriolaeth.

Sut i gael mynediad at y gwasanaeth

Er mwyn cyrchu gwasanaethau cymorth cysylltiedig â thai gan y Tîm Cefnogi Pobl, bydd angen i chi lenwi ffurflen atgyfeirio. Defnyddir y ffurflen hon i gasglu gwybodaeth i'n helpu ni i roi'r gefnogaeth sydd ei hangen arnoch chi.

Sylwch, ni fydd y ffurflen hon yn gweithio o fewn Internet Explorer. Defnyddiwch borwr mwy modern fel Edge, Chrome neu Safari

Fel arall, gallwch anfon y gair HOUSUPPORT mewn neges destun i 81400 a bydd aelod o'r tîm Cefnogi Pobl yn cysylltu â chi.

Gwasanaethau perthnasol y Cyngor sy’n cynnig cymorth

Gwefannau defnyddiol sy’n cynnig cymorth

Strategaethau perthnasol

Gwybodaeth i ddarparwyr

Mae’r wybodaeth ganlynol ar gyfer darparwyr gwasanaeth yn unig:

Atgyfeiriad Llety â Chymorth

Cysylltwch â ni