News Centre

Addasu prisiau Dull Byw Hamdden i wella gwerth i aelodau

Postiwyd ar : 26 Maw 2024

Addasu prisiau Dull Byw Hamdden i wella gwerth i aelodau
Fel rhan o'n hymrwymiad parhaus i ddarparu gwasanaeth eithriadol a chynnal y safonau uchaf ar draws ein canolfannau hamdden, mae Dull Byw Hamdden yn cyhoeddi addasiad prisiau cymedrol, sy'n dod i rym ar 1 Ebrill 2024.
 
Mewn ymateb i gostau cynyddol ynni, deunyddiau, a gwaith cynnal a chadw, mae angen i ni gynyddu prisiau tua 5% ar draws ein gwasanaethau. Er gwaethaf yr heriau hyn, rydyn ni wedi gweithio'n ddiwyd i gadw'r addasiadau hyn mor isel â phosibl, gan sicrhau ansawdd a dibynadwyedd parhaus ein cyfleusterau, ac rydyn ni am sicrhau ein haelodau gwerthfawr ein bod ni'n parhau i fod yn gadarn yn ein haddewid i ddarparu gwerth rhagorol.
 
Trwy ein hathroniaeth ‘Rydyn ni'n cynnig mwy, er mwyn i chi gyflawni mwy’, rydyn ni'n cadarnhau ein hymrwymiad i gyfoethogi profiad aelodau, gan sicrhau bod pob aelod yn cael gwerth heb ei ail. Boed hynny trwy gyfarpar wedi'u huwchraddio, arlwy estynedig o ddosbarthiadau, opsiynau gwerth ychwanegol, neu amwynderau gwell, rydyn ni wedi ymrwymo i greu amgylchedd lle mae aelodau'n gallu ffynnu, wrth fynd ati i archwilio llwybrau ychwanegol i ddarparu hyd yn oed mwy o werth i'n haelodau, gan eu cynorthwyo nhw i fyw bywydau iachach a mwy egnïol.
 
Mae'r addasiad prisiau hwn yn galluogi Dull Byw Hamdden i barhau i fuddsoddi yn ei gyfleusterau, amrywio cyfleoedd, a chreu rhagor o lwybrau i unigolion ymgysylltu â chwaraeon, gan gyd-fynd â'n Strategaeth Chwaraeon a Hamdden Egnïol i gael mwy o bobl, yn fwy egnïol, yn fwy aml ledled y Fwrdeistref Sirol.
 
Wrth i ni weithredu'r addasiad prisiau hwn, rydyn ni eisiau cyfleu ein diolch i'n haelodau am eu dealltwriaeth. Mae eich cefnogaeth barhaus yn ein grymuso ni i ddilyn ein cenhadaeth a chyfrannu'n ystyrlon at iechyd a lles ein cymuned.


Ymholiadau'r Cyfryngau