Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022. We apologise for any inconvenience this may cause.

Cofrestru marwolaeth

Pwy all gofrestru marwolaeth?

Mae'r bobl sydd â chyfrifoldeb cyfreithiol dros gofrestru marwolaeth yn cynnwys:

 • Perthnasau
 • Person oedd yn bresennol adeg y farwolaeth
 • Y person sy'n berchen ar lle y digwyddodd y farwolaeth osoedd ef/hi yn gwybod am y farwolaeth
 • Y person sy'n gyfrifol am drefnu'r angladd (nid yw hyn yncynnwys y trefnydd angladdau).

Fel arfer, dylech gofrestru marwolaeth o fewn pump diwrnod ond gall hyn gael ei ymestyn dan rai amodau.

Gallwch gofrestru yn swyddfa gofrestru’r ardal lle digwyddodd y farwolaeth, neu gallwch fynd i unrhyw swyddfa gofrestru yng Nghymru neu Lloegr a gwneud datganiad o'r manylion angenrheidiol. Fodd bynnag, os y byddwch yn gwneud datganiad, gall fod peth oedi wrth dderbyn tystysgrifau a gwaith papur.

Gwneud apwyntiad

Byddwch angen gwneud apwyntiad er mwyn cofrestru marwolaeth. Gallwch ddod o hyd i'n oriau agor ar y dudalen adnoddau ac oriau agor ar ein gwefan.

Beth fydd y cofrestrydd yn ei ofyn i mi?

Bydd cofrestrydd yn siarad yn breifat gyda chi ac yn gofyn am:

 • ddyddiad a lleoliad y farwolaeth
 • enw llawn yr ymadawedig (a chyfenw cyn priodi os yn briodol)
 • ddyddiad a lleoliad geni
 • swydd yr ymadawedig ac enw llawn a swydd eu gŵr, gwraigneu bartner sifil
 • gyfeiriad cartref arferol yr ymadawedig
 • fanylion unrhyw bensiwn sector gyhoeddus
 • ddyddiad geni gŵr, gwraig neu bartner sifil yr ymadawedig, osydynt yn fyw
 • rif cerdyn meddygol GIG yr ymadawedig os yw ar gael
 • dystysgrif feddygol yn nodi achos marwolaeth gan y meddyg, os nad oes crwner yn delio â'r farwolaeth.

Pan fydd y cofrestru wedi'i gwblhau, bydd y cofrestrydd yn gofyn i chi gadarnhau bod yr wybodaeth yn gywir cyn llofnodi'r gofrestr. Rhaid i chi wirio’r wybodaeth a chadarnhau ei bod yn gywir cyn i’r cofrestrydd ei lofnodi. Wedi i'r gofrestr gael ei harwyddo efallai na fydd modd i'r cofrestrydd gywiro unrhyw gamgymeriadau yn syth ac efallai y bydd angen gwneud cais i'r Cofrestrydd Cyffredinol am ganiatâd i wneud y cywiriad. Efallai y bydd rhaid talu ffi am gywiriadau.

Bydd y cofrestrydd wedyn yn cyhoeddi “ffurflen werdd” i chi, fydd yn eich caniatáu i'r angladd ddigwydd, a ffurflen at ddibenion pensiwn y wladwriaeth a budd-dal (BD8). Nid oes ffi am y ffurflenni hyn.

Os oes Crwner yn delio â'r farwolaeth, efallai y bydd trefn wahanol yn cael ei dilyn.

Dogfennau y bydd eu hangen arnoch chi

Er mwyn ein helpu i wneud yn siŵr ein bod yn cofnodi marwolaethau yn gywir, byddai'n ddefnyddiol pe bai gennych chi’r dogfennau canlynol gyda chi ar gyfer yr apwyntiad:

Er mwyn cadarnhau manylion yr ymadawedig:

 • Pasbort
 • Trwydded Yrru
 • Prawf o Gyfeiriad (bil dŵr/trydan/nwy etc)
 • Cerdyn Meddygol GIG
 • Unrhyw ddogfennau neu weithredoedd newid enw
 • Holl dystysgrifau genedigaeth a phriodas neu bartneriaeth sifilyr ymadawedig

Er mwyn cadarnhau manylion y person sy'n cofnodi'r farwolaeth:

 • Pasbort
 • Trwydded Yrru
 • Prawf o Gyfeiriad (bil dŵr/trydan/nwy etc)

Os na allwch ddod â'r dogfennau hyn, ni fydd hynny yn eich rhwystro rhag cofrestru'r farwolaeth. Fodd bynnag, byddai'n ddefnyddiol os gallech ddod â nhw os yn bosibl fel y gallwn sicrhau bod ein cofnodion yn gywir.

Tystysgrifau Marwolaeth

Wrth gofrestru, gallwch brynu copi ardystiedig o'r cofnod ar y gofrestr (tystysgrif marwolaeth) am £11 yr un. 

Mae Hawlfraint y Goron ar dystysgrifau ac ni ddylid eu ffotocopïo at ddibenion swyddogol.

Mae'r canlynol yn rhoi syniad i chi o'ch anghenion posibl:

 • Banciau
 • Cymdeithasau Adeiladu 
 • Cwmnïau pensiwn
 • Bondiau premiwm a chynilion cenedlaethol
 • Yswiriant bywyd
 • Cytundebau
 • Profeb ac ewyllys
 • Cyfrifwyr
 • CyfrannauArchebion teithio

Claddedigaethau yn ôl rhai arferion crefyddol

Rydym yn cydnabod bod rhaid i'r angladd ddigwydd o fewn 24 o farwolaeth o fewn rhai crefyddau.

Er mwyn sicrhau y gall anwyliaid gael eu claddu yn yr amser hwn, os yw'r farwolaeth wedi digwydd yn ardal Caerffili, mae Cofrestrydd ar gael 24 awr y diwrnod er mwyn cofnodi marwolaeth a chyflenwi'r gwaith papur priodol er mwyn i angladd allu digwydd. Y rhif i'w ffonio ar gyfer cofrestru marwolaeth ar frys dan yr amgylchiadau hyn yw 07771 886895.

Mae'r ddogfen ganlynol wedi cael ei pharatoi gan Lywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac wedi ei chymeradwyo gan y Fforwm Cymunedau Ffydd.

CllLC – Trefnu angladd Mwslimaidd?

Dwedwch Unwaith Wrthym

Pan fydd rhywun wedi marw, mae llawer o bethau sydd angen eu gwneud, a hynny ar adeg pan na fyddwch eisiau gwneud dim ohonynt, mae'n debyg. Un o'r pethau hyn yw cysylltu â'r adrannau llywodraeth a gwasanaethau cyngor lleol sydd angen gwybod am y farwolaeth.

Mae 'Dwedwch Unwaith Wrthym' yn wasanaeth lle gallwn eich helpu i roi'r wybodaeth i'r Adran Gwaith a Phensiynau, fel eu bod nhw yn pasio'r wybodaeth ymlaen i nifer o adrannau llywodraeth a gwasanaethau llywodraeth leol.

Mae teuluoedd sy'n galaru yn cael cynnig y gwasanaeth hwn yn y swyddfa gofrestru yn dilyn cofrestru'r farwolaeth.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn yr adran Dwedwch Unwaith Wrthym.

Canllawiau Profedigaeth

Gwyddom y gall fod yn adeg anodd pan fydd rhywun sy'n agos atom yn marw. Gall y teimladau o sioc, tristwch, colled a dryswch ymyrryd â phob agwedd o’n bywydau. Mae hefyd yn adeg lle y mae cymaint o bethau i'w gwneud, er ein bod yn teimlo na allwn eu gwneud o gwbl.

Mae Gwasanaeth Cofrestru a Phrofedigaeth y Cyngor wedi cynhyrchu’r canllawiau profedigaeth hyn er mwyn eich helpu yn ystod y cyfnod anodd hwn. Maent yn rhoi arweiniad, cymorth a sicrwydd a byddant yn eich helpu i ddod o hyd i'r holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch er mwyn eich helpu i ddod dros eich profedigaeth.

Darllenwch ein Canllawiau Profedigaeth am fwy o wybodaeth.

Privacy Notice

Hysbysiad preifatrwydd gwasanaeth cofrestru (PDF)

Cysylltwch â ni