FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Dywedwch Wrthym Unwaith

Tell us once

Pan fydd rhywun wedi marw, mae llawer o bethau sydd angen eu gwneud, a hynny ar adeg pan na fyddwch chi eisiau eu gwneud nhw o gwbl, mae'n debyg. Un o'r pethau hyn yw cysylltu â'r adrannau llywodraeth a'r gwasanaethau cyngor lleol sydd angen gwybod.

Mae Dywedwch Wrthym Unwaith yn wasanaeth lle gallwn ni eich helpu chi i roi'r wybodaeth i'r Adran Gwaith a Phensiynau, fel eu bod nhw wedyn yn pasio'r wybodaeth ymlaen i nifer o adrannau llywodraeth eraill a gwasanaethau llywodraeth leol.

Sut i gael mynediad at y gwasanaeth

Cyn y gallwch chi ddefnyddio'r gwasanaeth Dywedwch Wrthym Unwaith, rhaid i chi gofrestru'r farwolaeth.

Pan fyddwch chi wedi gwneud hynny, gallwch chi ddefnyddio'r gwasanaeth Dywedwch Wrthym Unwaith mewn un o dair ffordd:

 • Wyneb yn wyneb yn y swyddfa gofrestru – Mae angen i chi gofrestru'r farwolaeth cyn y gallwch chi ddefnyddio'r gwasanaeth. Bydd y gwasanaeth Dywedwch Wrthym Unwaith yn cael ei gynnig i chi yn ystod yr un apwyntiad. I drefnu apwyntiad, cysylltwch â ni.
 • Ar-lein yn Dywedwch Wrthym Unwaith – Gallwch chi hefyd ddefnyddio'r gwasanaeth Dywedwch Wrthym Unwaith ar-lein. Pan fyddwch chi wedi cofrestru'r farwolaeth, bydd y cofrestrydd yn rhoi cyfeirnod Dywedwch Wrthym Unwaith unigryw i chi, a bydd angen hynny arnoch chi i fewngofnodi.
 • Dros y ffôn gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau – Gallwch chi ddefnyddio'r gwasanaeth Dywedwch Wrthym Unwaith ar unrhyw adeg ar ôl i chi gofrestru'r farwolaeth. Bydd y cofrestrydd yn rhoi'r rhif ffôn i chi ar ôl i chi gofrestru'r farwolaeth. Os oes angen, bydd cynghorydd a chyfieithydd ar y pryd yn eich ffonio chi'n ôl ac yn eich helpu chi. Os ydych chi'n ffonio o Gymru, byddwch chi'n cael parhau â'r alwad yn Gymraeg.

Pwy all gael ei hysbysu drwy'r gwasanaeth hwn?

Bydd Dywedwch Wrthym Unwaith yn helpu teuluoedd sy'n galaru i hysbysu'r sefydliadau ac adrannau llywodraeth canlynol pan fydd rhywun yn marw:

Gwasanaethau'r Cyngor

 • Treth y Cyngor
 • Gwasanaethau cymdeithasol i oedolion
 • Bathodynnau glas (bathodynnau car i bobl anabl)
 • Gwasanaethau cymdeithasol i blant
 • Y gofrestr etholwyr
 • Budd-dal tai a gostyngiad treth y Cyngor
 • Casglu taliadau ar gyfer gwasanaethau'r cyngor
 • Tai cyngor
 • Llyfrgelloedd a hamdden
 • Cerdyn Teithio Rhatach

Adran Gwaith a Phensiynau

 • Lwfans Gweini
 • Lwfans Gofalwr
 • Lwfans Byw i'r Anabl
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 • Budd-dal Analluogrwydd
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Pensiwn
 • Pensiwn y Wladwriaeth
 • Y Ganolfan Byd Gwaith
 • Tîm Gofal Iechyd Tramor

Cyllid a Thollau Ei Fawrhydi

 • Budd-dal Plant
 • Credyd Treth Plant
 • Credyd Treth Gwaith
 • Trethu personol

Swyddfa Basbort Ei Fawrhydi

 • Pasbort

Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau

 • Trwydded yrru
 • Dogfen gofrestru/perchnogaeth cerbyd

Os y byddwch chi'n defnyddio'r gwasanaeth wyneb yn wyneb yn y swyddfa gofrestru, efallai gall y cofrestrydd eich helpu chi i ddod o hyd i ragor o wybodaeth a sefydliadau a allai fod o gymorth i chi, ac os oes angen, cysylltu ag adrannau eraill y Cyngor sydd heb eu rhestru uchod.

Gwybodaeth y byddwch chi ei hangen

Er mwyn gwneud yn siŵr bod yr wybodaeth gywir yn cael ei rhoi i unrhyw sefydliad y byddwn ni'n cysylltu â nhw ar eich rhan chi, ac er mwyn i chi gael y mwyaf allan o'r gwasanaeth, byddai'n ddefnyddiol os oes gennych chi’r wybodaeth ganlynol ynghylch yr ymadawedig wrth law:

 • Rhif Yswiriant Cenedlaethol yr ymadawedig (ac unrhyw ŵr, gwraig neu bartner sifil presennol sy'n fyw)
 • Dyddiad geni
 • Tref/gwlad enedigol
 • Manylion unrhyw wasanaethau/budd-daliadau roedd yn eu cael
 • Trwydded yrru neu rif trwydded yrru
 • Rhif cofrestru cerbyd unrhyw gerbyd sydd wedi’u cofrestru yn enw’r ymadawedig
 • Pasbort neu rif pasbort
 • Bathodyn glas

Gallech chi gael eich holi am fanylion:

 • Perthynas agosaf
 • Gŵr, gwraig neu bartner sifil sy'n fyw
 • Y person sy'n delio gyda'r ystad

Noder: Rhaid cael caniatâd y bobl sydd wedi'u rhestru uchod os ydych chi'n mynd i roi gwybodaeth amdanyn nhw i ni.

Rhagor o wybodaeth

Os hoffech chi ragor o wybodaeth ynghylch y gwasanaeth, cysylltwch â'r swyddfa gofrestru.

Cysylltwch â ni