Glofa Frig Nant Llesg

Derbyniodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili gais cynllunio ar gyfer cynigion gan Miller Argent (South Wales) Cyf i adennill 6 miliwn tunnell fetrig o lo gan ddefnyddio dulliau cloddio wyneb ar 478 hectar o dir i'r gorllewin o Rhymni, i'r gogledd o Fochriw ac i'r de o'r A465 Ffordd Blaenau'r Cymoedd.

Gall aelodau o'r cyhoedd archwilio copïau o'r wybodaeth yn Nhŷ Pontllan-fraith, Heol Coed Duon, Pontllan-fraith yn ystod unrhyw oriau rhesymol tan 5 pm. Mae hefyd ar gael i'w harchwilio yn Llyfrgell Rhymni, Llyfrgell Bargod, Llyfrgell Deri a Llyfrgell Nelson.

Y Pwyllgor Cynllunio

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn adrodd y gais cynllunio 13/0732/MIN ar gyfer cloddio wyneb a gwaith cysylltiedig yn Nant Llesg, i'r gogledd o Fochriw, i'w Bwyllgor Cynllunio ar 10 Mehefin 2015. Bydd y cais yn cael ei ohirio ar gyfer ymweliad safle i Aelodau yn y cyfarfod hwnnw, a fydd yn digwydd ar 23 Mehefin 2015. Yna cyflwynir y cais i'r Pwyllgor Cynllunio Arbennig ar 24 Mehefin 2015.

Cynhelir y Pwyllgor Cynllunio Arbennig yn Siambr y Cyngor yn Nhŷ Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG. Bydd yn cychwyn am 2.00 pm Bydd yr amserlen ar gyfer y cyfarfod fod fel a ganlyn:-

  • Cyflwyniad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio - 15 munud
  • Materion gweithdrefnol i'w trafod gan y Pennaeth Cynllunio ac Adfywio neu'r Rheolwr Rheoli Datblygu - 15 munud
  • Swyddog achos i amlinellu'r cynllun - 30 munud
  • Gwrthwynebwyr i'r cynllun - 45 munud
  • Aelodau nad ydynt yn Aelodau'r Pwyllgor Cynllunio - 30 munud (heb ragfarnu hawl Aelodau'r Cyngor o dan ei gyfansoddiad i annerch y Pwyllgor Cynllunio)
  • Ymgeiswyr a chefnogwyr y cynllun - 45 munud
  • Trafodaeth a phenderfyniad y Pwyllgor Cynllunio

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y weithdrefn hon, cysylltwch â Tim Stephens, Rheolwr Rheoli Datblygu ar 01495 235359 neu e-bostiwch stepht@caerffili.gov.uk.

Gwybodaeth bellach - 16 Hydref 2014

Ail Adendwm i'r Datganiad Amgylcheddol (PDF 2.9 mb)

Ail Adendwm i'r Datganiad Amgylcheddol ac Atodiadau'r Adendwm I (PDF 120.6 mb)

Ail Adendwm i'r Datganiad Amgylcheddol ac Atodiadau'r Adendwm II (PDF 112.9mb)

Ail Adendwm i'r Datganiad Amgylcheddol a Darluniau'r Adendwm (PDF 38.4 mb)

Crynodeb Annhechnegol yr Ail Adendwm i'r Datganiad Amgylcheddol (PDF 23.3 mb)

Adendwm i'r Datganiad Cynllunio (PDF 4.2 mb)

Ail Restr Gwallau - Cais Cynllunio a Dogfennau Wrth Gefn (PDF 206kb)

Dogfennau a Gyflwynwyd - 10 Hydref 2013

Llythyr Eglurhaol (PDF 178kb)

Datganiad Cynllunio a'r Atodiadau (Crynodeb Annhechnegol) (PDF 90mb)

Datganiadau Amgylcheddol Cyfrol I: Asesiadau Technegol Rhan 1 (PDF 17.3 mb) 

Datganiadau Amgylcheddol Cyfrol I: Asesiadau Technegol Rhan 2 (PDF 4.7mb)

Datganiadau Amgylcheddol Cyfrol II: Atodiadau Rhan 1 (PDF 120mb) 

Datganiadau Amgylcheddol Cyfrol II: Atodiadau Rhan 2 (PDF 157mb)

Datganiadau Amgylcheddol Cyfrol II: Atodiadau Rhan 3 (PDF 40mb)

Datganiadau Amgylcheddol Cyfrol III: Darluniau Rhan 1 (PDF 100mb)

Datganiadau Amgylcheddol Cyfrol III: Darluniau Rhan 2 (PDF 497mb)

Crynodeb Annhechnegol (PDF 10mb)

Datganiad Dylunio a Mynediad (PDF 353kb)

Datganiad Ymgynghoriad Cyhoeddus (PDF 18mb)

Atodiad i Bennod 8 o'r Datganiad Amgylcheddol 'Ecoleg a Chadwraeth Natur' a Rhestr Gwallau ar gyfer dogfennau cais gwreiddiol

Llythyr (PDF 925kb)

Rhestr Gwallau (PDF 665kb)

Adendwm (PDF 14.8mb)

Gweithdrefn y Pwyllgor Cynllunio ar gyfer penderfynu ar y cais cynllunio

Mae manylion cyfredol ar gael yn y llythyr amgaeedig.

Gweithdrefn y Pwyllgor Cynllunio ar gyfer penderfynu ar y cais cynllunio (PDF 434kb)

Cytundebau drafft a gyflwynwyd gan Miller Argent

Cytundeb drafft o dan Adran 106 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a chytundeb drafft o dan Adran 2 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000. Mae ymgeiswyr, Miller Argent, wedi cyflwyno'r cytundebau drafft hyn mewn cysylltiad â'u cais cynllunio.

Cytundeb drafft o dan Adran 106 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990

Cytundeb drafft o dan Adran 2 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000

Dogfennau a gomisiynwyd gan yr awdurdod cynllunio lleol

Asesiad Economaidd o Lofa Frig Nant Llesg arfaethedig (PDF)

Atebolrwydd Adfer ac Ôl-ofal (PDF)