FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Deddf Trwyddedu 2003

Sefydlodd Deddf Trwyddedu 2003 un system ar gyfer trwyddedu mangreoedd a ddefnyddir i werthu neu gyflenwi alcohol, darparu adloniant rheoledig neu luniaeth hwyr y nos.

Mae’r isod yn weithgareddau trwyddedadwy:

  • Adwerthu alcohol
  • Os ydych yn glwb cymhwysol, cyflenwi alcohol i aelod o’r clwb, neu werthu alcohol i westai aelod o’r clwb
  • Darparu adloniant rheoledig
  • Gwerthu lluniaeth hwyr y nos – gwerthu bwyd poeth neu ddiod rhwng 11pm a 5am i’w fwyta neu ei yfed yn y fangre neu i ffwrdd o’r fangre (gan gynnwys siopau bwyd i fynd ac arlwywyr symudol) oni foch yn westy, ffreutur staff neu faes pebyll.

Ni ellir cyflawni’r gweithgareddau trwyddedadwy hyn ond o dan, ac yn unol ag, un o’r canlynol:

Mae’r Ddeddf ei hun yn nodi amcanion trwyddedu allweddol y mae’n rhaid iddynt gael eu hyrwyddo gan y cyngor, fel yr awdurdod trwyddedu, wrth gyflawni ei ddyletswyddau o dan y system trwyddedu.

Yr amcanion trwyddedu yw:

  • Atal trosedd ac anhrefn;
  • Diogelwch y cyhoedd;
  • Atal niwsans cyhoeddus; ac
  • Amddiffyn plant rhag niwed

Rhaid i ddeiliaid trwydded, y cyngor ac asiantaethau eraill i gyd weithio gyda’i gilydd i hyrwyddo’r amcanion hyn. 

Mae Goruchwyliwr Mangre Dynodedig yn ofynnol ym mhob mangre lle cyflenwir alcohol o dan awdurdod trwydded mangre ac mae’n rhaid i’r unigolion hyn fod â thrwydded bersonol.

Datganiad o Bolisi Trwyddedu

Rydym wedi paratoi Datganiad o Bolisi Trwyddedu y mae’n rhaid iddo gael ei adolygu bob pum mlynedd neu’n gynt os bydd angen. Diben y polisi yw nodi’r dull gweithredu y bwriadwn ei ddilyn wrth benderfynu ar geisiadau a chyflawni ein dyletswyddau o ran rheoleiddio a gorfodi.

Gorfodi

Drwy gydol y flwyddyn, gall swyddogion yr awdurdod trwyddedu, ynghyd ag asiantaethau gorfodi eraill, gynnal archwiliadau ar sail risg a dirybudd o’r holl fangreoedd trwyddedig er mwyn sicrhau y cynhelir amodau’r drwydded a safonau diogel. Os oes gennych bryder ynghylch mangre drwyddedig, cysylltwch â ni.

Cysylltwch â ni