News Centre

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cyhoeddi diwygiadau i'r meini prawf dyrannu caeau pob tywydd ar gyfer gwell ymgysylltu o ran chwaraeon cymunedol

Postiwyd ar : 20 Maw 2024

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cyhoeddi diwygiadau i'r meini prawf dyrannu caeau pob tywydd ar gyfer gwell ymgysylltu o ran chwaraeon cymunedol
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhoeddi diwygiadau i’r meini prawf dyrannu ar gyfer caeau pob tywydd. Mae'r penderfyniad hwn yn adlewyrchu tirwedd esblygol rygbi a phêl-droed ac yn darparu ar gyfer newidiadau sydd wedi'u gwneud gan y cyrff llywodraethu priodol. Bydd y meini prawf dyrannu yn dod i rym ym mis Mehefin 2024 yn barod ar gyfer y slotiau archebu gaeaf.
 
Bydd y meini prawf presennol, a gafodd eu cymeradwyo yn 2014 ar gyfer y Ganolfan Rhagoriaeth Chwaraeon, yn cael eu diweddaru i gyd-fynd â datblygiad chwaraeon a buddsoddiad y Cyngor mewn meysydd chwarae 3G ychwanegol. Nod yr estyniad hwn yw diwallu anghenion y gymuned o ran chwaraeon ar gyfer safleoedd eraill sy'n cael eu rheoli, gan sicrhau cynwysoldeb a mynediad ar gyfer clybiau chwaraeon amrywiol.
 
Mae’r weledigaeth ar gyfer chwaraeon a hamdden egnïol yng Nghaerffili yn canolbwyntio ar annog ffyrdd iach o fyw, gan gynorthwyo trigolion i fod yn fwy egnïol, yn amlach. Nod y meini prawf diwygiedig yw rhoi eglurder a chysondeb i glybiau a sefydliadau ynghylch dyrannu cyfleusterau caeau pob tywydd a chaeau 3G.
 
Mae’r meini prawf arfaethedig yn amlinellu’r blaenoriaethau ar gyfer rygbi a phêl-droed, gan bwysleisio ymgysylltu â'r gymuned, haenau cystadlaethau, a llwybrau cynaliadwy fesul oedrannau. Yn ogystal, mae'r meini prawf yn ymestyn i gyfleusterau caeau pob tywydd/3G eraill sy'n cael eu rheoli ledled y sir, gan hyrwyddo agwedd gyfannol at ddarparu cyfleusterau.
 
Er mwyn cynorthwyo defnydd cymunedol, bydd y gwasanaethau Chwaraeon a Hamdden yn ymdrin â phenderfyniadau ynghylch dyrannu slotiau, gan feithrin amgylchedd cydweithredol a chynhwysol ar gyfer clybiau chwaraeon lleol.
 
Mae’r diwygiadau hyn yn dynodi ymrwymiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol, cynorthwyo clybiau chwaraeon cymunedol lleol, a sicrhau llwyddiant ym myd chwaraeon. Trwy addasu i'r dirwedd chwaraeon esblygol, nod y Cyngor yw gwneud y mwyaf o'r cyfleoedd sy'n cael eu darparu gan ei gyfleusterau caeau pob tywydd/3G, gan gyfrannu at dwf a datblygiad chwaraeon cymunedol ledled y Fwrdeistref Sirol.


Ymholiadau'r Cyfryngau