News Centre

Mae Walkies for Autism yn ôl

Postiwyd ar : 08 Ebr 2024

Mae Walkies for Autism yn ôl

Bydd Ysgol Gyfun Gymunedol Rhisga yn cynnal taith gerdded cŵn yng Nghoedwig Cwmcarn i godi arian ar gyfer ei Chanolfan Cyflwr y Sbectrwm Awtistiaeth.

Mae croeso i bawb i’r digwyddiad. Bydd y daith gerdded yn cychwyn am 10.45am ddydd Sul 14 Ebrill, o faes parcio Coedwig Cwmcarn a dylai gymryd tua 45 munud. Ar ôl y daith gerdded, gall cyfranogwyr fwynhau paned a byrbryd yng Nghaffi Raven.

Mae'r Ganolfan ASC yn cefnogi pobl ifanc 11 i 16 oed mewn lleoliad prif ffrwd, lle maent yn cael eu cefnogi gan weithiwr allweddol i fynychu gwersi prif ffrwd a hefyd yn treulio amser yn y ganolfan i ganolbwyntio ar sgiliau allweddol.

Mae'r Ganolfan ASC hefyd yn helpu myfyrwyr i ddatblygu sgiliau cymdeithasol a bywyd hanfodol i baratoi disgyblion ar gyfer bywyd y tu allan i'r ysgol.

Mae arian a godwyd mewn teithiau cerdded blaenorol wedi helpu i ddatblygu sgiliau annibynnol o fewn ein gardd, gan weithio ochr yn ochr â disgyblion yn ein hadran ADY ein nod yw creu lleoliad sy’n meithrin annibyniaeth a sgiliau trefnu sylfaenol wedi’u hadeiladu o amgylch myfyrwyr yn dysgu arferion a sgiliau hanfodol sydd eu hangen arnynt ar gyfer eu dyfodol.

Mae'r sgiliau ymarferol go iawn hyn yn hanfodol i sicrhau bod myfyrwyr yn teimlo'n hyderus ac yn datblygu hunan-barch. Helpodd y cyllid hefyd i ddarparu offer ac adnoddau i'r ganolfan yn eu rhandir a'u gardd synhwyraidd gyda'r nod o ddysgu sut i fyw'n annibynnol a gweithio gydag eraill ac ochr yn ochr â nhw.

Dywedodd Deb Howells, athrawes gyda chyfrifoldeb am y Ganolfan ASC “Y llynedd fe ddefnyddiodd ein prosiect ci yr arian i ddatblygu’r rhandir ymhellach. Eleni mae’r ysgol yn edrych ar barhau i ddatblygu’r llain fel y gallwn blannu mwy o lysiau ac ati, y llynedd gwnaethom siytni a jam o'r cynnyrch.

Dywedodd Martin Hulland, prifathro’r ysgol: “Rwy’n falch iawn o weld y digwyddiad hwn yn ôl ar galendr yr ysgol ar gyfer 2024. Mae nifer fawr yn mynychu ac nid oes gennyf amheuaeth mai dyna fydd yr achos eleni hefyd. Diolch yn fawr i’r trefnwyr, ac i bawb sy’n cymryd rhan!”

I gofrestru ar gyfer y digwyddiad e-bostiwch taffyterrier@gmail.com

I gyfrannu ewch yma https://www.gofundme.com/f/walkies-for-autism-2024

I gael rhagor o wybodaeth am y cyfleusterau sydd ar gael yng Nghoedwig Cwmcarn, ewch i https://www.cwmcarnforest.co.uk/cy/


 Ymholiadau'r Cyfryngau