FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro

Mae Deddf Trwyddedu 2003 yn caniatáu i unigolion (dros 18 oed) gyflawni  gweithgareddau trwyddedadwy (e.e. gwerthu neu gyflenwi alcohol, adloniant rheoledig neu luniaeth hwyr y nos) dros dro mewn mangre nad yw wedi’i hawdurdodi gan drwydded mangre neu dystysgrif mangre clwb.

Caiff mangreoedd sydd â thrwydded mangre neu dystysgrif mangre clwb hefyd wneud cais am Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro ar gyfer estyniad i weithgareddau trwyddedadwy, oriau ac ati.

Mewn perthynas â Hysbysiadau Digwyddiad Dros Dro, mae’r ddeddfwriaeth yn mynnu:

  • na chaiff digwyddiad dros dro bara mwy na 168 o oriau neu 7 diwrnod
  • o leiaf 24 awr rhwng cyfnodau digwyddiadau mewn perthynas â’r un fangre
  • rhaid i nifer y bobl sy’n bresennol ar unrhyw adeg beidio â bod yn fwy na 499.

O dan unrhyw amgylchiadau eraill, byddai  trwydded mangre neu dystysgrif mangre clwb yn ofynnol ar gyfer cyfnod y digwyddiad.

Mae’r nodiadau cyfarwyddyd ac amodau llawn i’w gweld yma

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais ar lein.

Os ydych eisiau gwneud cais trwy’r post, gallwch lawrlwytho pecyn cais sy’n cynnwys ffurflenni a nodiadau cyfarwyddyd.

Ffurflen wybodaeth Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro (PDF)

Datganiad Diogelu Data (PDF)

Ffioedd

Cliciwch yma i weld rhestr o'r ffioedd trwyddedau

Ydych chi’n cynllunio digwyddiad?

Cewch wybod beth y bydd angen ichi ei wneud i gynnal digwyddiad cyhoeddus ym mwrdeistref sirol Caerffili trwy fynd i’r adran cynllunio digwyddiad i gael gwybodaeth am amrywiaeth o gymorth a chanllawiau sydd ar gael oddi wrth ein Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Digwyddiadau.

Cysylltwch â ni