News Centre

Gofalu am Gaerffili

Postiwyd ar : 23 Maw 2022

Gofalu am Gaerffili
Mae'r gwasanaeth gofal a gafodd ei ddatblygu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ystod anterth y pandemig bellach yn dathlu blwyddyn o weithredu.
 
Mae ethos Gofalu am Gaerffili yn ymwneud â pherthynas sy’n newid gyda’n trigolion a’n cymunedau ni; mae’n ymwneud â defnyddio asedau o fewn cymunedau, hyrwyddo annibyniaeth a chynyddu rheolaeth pobl dros eu bywydau eu hunain.
 
Ers ei sefydlu, mae Tîm Dyletswydd Gofalu am Gaerffili wedi cael dros 1,200 o alwadau ffôn a 500 o negeseuon e-bost yn gofyn am help. Mae'r tîm wedi gwneud 330 o atgyfeiriadau i bartneriaid a gwasanaethau priodol i ddarparu cymorth perthnasol. O'r 1,200 o alwadau mae'r Cyngor wedi'u cael, mae dros 850 wedi bod yn uniongyrchol gan drigolion sydd wedi clywed am y gwasanaeth dros y misoedd diwethaf.
 
Yn ogystal â'r cymorth dyddiol un i un sy'n cael ei ddarparu gan y tîm, mae cymorth hefyd i helpu'r Tîm Budd-daliadau i gymryd galwadau am y Grant Hunanynysu a'r Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf yn ogystal â helpu pobl gyda chludiant i gael eu brechiadau nhw.
 
Mae nifer o themâu allweddol wedi’u nodi drwy lwythi achosion hyd yma, a’r rhai mwyaf cyffredin yw:
  • Ansicrwydd ariannol
  • Iechyd meddwl (pob haen)
  • Profedigaeth
  • Symudedd corfforol
  • Dibyniaeth ar gyffuriau ac alcohol
  • Ffibromyalgia
  • Gordewdra
  • Ynysu
  • Cam-drin domestig

Os na chafodd Gofalu am Gaerffili ei weithredu, mae'n debygol y byddai'r pwysau ar wasanaethau eraill y Cyngor wedi bod yn llawer uwch. Efallai nad yw'n glir ar hyn o bryd, ond os na chafodd Gofalu am Gaerffili ei wedi'i roi ar waith, gallai dros 1,700 o bobl fod wedi 'llithro drwy'r rhwyd', ni fyddai incwm 788 o bobl wedi'i uchafu a byddai dros 2,000 o bobl heb gael bwyd.
 
Dywedodd y Cynghorydd Shayne Cook, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, “Mae'r ffigurau yn yr adroddiad hwn yn amlygu pa mor bwysig yw ein Tîm Gofalu am Gaerffili ni i'r gymuned.    Mae’r tîm yn cynnig gwasanaeth brysbennu i'r trigolion hynny yn y Fwrdeistref Sirol sydd angen cymorth ar gyfer materion fel tlodi bwyd, dyledion neu ôl-ddyledion rhent, ynysu neu unigrwydd a llawer mwy.”
 
Mae'r adroddiad llawn ar gael i'w ddarllen yma: https://democracy.caerphilly.gov.uk/documents/s38871/CC%20Evaluation%20Scrutiny%20report%208.3.22.pdf?LLL=0
 


Ymholiadau'r Cyfryngau